念佛网
念佛网
俱舍论全文 俱舍论译文 俱舍论注音 俱舍论经典 俱舍论视频
主页/ 俱舍论注音/ 文章正文

阿毗达磨俱舍论 第六卷注音

导读:阿毗达磨俱舍论 第六卷分别根品第二之四如是已说不相应行。前言生相生所生时非离所余因缘和合。此中何法说为因缘。且因六种。何等为六。...

阿毗达磨俱舍论 第六卷注音

阿毗达磨俱舍论 第六卷

fēnbiégēnpǐnèrzhī

shìshuōxiāngyìngxíng  qiányánshēngxiàngshēngsuǒshēngshífēisuǒyīnyüán  zhōngshuōwéiyīnyüán  qiěyīnliùzhǒng  děngwéiliù  sòngyüē

néngzuòyǒutónglèixiāngyìngbiànxíngbìngshúyīnwéiliùzhǒng

lùnyüē  yīnyǒuliùzhǒng  néngzuòyīn  èryǒuyīn  sāntónglèiyīn  xiāngyìngyīn  biànxíngyīn  liùshúyīn  duìzhūshīyīnwéiyǒushìliùzhǒng  qiěchūnéngzuòyīnxiāngyǘn  sòngyüē

chúnéngzuò

lùnyüē  qièyǒuwéiwéichúqièwéinéngzuòyīn  yóushēngshízhàngzhù  suīyīnxìngnéngzuòyīn  ránnéngzuòyīngèngbiéchēng  chùděngzǒngbiémíng  wèizhīzhūlòudāng  yóuzhīzhūlòushēng  zhìlòushēngnéngwéizhàngài  guāngnéngzhàngxiànzhòngxīng  yǒuwéiwéichúqièwéinéngzuòyīn  yīngzhīshēngshíjiēzhàngzhù  shìnéngzuòyīn  ruòshēngnéngwéizhàng  érwèizhàngwéiyīn  guórénguózhǔwèisǔnhài  xiánzuòshìyán  yīnguózhǔérān  ruòshēngzhàngyòng  shèwèizhàngdewéiyīn  qiěnièpánshēngqièyǒuwéishēngzhōng  luòjiāděngyǒuqíngxiāngjièzhūyǜnshēngzhōng  yǒufēiyǒunéngzhàngyòng  suīzhàngyòngérwéiyīn  guówángdeqiánshuō  tōngshuōzhūnéngzuòyīn  jiùshèngwéiyánfēishēng  yǎnděngyǎnshíděngshēngyǐnshíshēnzhǒngděngděng  yǒuzuòshìnán  ruòqièzhàngzhùjiēnéngzuòyīn  yüánzhūfēijiēdùn  shāshēngshíyüánqièfēishāzhějiēchéngshā  nánrán  dànyóuzhàngqièwéinéngzuòyīn  fēiyóushēngyǒuqīnzuò  yǒushīshuō  zhūnéngzuòyīnjiēguǒshēngyǒunéngzuò  qiěnièpánděngyǎnshíshēngyǘnmíngwéiyǒunéngzuò  shíyüánwèijìngérshēnghuòshànhuòè  yīnshíhòushíyǎnshídeshēng  zhǎnzhuǎnyīn  nièpánděngyǎnshíshēngyǒunéngzuò  shìyóufāngzhǎnzhuǎnyīngzhīyǒunéngshēng  shìshuōnéngzuòyīnxiàng  èryǒuyīnxiāngyǘn  sòngyüē

yǒuwéiguǒxiāngsuǒxiāngxīnxīnsuízhuǎn

lùnyüē  ruògèngwéishìyòngguǒgèngwéiyǒuyīn  xiāngyǘn  zhǒnggèngxiāngwàngwéiyǒuyīn  shìzhūxiàngsuǒxiāngxīnxīnsuízhuǎngèngwéiyīn  shìyǒuyīnyóuwéiguǒbiànshèyǒuwéisuǒyīng  suíxiāngfēiwéiguǒ  ránsuíxiāngwéiyǒuyīn  fēisuíxiāng  zhōngyīngbiàn  děngmíngwéixīnsuízhuǎn  sòngyüē

xīnsuǒèrxīnzhūxiàngshìxīnsuízhuǎn

lùnyüē  qièsuǒyǒuxīnxiāngyìng  jìnglòuèrzhǒng  xīnzhīshēngděngxiàng  shìjiēwèixīnsuízhuǎn  míngxīnsuízhuǎn  sòngyüē

