念佛网
念佛网
成唯识论全文 成唯识论译文 成唯识论注音 成唯识论经典 成唯识论视频
主页/ 成唯识论注音/ 文章正文

第七卷 成唯识论注音

导读:第七卷成唯识论已说二十随烦恼相。不定有四。其相云何。颂曰。◎不定谓悔眠◎寻伺二各二论曰。悔眠寻伺。于善染等。皆不定故。非如触等定遍心故非如欲等定遍地故。...

第七卷 成唯识论注音

第七卷成唯识论

 


shuōèrshísuífánnǎoxiàng  dìngyǒu  xiāngyǘn  sòngyüē 


 dìngwèihuǐmián  xǘnèrèr


lùnyüē  huǐmiánxǘn  shànrǎnděng  jiēdìng  fēichùděngdìngbiànxīnfēiděngdìngbiàn  dìngmínghuǐwèièzuò  èsuǒzuò  zhuīhuǐwéixìng  zhàngzhǐwéi  guǒ  jiǎyīnmíng  xiānèsuǒzuò  hòufāngzhuīhuǐ  huǐxiānzuò  èzuòshè  zhuīhuǐyán  xiānzuòshìshì  shìèzuò  miánwèishuìmián  lìngshēnzài  mèilüèwéixìng  zhàngguānwéi  wèishuìmiánwèi  shēnzài  xīnànliè  ménzhuǎn  mèijiǎnzàidìng  lüèbiéshí  lìngxiǎnshuìmiánfēiyòng  yǒuxīnwèi  jiǎmíng  gàichán  xīnxiāngyìng  yǒuèr  wéichīwéi  shuōsuífánnǎochīfēn  yǒurántōngshàn  yīngshuōèr  rǎnchīwéi  jìngchī  lùnrǎnfēn  shuōsuífánnǎochīfēnshè  yǒushuō  yīng  fēichī  chīxìng  yīngshuōèzuò  huìwéi  míngliǎosuǒzuò  shuìmiányòngxiǎngwéi  xiǎngzhǒngzhǒngmèngjìngxiāng  lùnshuōwéishìyǒu  rǎnzhě  shìchīděngliú  xìnděng  shuōwéichīfēn  yǒushuō  rán  fēihuìxiǎngchánxìng  yīngshuōèr  biéyǒu  xīnsuǒ  xíngxiāngbié  suíchīxiāngshuō  míngshìyǒu  xǘnwèixǘnqiú  lìngxīnzǒng  yánjìngzhuǎnwéixìng  wèichá  lìngxīnzǒng  yánjìngzhuǎnwéixìng  èrānānzhù  shēnxīnfēnwèisuǒwéi  bìngyònghuìfēnwéi  yánjìng  shēntuīduó  shēntuīduó  lèibié  ruòhuì  xǘnèrzhǒnglèichābié  èrèrzhě  yǒuxǘn  yǒurǎnjìngèrlèichābié  yǒushìyīngzhèng  huǐmiányǒurǎnjìngèr  yīngshuōqiánzhūrǎnxīnsuǒ  yǒushìfánnǎosuífánnǎoxìng  èryǒushàn  huòyǒuchánsuímián  yǒushìyīng  dìnghòu  yǒuyán  yīngyánèrzhě  xiǎnèrzhǒngèr  wèihuǐmián  èrwèixǘn  èrèrzhǒngzhǒnglèibié  èryán  xiǎnèrèrzhǒng  yǒuèr  wèirǎnrǎn  fēishànrǎnwéi  huòwéijiǎnrǎn  shuōyán  yǒushuōwèisuífánnǎo  wèixiǎndìng  shuōèrèryán  zhìyán  shēnwéiyǒuyòng 