yóushíguǒshànděng

lùnyüē  lüèshuōyóushíguǒděngshànděngshuōmíngxīnsuízhuǎn  qiěyóushízhě  wèixīnshēngzhùmièduòshì  yóuguǒděngzhě  wèixīnguǒshúděngliú  yīngzhīzhōngqiánhòuxiǎnxiǎngòngtóng  yóushànděngzhě  wèixīntóngshànshànxìng  yóushíyīnmíngxīnsuízhuǎn  zhōngxīnwángshǎoyóushíwéiyǒuyīn  wèishí  shíběnxiàng  xīnběnsuíxiàng  míngshí  shízhōngchúxīnsuíxiàng  shíwéixīnyǒuyīn  yǒushuō  wèixīnyīnwéishí  wèishíbìngxīnběnxiàng  shuōfēishàn  suǒzhě  wéipǐnlèilùnsuǒshuō  lùnyán  huòyǒuyǒushēnjiànwéiyīn  fēiyǒushēnjiànwéiyīn  chúwèiláiyǒushēnjiànxiāngyìngshēnglǎozhùfēichángzhūrǎn  huòyǒuyǒushēnjiànwéiyīn  yǒushēnjiànwéiyīn  suǒchú  yǒushīsòngxiāngyìng  jiā湿shīluóguóshāshīyán  wényìngzuòshìsòng  huòyīngzhǔnzhīshuōyǒu  zhūyóuyǒuyīnchéngyīnyǒu  huòyǒuyǒufēiyóuyǒuyīnchéngyīn  wèizhūsuíxiāngběn  zhūsuíxiāngxiāngduì  suíxīnzhuǎnsuíxiāngxīn  zhūsuíxiāngzhǎnzhuǎnxiāngduì  qièshēngyǒuduìzàozhǎnzhuǎnxiāngduì  shǎofēnshēngduìzàozhǎnzhuǎnxiāngduì  qièshēngzàozhǒngzhǎnzhuǎnxiāngduì  qièshēngdesuǒzhǎnzhuǎnxiāngduì  shìděngzhūsuīmíngyǒuérfēiyóuyǒuyīnchéngyīn  fēiguǒshúděngliú  suǒfēidìngxíng  huòqiánhuòhòuhuòshēng  shìqièqiěrán  érzhūshìjiānzhǒngděngděngchéngyīnguǒxiāngshēngshìzhōngwèijiàntóngshíyīnguǒ  jīnyīngshuō  yǘnzhūzhōngyǒuyīnguǒ  xiànjiàn  dēngyàndēngmíngyǐngtóngshíwéiyīnguǒ  yīngxiángbiàn  wèidēngyànmíngwéiyīn  wèiyóuqiánshēngyīnyüányànmíng  zhàngguāngmíngéryǒuyǐngxiàn  shuōyǐngyòngwéiyīn  yīngrán  suíyǒu  shànyīnmíngzhě  shuōyīnguǒxiāngyánruòyǒusuíyǒuzhě  dìngwéiyīndìngwéiguǒ  yǒuzhōngyǒuqièyǒu  qiè  chéngyīnguǒ  yīnguǒqiěrán  yánwéiyīnguǒ  yóuqiánshuōwéi  ruòěrqiánsuǒshuōzàoxiāngyīngwéiyīn  shìzàozhūzhǒngxīnsuíxiāngděngxīnděngjiēxiāngyīngwéiyīn  ruòwèisānzhàngxiāngzhùshìyǒuyīnguǒchéng  yīngwéi  shìsānzhàngwéiyóuxiāngzhù  wèiyóuqiánshēngyīnyüánlìngsānzhàngzhù  yòuzhōngyǒubiéshénggōuděngliánchílìngzhù  yǒutónglèiyīnděng  shìyǒuyīndechéng  shìshuōyǒuyīnxiàng  sāntónglèiyīnxiāngyǘn  sòngyüē

tónglèiyīnxiāngqiánshēngdàozhǎnzhuǎnjiǔwéiděngshèngwéiguǒjiāxíngshēngránwénsuǒchéngděng

lùnyüē  tónglèiyīnzhě  wèixiāngxiāngwéitónglèiyīn  wèishànyǜnshànyǜnzhǎnzhuǎnxiāngwàngwéitónglèiyīn  rǎnrǎnyǜnxiāngwàngyīngzhīěr  yǒushīshuō  jìngyǜnshìguǒ  fēiyīn  yǒushīshuō  shìguǒfēiyīn  yǒushīshuō  yǜnxiāngwàngzhǎnzhuǎnjiēwèiyīn  yòushēnzhōngjiélánwèinéngshíwèiwéitónglèiyīn  ètánděngjiǔwèijiēchúqiánwèiwéiyīn  ruòduìshēntónglèishíwèijiēshíwèiwéiyīn  yóufāngwàimàidàoděnglèilèiyīng广guǎng  ruòwéitónglèiyīnzhí便biànwéiběnlùnwénsuǒshuō  běnlùnshuō  guòzhǒngwèiláizhǒngyīnzēngshàngděng  wèizhūxiàngxiāngjiēděishuōwéitónglèiyīn  ěr  yǘn  wéiwéiyīn  shìshuōyán  wèijiànsuǒduànnǎizhìxiūsuǒduàn  wèijiǔjièwéijìng  zhōngjiànsuǒduànháijiànsuǒduànwéitónglèiyīnfēi  shìnǎizhìxiūsuǒduànháixiūsuǒduànwéitónglèiyīnfēi  zhōngruòjièháijièwéitónglèiyīn  chūjìngdechūjìngyīngwéitónglèiyīn  nǎizhìyǒudǐngyǒudǐngwéitónglèiyīn  xiāngwàngjiēyīn  yòufēiqiè  zhě  wèiqiánshēngwéizhūqiánshēnghòuxiāngshēngwèishēngwéitónglèiyīn  yǘnzhīrán  běnlùnshuō  zhìlùnshuō  yǘntónglèiyīn  wèiqiánshēngshàngēnhòushēngjièshàngēnxiāngyìngwéitónglèiyīn  shìguòèrshìguòxiànzàiwèiláiděngjiēyīng广guǎngshuō  ránlùnzuòshìwènyán  ruòwéiyīn  huòshífēiyīn  yánshífēiyīnzhě  yǒuxiāngyìngshúsānyīnshuōyǒuguò  yǒuwèiwèiláizhèngshēngwèidìngnéngwéitónglèiyīn  shìwénzuìhòuwèizuòshìshífēiyīn  suǒnánfēiwéishànshì  wèiláizhèngshēngwèiqiánfēitónglèiyīnhòufāngchéng  yòuruòěrzhě  wènyán  ruòwéiděngjiàn  huòshífēiděngjiàn  yán  ruòshíwèizhìshēng  ruòshì  yīngyánshífēiyüán  nǎiruòshíwèizhìshēng  ránshì  wèixiànèrmén  chùshuōyīngěr  chùshuōyīngěr  shìzuòwénhuògōng  wéixiǎnlùnzhǔfēishànwén  shìyīngzhī  qiánshìwéishàn  ruòěrpǐnlèishuō  huòyǒuyǒushēnjiànwéiyīn  fēiyǒushēnjiànwéiyīn  chúwèiláiyǒushēnjiànxiāngyìngzhūrǎn  huòyǒuyǒushēnjiànwéiyīn  yǒushēnjiànwéiyīn  suǒchú  wényīngshuōchúwèiláiyǒushēnjiànxiāngyìng  shèyǒushuō  yóuyīngzhīfēi  yǘntōngshīshèlùn  shuōzhūshìjüédìng  suǒwèiyīnguǒsuǒsuǒyüán  yīngzhīwén  yīnzhěwèinéngzuòyǒuxiāngyìngshúyīn  guǒzhě  wèizēngshàngshìyòngshúguǒ  suǒzhěwèiyǎnděngliùgēn  suǒyüánzhěwèiděngliùjìng  ruòěrtónglèiyīnyìngběnéryǒu  guò  yüēwèifēi  yóuzuòyòngwèiguǒfēiguǒ  ruòtónglèiyīnwèiláishìyǒushúyīndāngyǒuguò  wèiláiruòyǒu  běnlùnyīngshuō  běnlùnwéishuōnéngguǒzhūtónglèiyīnyǒushī  shì  tónglèiyīnyǐnděngliúguǒwèiláiyǒurán  qiánhòu  yīngshēngwéiwèishēngděngliú  guòfēixiànzàiguǒ  yǒuguǒxiānyīnhòuguòshī  wèiláishìtónglèiyīn  ruòěrshúyīnyìngwèiláifēiyǒu  yīngshúguǒyīnqián  wèiláishìqiánhòu  shìshī  xiāng  wèitónglèiyīnguǒxiāng  