zhōngxǘn  dìngshìjiǎyǒu  huìchéng  shèngsuǒshuō  huǐmián  yǒushìjiǎyǒu  jiāshuōwéishìyǒu  yǒuèrshìshíyǒu  wéihòuèrzhǒngshuōjiǎyǒu  shìyǒuyán  suíxiāngshuō  fēixiǎnqiánèrdìngshìjiǎyǒu  yòunèizhǒngsuīshìshí  érlùnshuōshìyǒu  zhōngxǘn  dìngxiāngyìng  lèishìtóng    xǘnyǒurǎnrǎn  sānbié  zhǒng  xiànyǒu  luàn  qiánèr  róngxiāngyìng  qiánèryǒuxiāngyìng  jiē  qiánshuō  huǐmiánwéiliùshí  fēi  yǒuxǘn  shí  lùnshuōshíyǒuxǘn  yòushuōxǘnfēnbié  wèiyǒuxiāngděng  yán  rènyǜnfēnbié  wèishí  yǒuxǘn  wéishí  lùnshuōxǘnqiúcháděng  jiēshìshígòng  yòushuōxǘn  yōuxiāngyìng  céngshuō  shèshòubiàn  dàishuō  yüánshuō  suīchūjìngyǒude  ér  zǒngshuōmíng  suīchúnchùyǒude  éryōu  zǒngshuōwéiyōuyòushuōxǘn  míngshēnděngwéisuǒyüán  fēishíshēn  míngshēnděngwéijìng  ránshuōshíyǒuxǘnzhě  xiǎnduōyóu  fēishuōxiāngyìng  suǒyánrènyǜnfēnbiéwèishízhě  jiāsuǒshuōfēnbiéyǒu  shuōrènyǜn  shìshí  jiāshuō  shìshífēnbiéshíxiàngyìngxǘn  suǒyǐnwéizhèngchéng  yóushídìngxǘn  yǒuèzuò  yōushèxiāngyìng  wéilíngxíngzhuǎn  tōng  shuìmián  yōushèshòu  xíngtōnghuānlíngzhōngyōngzhuǎn  xǘn  yōushèxiāngyìng  chūjìngzhōng    yǒu  shòu  chúnzhōng    jiēróngbiéjìng  xíngxiāngsuǒyüán  xiāngwéi  huǐmiándànshíshànróng  wéizài  qīngān  xǘnróngshíshàn  chūjìngzhōng  qīngān  huǐdànróngmíngxiāngyìng  xíngxiāng  tānděng  shuìmiánxǘn  shífánnǎo  zhǎnzhuǎn  xiāngwéi  huǐzhōngsuíhuòróng  fēi忿fènděngshí  wéizhǔ  shuìmiánxǘn  èrshíróngmiánděngwèizhōng  jiē  jiētōngshànděngsānxìng  zhuīhuǐ  yǒuchūèr  wéishēngdeshàn  xíngxiāng  mèilüè  hòuèrtōngjiāxíngshànshè  wénsuǒchéngděngyǒuxǘn  yǒuchūèr  jiāxíngshàn  wénwèizhōng  yǒuhuǐmián  hòusānjiētōngrǎnjìng  èzuòfēirǎn  jiěměng  zhōng  huǐwéizhōngèr  xíngxiāngměng  fēidìngguǒ  miánchú  fēidìngyǐnshēngshúshēngxīn  demián  xǘnchúchū  jiěwēiliè  néngxǘnchámíngděng  èzuòshuìmián  wéijièyǒu  xǘnzài  chūjìng  jiè  jiēmiàojìng  huǐmiánshēngshàng  xiàn  xǘnshàngxià  xiàshàng  xiàshàngxǘn  néngyüánshàngxià  yǒuhuǐmián  néngyüánshàng  xíngxiāngjìn  mèilüè  yǒuèr  yüánshàngjìng  yǒuxiéjiànzhě  huǐxiūdìng  mèngnéngyüánsuǒgēngshì  huǐfēixüé  shè  shuìxǘn  jiētōngsānzhǒng  qiújiětuōzhě  yǒuwéishàn  jiēmíngxüé  xüéjiūjìngzhě  yǒuwéishàn  jiēxüé  huǐmiánwéitōngjiànxiūsuǒduàn  xiéjiànděngshì  fēilòudào  qīnsuǒyǐnshēng  fēiyōu  shēnqiújiětuō  ruòduàn  míngfēisuǒduàn  xüémián  fēisuǒduànshè  xǘnsuīfēizhēnlòudào  érnéngyǐncóngyǐnshēng  tōngjiànxiū  fēisuǒduànshè  yǒuxǘnfēisuǒduànzhě  zhōng  wéifēnbiéshè  jiāshuōshìfēnbié  yǒuèr  zhèngzhìshè  shuōzhèngwéi  shìlòu  nénglìngxīnxǘnqiúděng  yòushuōshìyánshuōyīn  wèijiūjìngwèi  yàobìngděng  wèinéngbiànzhī  hòudezhìzhōng  wèishuō  jiǎxǘn  fēigōngyòngshuō  èrzhǒng  tōnglòu  suīshuōxǘnshìfēnbié  érdìngshuōwéishǔsān  hòudezhèngzhìzhōng  yǒufēnbié  ménzhǔnshàng  yīng 

shìliùwèizhūxīnsuǒ  wèixīnyǒubiéxìng  wèishìxīnfēnwèichābié  shèěrshī  èryǒuguò  ruòxīnyǒubiéxìng  shèngjiàoshuōwéiyǒushí  yòushuō  xīnyüǎnxíng  rǎnjìngyóuxīn  shìliùjiè  zhuāngyánlùnshuō  yǘntōng  sòngyán 


xīnèrxiànshìtānděnghuòxìnděngbiérǎnshàn


ruòshìxīnfēnwèichābié  shèngjiàoshuōxīnxiāngyìng  xìngxiāngyìng  fēixìng  yòushuō  xīnxīnsuǒ  shíér  guāng  jiālùnshuō  yǘntōng  shuōxīnsuǒfēixīn  sòngyán 


zhǒngxìngchéngfènwèichāguòshīyīnyüánbiéshèngjiàoxiāngwéi


yīngshuōxīn  yǒubiéxìng  xīnshèng  shuōwéishíděng  xīnsuǒxīnshìshēng  shuōxiàn  fēixīn  yòushíxīnyán  shèxīnsuǒ  héngxiāngyìng  wéishíděngyán  xiàn  jiēyǒushī  shì  ruòshèng  xīnsuǒxīn  fēifēi  zhūshíxiàngwàng  yīngzhīrán  shìwèichéngzhēnmiào 