ruòqiánhòuyīngwéiyīn  wéiyīnyìngwéiguǒ  wéiyīnguǒxiāngwéi  fēishúyīnguǒxiāng  suīqiánhòuérshàngguò  tónglèiyīnjiùwèijiànwèiláifēiyǒu  ruòshúyīnjiùxiāngjiànwèiláifēi  yántónglèiyīnwéizhědìngshuō dìngyǒulòu  ruòlòudàozhǎnzhuǎnxiāngwàngjiējiǔwéiyīn  wèiwèizhìdìngjìngzhōngjiānběnjìngsānběnjiǔdàojiēwéiyīn  suǒzhě  zhūjiēzhùduòjièshè  fēizhūdeàizhíwéiyǒu  shìjiǔdàosuītóngérzhǎnzhuǎnwéiyīn  yóutónglèi  ránwéideděngshèngwéiyīn  fēiwéilièyīn  jiāxíngshēng  qiěshēngzhìrěnháiwèiláizhìrěnwéitónglèiyīnshìmíngwéiděng  yòurěnnénghòucóngzhìzhìshēngzhìwéitónglèiyīn  shìmíngwéishèng  shì广guǎngshuō  nǎizhìshēngzhūshēngzhì  wéiděnglèiwéitónglèiyīn  gèngshèng  yòuzhūshēngjiàndàoxiūdàoxüédào  suísānèrwéitónglèiyīn  yòuzhōngzhūdùngēndàodùnwéitónglèiyīn  ruògēndàowéidàoyīn  suíxìnxíngxìnshèngjiěshíjiětuōdàosuíliùèrwéitónglèiyīn  ruòsuíxíngjiànzhìfēishíjiětuōdàosuísānèrwéitónglèiyīn  zhūshàngdàowéixiàyīnyǘnmíngwéihuòděnghuòshèng  yóuyīnzēngzhǎngyóugēn  wèijiàndàoděngxiàxiàpǐnděng hòuhòuwèizhōngyīnzhuǎnzēngzhǎng  suīxiāngzhōngróngdesuíxìnsuíxíngèrdàoxiànérshēngzhěwéiwèiláiyīn  wèiwéishèngdàodànděngshèngwéitónglèiyīn  ěr  yǘn  shìjiānjiāxíngshēngzhěděngshèngwéiyīnfēiliè  jiāxíngshēngyǘn  wèiwénsuǒchéngsuǒchéngděng  děngzhěděngxiūsuǒchéngděng  yīnwénxiūsuǒshēnggōngmíngsuǒchéng  jiāxíngshēngwéiděngshèngwéiyīnfēiliè  jièwénsuǒchéngnéngjièwénsuǒchéngwéitónglèiyīn  fēixiūsuǒchéngyīn  jiè  suǒchéngsuǒchéngwéitónglèiyīn  fēiwénsuǒchéngyīn  liè  ruòjièwénsuǒchéng  néngjièwénxiūsuǒchéngwéitónglèiyīn  fēisuǒchéngyīn  jiè  xiūsuǒchéngwéijièxiūsuǒchéngwéitónglèiyīn  fēiwénsuǒchéngyīn  liè  jièxiūsuǒchéng  wéijièxiūsuǒchéngwéitónglèiyīn  fēiwénsuǒchéngyīn  liè  shìzhūyǒujiǔpǐn  ruòxiàxiàpǐnwéijiǔpǐnyīn  xiàzhōngyīn  nǎizhìshàngshàngwéishàngshàngyīn  chúqiánliè  shēngdeshànjiǔpǐnxiāngwàngzhǎnzhuǎnwéiyīn  rǎněr  zǒngyǒuzhǒng  wèishúshēngwēigōngqiǎochùhuàxīnpǐn  suí  néngsānèrwéiyīn  yòujièhuàxīnyǒujìngguǒ  fēishàngjìngguǒxiàjìngguǒyīn  fēijiāxíngyīndexiàlièguǒ  qíngōngzhòngdàomàiděng  shèláoérsuǒhuò  yīnshì  yǒuwènyán  yǒushēngzhūlòufēiwèishēngwèilòuyīn  yǒu  wèishēngzhìpǐnwèishēngwèirěnpǐn  yòuqièshèngqièliè  yǒushēnzhūlòuqiánsuǒdìngdefēihòushēngyīn  yǒu  wèiwèiláirěnpǐnhòushēngzhìpǐn  guǒzàiyīnqián  huòtónglèiyīnwèilái  yǒuqiánshēngzhūlòufēihòulòuyīn  yǒu  wèiqiánshēngshènglòuhòulièlòu  退tuìshàngguǒxiàguǒxiànqián  yòuqiánshēngzhìdehòushēngrěndefēitónglèiyīn  liè  shìshuōtónglèiyīnxiàng  xiāngyìngyīnxiāngyǘn  sòngyüē