shuōliùshíxīnsuǒxiāngyìng  yǘnyīngzhīxiànfēnwèi  sòngyüē 


 zhǐgēnběnshí  shísuíyüánxiàn  huòhuò  tāoshuǐ


 shíchángxiàn  chúshēngxiǎngtiān  xīnèrdìng  shuìmiánmēnjüé


lùnyüē  gēnběnshízhě  ātuóshí  rǎnjìngzhūshíshēnggēnběn  zhǐzhě  wèiqiánliùzhuǎnshí  gēnběnshíwéigòngqīn  shízhě  wèiqiánzhuǎnshí  zhǒnglèixiāng  zǒngshuōzhī  suíyüánxiànyán  xiǎnfēicháng  yüánwèizuògēnjìngděngyüán  wèishíshēn  nèiběnshí  wàisuízuògēnjìngděngzhòng  fāngdexiànqián  yóuhuòhuò  wàiyüánzhě  yǒudùnjiàn  shuǐtāo  suíyüánduōshǎo  děng  广guǎngshuōjīng  yóuzhuǎnshíxíngxiāngdòng  suǒjièzhòngyüánshíduō  shíshǎo  shíduō  liùshísuīdòng  érsuǒjièyüánshí  yóuwéiyüán  yǒushí  shíxíngxiāngwēi  suǒjièzhòngyüánqièshíyǒu  yüánài  lìngzǒngxíng 


yòushíshēn  néng  wéiwàiménzhuǎn  jièduōyüán  duànshíduō  xiànxíngshíshǎo  liùshí  néng  nèiwàiménzhuǎn  jièduōyüán  wéichúwèi  chángnéngxiàn  duànshíshǎo  xiànshíduō  yóushuōsuíyüánxiàn 


wèizhě  shēngxiǎngděng  xiǎngtiānzhě  wèixiūdìng  yànxiǎng  shēngtiānzhōng  wéihéngxíngxīnxīnsuǒ  xiǎngmièwéishǒu  míngxiǎngtiān  liùzhuǎnshí  jiēduàn  yǒutiānchángliùshí  shèngjiàoshuōzhuǎnshí  shuōwéiyǒuyǒuzhī  yòushuōwéixīn  yǒutiānjiāngmìngzhōngwèi  yàozhuǎnshí  ránhòumìngzhōng  xīnxiàrùnshēngài  jiālùnshuō  hòuxiǎngshēng  shìzhūyǒuqíngcóngméi  ránshuōzhuǎnshíděngzhě  chángshíshuō  fēiwèiqüán  yǒushēngshíyǒuzhuǎnshí  zhōngyǒurùnshēngfánnǎo  běnyǒuchū  yǒuzhuǎnshí  jiālùnshuō  ruòshēng  wéi  xiǎngruòshēng  cóngméi  běnyǒuchū  ruòzhuǎnshí  míng  xiānyǒuhòu  nǎimíng  jüéfēnyán  suǒyǒushēngdexīnxīnsuǒmiè  míngxiǎng  yánxiǎnběnyǒuchū  yǒushúshēngzhuǎnshízàn  宿yīnyüán  hòushēng  yóuyǐnshúfēnwèichābié  shuōmíngxiǎng  shànyǐnshēng  èrdìngmíngshàn  ěr  zhuǎnshíqièxíng  yán  wéishēngdemiè  chūwèi  zhuǎnshízàn  tiānwéizàijìng  xiàxiǎngdòng  nánduàn  shàngxiǎngshúchù  néngyǐnxiǎngdìng  nénggǎntiānshúguǒ 

xīnèrdìngzhě  wèixiǎngmièjìndìng  liùshí  míngxīn  xiǎngdìngzhě  wèiyǒushēng  biànjìngtān  wèishàngrǎn  yóuchūxiǎngzuòwéixiān  lìnghéngxíngxīnxīnsuǒmiè  xiǎngmièwéishǒu  xiǎngmíng  lìngshēnān  míngdìng  xiūdìng  pǐnbiéyǒusān  xiàpǐnxiūzhě  xiàn退tuì  néngháiyǐnxiànqián  hòushēngtiān  shènguāngjìngxíng广guǎng  dìngdāngzhōngyāo  zhōngpǐnxiūzhě  xiàn退tuì  shè退tuìháiyǐnxiànqián  hòushēngtiān  suīshènguāngjìngxíng广guǎng  érzuì  suīyǒuzhōngyāo  érjüédìng  shàngpǐnxiūzhě  xiàn退tuì  hòushēngtiān  zuìguāngjìngxíng广guǎng  zhōngyāo  qióngmǎn寿shòuliàng  hòufāngyǚnméi  dìngwéishǔjìng  yòuwéishìshàn  suǒyǐn  xiàshàng  yóuqiánshuō  tōngsān  chúshùnxiànshòu  yǒudìng  wéijiè  yóuzhūwàidàoshuō  rénzhōnghuìjiěměng  yǒujièxiānxiū  hòushēngjiè  néngyǐnxiànqián  chúxiǎngtiān  zhìjiūjìng  yóuyànxiǎngxīnguǒ  wéiyǒulòu  fēishèngsuǒ  mièjìndìngzhě  wèiyǒuxüé  huòyǒuxüéshèng  huòsuǒyǒutānshàngtāndìng  yóuzhǐxiǎngzuòwéixiān  lìnghéngxínghéngxíngrǎnxīnxīnsuǒmiè  mièjìnmíng  lìngshēnān  míngdìng  yóupiānyànshòuxiǎng  míngmièdìng  xiūdìng  pǐnbiéyǒusān  xiàpǐnxiūzhě  xiàn退tuì  néngháiyǐnxiànqián  zhōngpǐnxiūzhě  xiàn退tuì  shè退tuìháiyǐnxiànqián  shàngpǐnxiūzhě  jìng退tuì  dìngchūxiū  yǒudǐngyóuguānlòuwéijiāxíng  dìngzhōngzuìhòu  suīshǔyǒudǐng  érlòushè  ruòxiūdìngzài  xīnhòudexiànqián  suīshǔdào  érshìfēixüéfēixüéshè  nièpán  dìngchū  wéizàirénzhōng  shuōrénzhōnghuìjiěměng  hòushàngèrjiè  dexiànqián  tuójīng  shìchéngzhèng  míngchéngtiān  cángshíjiàowèixìnshòuzhě  ruòshēng  dìng  kǒngxīnchéngduànmiè  xìnshēng  dexiànqián  zhīyǒucángshíduànmiè  yàoduànsānjièjiànsuǒduànhuò  fāngdìng  shēngnéngmièyǒudǐngxīnxīnsuǒ  dìngwēimiàoyàozhèngèrkōng  suíyīnghòusuǒyǐn  yǒuxiàxiūsuǒduànhuòzhōng  yàoqüánduàn  huòduàn  ránhòufāngnéngchūdìng  jièhuòzhǒng  èrxìngfánzhàngdìngqiáng  wéishuōhuán  sānchéngxüézhūdedìng  suísuǒyīngshēngshàng  jiēdehòu  yǒuyàoduànxiàzhīxiūsuǒduànhuò  huòduàn  ránhòufāngnéngchūdìng  biànshòufánnǎozhǒngzizhàngdìngqiáng  suísuǒyīngshēngshàng  jiēdehòu  ruòxiàhuò  néngdìnghòuduàn退tuìshēngshàngzhě  shēngshàng  qüèduànxiàhuò  duànshī  shēngshàngzhěduànxiàshēnghuò  ránháizhě  duìzhìqiáng  zhèngrùnshēngwèi  fánnǎo  dànyóuhuòzhǒng  rùnshàngshēng  suīsuǒhuòyǒu退tuì退tuì  érxiàshēngshàng  shēngshàngqüèduànxiàshī  ruòzhū  xiānèrchéngwèimièdìng  hòuhuíxīnzhě  qièwèizhōngnéngdìng  ruòěrzhě  huòyǒunǎizhìmǎnxīn  fāngnéngyǒngqièfánnǎo  suīwèiyǒngduànjièxiūhuò  érduàn  néngdìng  lùnshuōyüǎn  fāngnéngxiànmièjìndìng  yǒucóngchū  néngyǒngqièfánnǎo  āluóhàn  shízhōng  jiēdìng  jīngshuōqiánliùzhōng  néngxiànmièjìndìng 


xīnshuìmiánmēnjüézhě  wèiyǒuzhòngshuìmiánmēnjüé  lìngqiánliùshíjiēxiànxíng  děngyüánsuǒyǐnshēnwèi  wéiqiánliùshí  míngzhòngshuìmián  shuìmiánshí  suī  éryóu  jiǎshuōmíng  fēngděngyüánsuǒyǐnshēnwèi  wéiliùshí  míngzhòngmēnjüé  huòshìchùchùshǎofēn  chúwèi  shíhéng  zhèngshēngshí  shí  dànshuōwèixíng  yǒushēngyánxiǎn  shuōfēi  suǒzhě  dànshuōliùshímíngxīn  wèiqiánwèi  yīngshuōshēngmēnjüéshè  shìzuìmēnjüéwèi  shuōyán  xiǎn  xiǎnliùshíduàn  hòushíběnshízhōngzhònghái  yóushuō 


wèizhōng  shēngyǒu  chúzàimièdìng  shèngwéihòusān  zhōnglái  zài  wéidecún  shuìmēn 


shìshí  qièyǒuqíngxīnèrhéngzhuǎn  ruòliù  sānzhuǎn  suíyüán  zhì  zhuǎn  nǎizhì  shìwèilüèshuōshízhuǎn 