xiāngyìngyīnjüédìngxīnxīnsuǒtóng

lùnyüē  wéixīnxīnsuǒshìxiāngyìngyīn  ruòěrsuǒyüánxíngxiāngbiézhě  yīnggèngwéixiāngyìngyīn  ěrsuǒyüánxíngxiāngtóngzhěnǎiděishuōwéixiāngyìng  ruòěrshísuǒyüánxíngxiāngtóngzhěyīngshuōwéixiāngyìngyīn  ěryàosuǒyüánxíngxiāngshítóngzhěnǎixiāngyìng  ruòěrshēnsuǒyüánxíngxiāngshítóngzhěyīngshuōxiāngyìng  zhòngtóngguānchūyüèděngshìwéiyánzǒngzhēshìzhòngduōfángnánshuōtóng  wèiyàotóngxīnxīnsuǒfāngdegèngwéixiāngyìngyīn  zhōngtóngyánxiǎnsuǒ  wèiruòyǎnshíyòngchàyǎngēnwéixiāngyìngshòuděngyòngyǎngēnwéi  nǎizhìshíxiāngyìngtónggēn  yīngzhīěr  xiāngyìngyīnyǒuyīn  shìèryīnchābié  yóuwéiguǒyǒuyīn  shāngxiānggòngyóuxiǎndào  yóupíngděnggòngxiāngyìngxiāngyìngyīn  shāngtóngshòutóngzuòshíděngshì  zhōngqüèjiēxiāngyìng  shìchéngwéiyīn  shìshuōxiāngyìngyīnxiàng  biànxíngyīnxiāngyǘn  sòngyüē

biànxíngwèiqiánbiànwéitóngrǎnyīn

lùnyüē  biànxíngyīnzhě  wèiqiánshēngbiànxíngzhū  hòutóngrǎnzhūwéibiànxíngyīn  biànxíngzhū  suímiánpǐnzhōngbiànxíngchùdāng广guǎngfēnbié  rǎnwéitōngyīn  tónglèiyīnwàigèngbiéjiàn  wéirǎnyīn  yóushìfánnǎojüànshǔshēngzhǎng  shèngzhěshēnzhōngzhūrǎnyòngwéibiànxíngyīn  jiā湿shīluóguóshāshīshuō  qièrǎnjiànsuǒduànwéiyīn  pǐnlèishuōshìyán  yǘnjiànsuǒduànwéiyīn  wèizhūrǎnjiànsuǒduànsuǒgǎnshú  yǘnwéiyīn  wèizhūyǒuwéishàn  huòyǒuyǒushēnjiànwéiyīn  fēiyǒushēnjiànwéiyīn  广guǎngshuōnǎizhì  chúwèiláiyǒushēnjiànxiāngyìngshēnglǎozhùchángzhūrǎn  ruòěryǘntōngshīshèlùnshuō  lùnshuō  yǒushìshànwéishànwéiyīn  yǒu  wèishèngrén退tuìzuìchūrǎn  wèiduànyīnzuòshìshuō  jiànsuǒduànsuīshìyīnéryóuduànfèishuō  shìshuōbiànxíngyīnxiàng  liùshúyīnxiāngyǘn  sòngyüē