ruòyǒuqíngduōshízhuǎn  shuō  shìyǒuqíng  ruòyǒuqíngshíduōshǎo  xīnwèiyīngfēiyǒuqíng  yòufēnxīnxiànzàiqiánwèi  shuōfēnyǒuqíng  rányǒuqíng  mìnggēnshù  huòshúshí  wéi  héngshíwéiyǒu  shēnwéiděngjiànyüán  shíyǒuduōshízhuǎn  yǐnduōxīnsuǒ  níngnéngyǐnduōxīn  yòushéidìngyányüánwéi  shuōduōshízhě  yüánduō  yòushíduōjìngzhě  duōjìngxiànqián  níngdùn  zhūgēnjìngděng  shíqiánhòushēng  yīng  yòuxīnsuǒxìngsuīchābié  érlèibiézhěduōshēng  níngxīnlèi  yòulàngxiàng  duō  xīn  duōshízhuǎn  yòuruò  suǒyüán  yīngmíngliǎo  sànshí  yüánjiǔmiè  wéishí  děngjìnghuòduō  yǎnděngshí  jìnghuòduō  shī  xiāngjiànyǒuzhǒngzhǒngxiāng  zhūshítónglèi  suǒyüánruòlezhě  néngle  yòng  ruòěr  shílejìng  yòngshílewéi  shízhùlìng  fēizhuānwèileshísuǒyüán  yòusuǒyüán  néngmíngliǎo  yǎnděngshí  fēiyòng  yóushèngjiàoshuōshímíngyǒufēnbié  shíěr  duōshízhuǎn  xiāngyìng  fēitóngjìng  shètóngjìngzhě  suǒshù  gēnshí  xiāngyìng  shíxìng  yándìng  xíngxiāngsuǒyüán  xiāngyìng  yòumièshí  miè  néngsuǒxǖnděng  xiāng  fēidìng  jīngshuōshíshuǐděngchābié  dìngyīngfēiyīnguǒxìng  huànshìděngdìngxìng  qiánsuǒshuōshíchābiéxiàng  shì  fēizhēnshèng  zhēnshèngzhōngxīnyánjüé  shuō 


xīnshízhǒngxiāngyǒubiézhēnxiāngbiéxiāngsuǒxiāng


广guǎngfēnbiésānnéngbiànxiàng  wèisuǒbiànèrfēnsuǒ  yǘnyīngzhīshísuǒbiàn  jiǎshuō  fēibiéshíyǒu  yóuqièwéiyǒushí  sòngyüē 


 shìzhūshízhuǎnbiàn  fēnbiésuǒfēnbié  yóujiē  qièwéishí


lùnyüē  shìzhūshízhě  wèiqiánsuǒshuōsānnéngbiànshí  xīnsuǒ  jiēnéngbiànjiànxiāngèrfēn  zhuǎnbiànmíng  suǒbiànjiànfēn  shuōmíngfènbié  néngxiāng  suǒbiànxiàngfēn  míngsuǒfēnbié  jiànsuǒ  yóuzhèng  shí  shísuǒbiàn  jiēdìngfēiyǒu  néngsuǒ  bié  fēiyǒushí  èrxiāng  shìqièyǒuwéiwéi  ruòshíruòjiǎ  jiēshí  wéiyánwéizhēshíshí  fēishíxīnsuǒděng  huòzhuǎnbiànzhě  wèizhūnèishí  zhuǎnwàijìngxiāngxiàn  néngzhuǎnbiàn  míngfènbié  wàngfēnbiéwéixìng  wèisānjièxīnxīnsuǒ  suǒzhíjìng  míngsuǒfēnbié  suǒwàngzhíshíxìng  yóufēnbié  biànwàijìngjiǎxiàng  suǒfēnbiéshíxìng  jüédìngjiē  qiányǐnjiào广guǎng  shìqièjiēwéiyǒushí  wàngfēnbiéyǒuchéng  wéizhēshí  zhēnkōngděngshìyǒuxìng  yóuyüǎnzēngjiǎnèrbiān  wéishíchéng  huìzhōngdào 


yóujiào  wéishíchéng  shuō  suīshuōwèiliǎo  fēi  便biànchéng  yīnggèngqüèchén  chéngjiào  jīngshuōsānjièwéixīn  yòushuōsuǒyüánwéishísuǒxiàn  yòushuōzhūjiēxīn  yòuzhūyǒuqíngsuíxīngòujìng  yòushuōchéngjiùzhì  néngsuíwéishíjìng  xiāngwéishíxiàngzhì  wèichù  guǐréntiānděng  suíchābié  suǒjiàn  jìngruòshíyǒu  yǘnchéng  èrsuǒyüánshízhì  wèiyüánguòwèimèngjìngxiàngděng  fēishíyǒujìng  shíxiàn  jìng  yīngěr  sānyīngdǎozhì  wèizhìruòdeshíjìng  yīngránchéngdiāndǎo  yóugōngyòng  yīngjiětuō  suísānzhìzhuǎnzhì  suízàizhězhìzhuǎnzhì  wèizhèngdexīnzàizhě  suízhuǎnbiànděngjiēchéng  jìngruòshíyǒu  biàn  èrsuíguāncházhězhìzhuǎnzhì  wèishèngdìngxiūguānzhě  suíguānjìng  zhòngxiāngxiànqián  jìngruòshìshíníngsuíxīnzhuǎn  sānsuífēnbiézhìzhuǎnzhì  wèizhèngshífēnbiézhì  qièjìngxiāngjiēxiànqián  jìngruòshìshí  róngxiàn  chéngjiùzhìzhě  wéishíjüédìng  yòushuō 


xīnshísuǒyüánjiēfēixìngshuōqièwéiyǒushí


děngshèngjiào  chéngzhèngfēi  chéngyǎnděngshí  suí  qīnyüánděng  shíshí  yǎnshíděng  qīnyüánzhū  qīnsuǒyüán  dìngfēi  èrsuí  néngyüán  suǒyüán  xiāngyìng  jüédìngxīnxīnsuǒ  děngzhèng  chéngzhèngfēi  wéishíyīngshēnxìnshòu  fēiyǒu  kōngshífēi  yǒu  zhōngdào  zūnshuōèrsòngyán 


wàngfēnbiéyǒuèrdōuzhōngwéiyǒukòngyǒu


shuōqièfēikōngfēikōngyǒuyǒushìzhōngdào


sòngqiěrǎnshuō  shíyǒujìngfēn 


ruòwéinèishí  wàijìng  níngjiànshìjiānqíngfēiqíng  chùshíshēnyòng  dìngdìngzhuǎn  mèngjìngděng  yīngshì 


yüánshìzūnshuōshíèrchù  shísuǒbiàn  fēibiéshíyǒu  wèikōng  shuōliùèr  zhēduànjiàn  shuōyǒuqíng  wèikōng  shuōwéishí  lìngzhīwàifēiyǒu 


wéishíxìng  kōng  ěr    fēisuǒzhí  wèishíbiànwàngzhíshí    shuōwéikōng  fēiyánzhèngzhìsuǒzhèngwéishíxìng  shuōwéikōng  shíruò  便biàn    zhēn  zhēnxiāngérjiàn  èr  shìèkōng  zhūshuōwéizhìzhě  yīngzhīzhūyǒukòngkōng  yóuzūnshuōqiánèrsòng 


ruòzhūchù  shíwéi  yüánnǎixiàngxiǎnxiàn  lèijiānzhù  xiāngérzhuǎn  míngyánxǖnshì  rǎnjìngwéichù  wèiruò  yīngdiāndǎo  便biànrǎn  jìng  shìzhūshíxiàn  yǒusòngyán 


luànxiāngluànyīngwéishífēishíruò


děngwàijìng  fēnmíngxiànzhèng  xiànliàngsuǒ  níngwéi  xiànliàngzhèngshí  zhíwéiwài  hòufēnbié  wàngshēngwàixiǎng  xiànliàngjìng  shìxiāngfēn  shísuǒbiàn  shuōwéiyǒu  shísuǒzhíwàishíděng  wàngyǒu  shuōwéi  yòuděngjìng  fēi  fēiwàiwài  mèngsuǒyüán  zhíwéishìshíwài 

ruòjüéshí  jiēmèngjìng  shízhě  cóngmèngjüé  zhīwéixīn  jüéshí  jìng  zhīwéishí  mèngwèijüé  néngzhī  yàozhìjüéshí  fāngnéngzhuījüé  jüéshíjìng  yīngzhīěr  wèizhēnjüéwèi  néngzhī  zhìzhēnjüéshí  néngzhuījüé  wèizhēnjüé  héngchùmèngzhōng  shuōwéishēngcháng  yóuwèiliǎojìngwéishí 


wàishí  fēinèishíjìng  xīnshíyǒu  níngfēisuǒyüán  shéishuōxīnfēishíjìng  dànshuōshìqīnsuǒyüán  wèishíshēngshíshízuòyòng  fēishǒuděngqīnzhíwài  děngshūguāngqīnzhàowàijìng  dànjìngděngwàijìngxiàn  mínglexīn  fēiqīnnéngle  qīnsuǒlezhě  wèisuǒbiàn  jīngyán  yǒushǎo  néng  dànshíshēngshí  xiāngxiàn  míng  yüánxīn  děngěr 


yǒujìng  míngwéishí  zāizhí  chùchùshēng  wéishíjiào  dànshuōshí  ěr  yīngtīng  ruòwéishí  níngyǒushífāngfánshèngzūnbēiyīnguǒděngbié  shéiwèishéishuō  qiú  wéishíyán  yǒushēn  shíyán  zǒngxiǎnqièyǒuqíngyǒushí  liùwèixīnsuǒ  suǒbiànxiàngjiàn  fēnwèichābié  kōngsuǒxiǎnzhēn  shíxiāng  shíxiàngyìng  èrsuǒbiàn  sānfēnwèi  shíxìng  shìzhū  jiēshí  zǒngshímíng  wéiyán  dànzhēsuǒzhídìngzhūshíshíyǒuděng  ruòshìzhīwéishíjiào  便biànnéngdǎo  shànbèiliángkōng  zhèngshàngjüé  jiùhánshíshēnglúnhuí  fēiqüánèkōngzhě  wéibèijiào  néngchéngshìshì  dìngyīngxìnqièwéishí 


ruòwéiyǒushí  dōuwàiyüán  yóuérshēngzhǒngzhǒngfēnbié  sòngyüē 


 yóuqièzhǒngshí  shìshìbiàn  zhǎnzhuǎn  fēnbiéshēng


lùnyüē  qièzhǒngshí  wèiběnshízhōngnéngshēngguǒgōngnéngchābié  shēngděngliú  shú  shìyòng  zēngshàngguǒ  míngqièzhǒng  chúzhě  fēizhǒngshēng  suīzhèng  érfēizhǒngguǒ  yàoxiàndào  duànjiéde  yǒuzhǎnzhuǎn  fēisuǒshuō  shuōnéngshēngfènbiézhǒng  shíwéi  shímíng  zhǒngběnshí  biéxìng  zhǒngshíèryán  jiǎnfēizhǒngshí  yǒushífēizhǒng  zhǒngfēishí  yòuzhǒngshíyán  xiǎnshízhōngzhǒng  fēichízhǒngshí  hòudāngshuō  shízhōngzhǒngyüánzhù  便biànshìshìzhuǎnbiàn  wèicóngshēngwèizhuǎnzhìshúshí  xiǎnbiànzhǒngduō  chóngyánshìwèiqièzhǒng  shèsānxǖngònggòngděngshízhǒngjìn  zhǎnzhuǎnzhě  wèixiànshíxiāngyìngxiāngjiànfēnděng  jiēyǒuxiāngzhù  xiànshíděng  zǒngmíngfènbié  wàngfēnbiéwéixìng  fēnbiélèiduō  yán  sòngshuōsuīwàiyüán  yóuběnshízhōngyǒuqièzhǒngzhuǎnbiànchàbié  xiànxíngzhǒngshíděngzhǎnzhuǎn  fēnbiéérdeshēng  jiǎwàiyüán  fāngfēnbié  zhūjìngyīngzhīrán  jìngzhǒngxiànxíngwéiyüánshēng 


suǒshuōzhǒngxiànyüánshēngfènbié  yǘnyīngzhīyüánshēngxiàng  yüánqiěyǒu 


yīnyüán  wèiyǒuwéi  qīnbànguǒ  yǒuèr  zhǒngzi  èrxiànxíng  zhǒngzizhě  wèiběnshízhōngshànrǎnzhūjièděnggōngnéngchābié  néngyǐnhòulèigōngnéng  tóngshílèixiànguǒ  wéiwàng  shìyīnyüánxìng  xiànxíngzhě  wèizhuǎnshíxiāngyìngsuǒbiànxiàngjiànxìngjièděng  chúguǒshàn  liè  xǖnběnshí  shēnglèizhǒng  wéiwàng  shìyīnyüánxìng  xīnpǐn  suǒxǖn  fēijiǎnsuǒ  néngxǖn  wēiyüán  xǖnchéngzhǒng  xiànxíngtónglèi  zhǎnzhuǎnxiāngwàng  jiēfēiyīnyüán  zhòngshēng  qièlèi  zhǎnzhuǎnxiāngwàng  fēiyīnyüán  qīnshēng  yǒushuōlèitónglèixiànxíngzhǎnzhuǎnxiāngwàngwéiyīnyüánzhě  yīngzhījiǎshuō  huòsuízhuànmén  yǒuwéishuōzhǒngshìyīnyüánxìng  xiǎnshèng  fēijìnshuō  shèngshuōzhuǎnshíālài  zhǎnzhuǎnxiāngwàngwéiyīnyüán 


èrděngjiànyüán  wèixiànshí  xīnsuǒ  qiánhòu  lèijiàn  děngérkāidǎo  lìngdìngshēngduōtónglèizhǒng  shízhuǎn  xiāngyìng  fēiyüánshè  yóushí  fēiwéiyüán  xīnsuǒxīn  suīhéngzhuǎn  érxiāngyìng    shīshèbiéshū  dezuòděngjiànyüán  xīn  zuìwēiliè  kāidǎoyòng  yòudāngděngjiàn  fēiyüán  yǘnzhīrán  lùnyǒuchéngshuō  ruòshíděngjiàn  shíděngjüédìngshēng  shuōshìděngjiànyüán    yīngzuòshìshuō  ātuóshí  sānjièjiǔ  jiēróngzuòděngjiànyüán  xiàshàngshēng  xiāngkāiděng  yǒulòujiànyǒulòushēng  lòudìngshēngyǒulòuzhě  jìngzhì  duàn  shàn  xiāngwàngrán  jièhòu  yǐnshēnglòu  huòcóngjiè  huòjièhòu  wèizhūshēngqiúguǒzhě  dìngjièhòuyǐnshēnglòu  hòushēngzàijìngtiānshàngzàigōng    èrchénghuízhě  dìngjièhòuyǐnshēnglòuhuíqüèshēn  wéijiè  suīwǎngzàigōngfāngdechéng  érběnyüànsuǒqüèshēngshēnshìjiè  yǒujièyǒushēngwénhuíchéngyüànqüèshēnzhě  jiàoxiāngwéi  shìshēngwénlòu  jièxīnhòudexiànqián  ránjìnghuízhě  jīngshuōxīn  zhuǎnshí  sānjièjiǔ  róngzuòděngjiànyüán  suíshíshēngchù  yǒulòulòu  róngxiāngshēng  shíwèizhōngdexiāngyǐn  shàn  xiāngwàngrán  zhōng  rǎnrǎn  xiāngkāidǎo  shēngkōngzhìguǒ  qiánhòuwèizhōng  xiāngyǐn  jiè  yǒulòudelòuxiāngshēng  fēijiè  shàngshēng  liùzhuǎnshí  sānjièjiǔ  yǒulòulòu  shànshànděng  róngzuòděngjiànyüán  rùnshēngwèiděng  gèngxiāngyǐn  chūlòu  wéijièhòu  jüéfēnshàn  wéijiè  yǎněrshēnshí  èrjièèr  shéliǎngshí  jiè  lèizuòděngjiànyüán  shànděngxiāngwàng  yīngzhīěr  yǒushí  yǒulòulòu  lèizuòděngjiànyüán  wèichéngshí  róng  yǒulòuyǒulòuhòu  fēilòuhòuróngyǒulòu  lòushí  fēi  gēn  dìngyǒulòu  shìshúshíxiàngfēnshè  yǒulòugòngtóngjìng  gēnlòushí  xiāngyìng  èrjìng  míngmèi 

sānsuǒyüányüán  wèiruòyǒu  shìdàixiàng  xīnhuòxiāngyìng  suǒsuǒtuō  yǒuèr  qīn  èrshū  ruònéngyüánxiāng  shìjiànfēnděngnèisuǒtuō  yīngzhīshìqīnsuǒyüányüán  ruònéngyüánsuīxiāng  wèizhìnéngnèisuǒtuō  yīngzhīshìshūsuǒyüányüán  qīnsuǒyüányüán  néngyüánjiēyǒu  nèisuǒtuō  shēng  shūsuǒyüányüán  néngyüánhuòyǒu  wàisuǒtuō  deshēng  xīnpǐn  yǒuwéiyǒuqīnsuǒyüányüán  suíyīnrènyǜnbiàn  yǒudìngyǒushūsuǒyüányüán  yàozhàngbiànzhì  fāngbiàn  yǒuèrshuōyīng  shēnshòuyòng  suǒbiànzhěwéizhì  zhòngshòuyòng  biànwèi  yīng  fēizhūyǒuqíngzhǒngjiēděng  yīngshuōpǐnshūsuǒyüányüán  qièwèizhōngyǒudìng  xīnpǐn  wèizhuǎnwèi  shìshēng  zhàngwàizhì  dìngyǒushūsuǒyüányüán  zhuǎnwèi  fēidìngyǒu  yüánzhēnděng  wàizhì  liùxīnpǐn  xíngxiāngměng  qièwèi  néngzàizhuǎn  suǒzhàngbāozhì  huòyǒuhuò  shūsuǒyüányüán  yǒudìng  qiánxīnpǐn  wèizhuǎnwèi  dùnliè  zhàngwàizhì  dìngyǒushūsuǒyüányüánzhuǎnwèi  fēidìngyǒu  yüánguòwèiděng  wàizhì 


zēngshàngyüán  wèiruòyǒu  yǒushèngshìyòng  nénghuòshùnhuòwéi  suīqiánsānyüánshìzēngshàng  érjīn  chú  wèixiǎnzhūyüánchābiéxiāng  shùnwéiyòng  chùzhuǎn  shēngzhùchéngshìbié  ránzēngshàngyòng  suíshìsuīduō  érshèngxiǎnzhě  wéièrshíèr  yīngzhīshìèrshíèrgēn  qiángēn  běnshíděngsuǒbiànyǎnděngjìngwéixìng  nánèrgēn  shēngēnsuǒshè  shǎofēnwéixìng  mìnggēndànběnshíqīnzhǒngfēnwèijiǎ  fēibiéyǒuxìng  gēnzǒngshíwéixìng  shòugēnyīngshòuwéixìng  xìnděnggēn  xìnděngshànniànděngérwéixìng  wèizhīdāngzhīgēn  wèiyǒusānzhǒng  gēnběnwèi  wèizàijiàndào  chúhòuchà  suǒwèizhīdāngzhī  èrjiāxíngwèi  wèinuǎndǐngrěnshì  jìnnéngyǐngēnběnwèi  sānliángwèi  wèicóngwéidexiànguān  jüédìngshèngshàn  nǎizhìwèishùnjüéfēnsuǒyǒushàngēn  míngliángwèi  néngyüǎnshēnggēnběnwèi  sānwèi  xìnděnggēn  shè  wèigēnxìng  jiāxíngděngwèi  hòushèng  qiúzhèngchóulíng  yǒuyōugēn  fēizhèngshàngēn  duōshuō  qiánsān  yǒugēnzhě  yǒushèngjiàndàobàngxiūde  huòèrchéngwèihuízhě  wèizhèngkōng  qiánjiǔsuǒshèshēngkōnglòu  jiē  gēnshè  jiàndào  yǒugēn  dànshuōqián  shí  shǐcóngjiàndào  zuìhòuchà  nǎizhìjīngāngdìng  suǒyǒuxìnděnglòujiǔgēn  jiēshìzhīgēnxìng  wèizhě  shàngjiětuō  qiúzhèngchóulíng  yǒuyōugēn  fēizhèngshàngēn  duōshuō  zhūxüéwèi  lòujiǔgēn  qièjiēshìzhīgēnxìng  yǒudǐngsuīyǒuyóuguānlòu  érmíng  fēihòusāngēn  èrshíèrgēnxìngshì  zhūmén  lùnyīngzhī