shúyīnshànshànwéiyǒulòu

lùnyüē  wéizhūshànshànyǒulòushìshúyīn  shú  yüánzhāoshú  yóuliè  xiǔbàizhǒng  yüánlòuzhāoshú  àirùn  zhēnshízhǒngshuǐrùn  yòufēi  néngzhāoshú  èr  shìnéngzhāo  zhēnshízhǒngshuǐsuǒrùn  shúyīnle  wèishúzhīyīnmíngshúyīn  wèishúyīnmíngshúyīn  jiānliǎngshìyǒuguò  ruòshúzhīyīnmíngshúyīn  shèngjiàoyīngyánshúshēngyǎn  ruòshúyīnmíngshúyīn  shèngjiàoyīngyánzhīshú  liǎngshìtōng  qiánbiàn  suǒyánshúyǘn  shāshīzuòshìshì  lèiérshú  shìshú  wèishúyīnwéilèishú  yǒuděngyīnwéitónglèishú  néngzuòyīnjiāntóngshú  wéimíngshúyīn  shúguǒyīngyīnsuǒ  guǒèrfāngdeshúmíng  yóuxiāngzhuǎnbiànchàbiédeshēng  èryóusuíyīnshìshènglièshíyǒufēnxiàn  fēiyǒuxiāngyìngèryīnsuǒshēngguǒyàoyóuxiāngzhuǎnbiànchàbiéfāngnǎideshēng  yóuguǒshíguǒ  yòufēinéngzuòtónglèibiànxíngsānyīnzhīguǒyóusuíyīnshìshènglièshíyǒufēnxiàn  yóushànèděngqióngshēngbiānguǒshǔshùshēngshíxiàn  yóudànyīngzuòshìshì  biànérshú  shìshú  yīngdànjiǎnbiéyīn  jièzhōng  yǒushíyǜnwéishúyīngònggǎnguǒ  wèiyǒudeshēngděng  yǒushíèryǜnwéishúyīngònggǎnguǒ  wèishànshànshēnshēngděng  yǒushíyǜnwéishúyīngònggǎnguǒ  wèishànshànxīnxīnsuǒshēngděng  jièzhōng  yǒushíyǜnwéishúyīngònggǎnguǒ  wèiyǒudexiǎngděngzhìshēngděng  yǒushíèryǜnwéishúyīngònggǎnguǒ  wèichūjìngshànyǒubiǎoshēngděng  yǒushíyǜnwéishúyīngònggǎnguǒ  wèifēiděngyǐnshànxīnxīnsuǒshēngděng  yǒushíyǜnwéishúyīngònggǎnguǒ  wèishìděngyǐnxīnxīnsuǒbìngsuízhuǎnshēngděng  jièzhōng  yǒushíyǜnwéishúyīngònggǎnguǒ  wèiyǒudemièjìnděngzhìshēngděng  yǒushíyǜnwéishúyīngònggǎnguǒ  wèiqièshànxīnxīnsuǒshēngděng  yǒuwéigǎnchùshú  wèigǎnchùmìnggēnděng  ruògǎnchùdìnggǎnèrchù  wèi  ruògǎnchùchùyīngzhīěr  ruògǎnshēnchǔdìnggǎnsānchù  wèishēnchù  gǎnxiāngwèiyīngzhīěr  ruògǎnyǎnchùdìnggǎnchù  wèigǎnyǎnchùshēnchù  gǎněrshéyīngzhīěr  yǒunénggǎnhuòhuòliùhuòhuòhuòjiǔhuòshíhuòshíchù  huòshǎoguǒhuòduōguǒ  wàizhǒngguǒhuòshǎohuòduō  zhǒngguǒshǎozhěmàiděng  zhǒngguǒduōzhěliánshíliúnuòtuóděng  yǒushìsānshìshúsānshìshìshú  shèláoguǒjiǎnyīn  yǒuniànduōniànshúduōniànniànshú  zhōngsuǒshàngyīngzhī  ránshúguǒ  fēizàoshíshòuguǒ  fēijiàn  yóuchàděngjiànyüánsuǒyǐn  yòushúyīngǎnlèiguǒdàixiāngfāngnéngbàn  shìliùyīndìngshì  yīnshìdìngsuīshuōérwèisòngshè  yīngzhòngbiàn  sòngyüē

biànxíngtónglèièrshìsānshìsān

lùnyüē  biànxíngtónglèiwéiguòxiànwèiláishì  qiánshuō  xiāngyìngyǒushúsānyīnsānshìzhōngjiēbiànyǒu  sòngshuōnéngzuòyīnsuǒ  zhǔnyīngzhī  tōngsānshìfēishì  shuōliùyīnxiāngbiéshìdìng  děngwéiguǒduìchéngyīn  sòngyüē

guǒyǒuwéiwéiyīnguǒ

lùnyüē  běnlùnshuō  guǒyǘn  wèizhūyǒuwéimiè  ruòěrwéishìguǒyīngyǒuyīn  yàoduìyīnnǎiděishuōwéiguǒ  yòuwéishìyīnyīngyǒuguǒ  yàoduìguǒnǎiděishuōwéiyīn  wéiyǒuwéiyǒuyīnyǒuguǒfēizhūwéi  suǒzhě  liùyīnguǒ  yüánzhūjiàndàoguǒwéinéngzuòyīn  shēngzhàngnéngzuòyīn  wéishēngdàosuǒzuò  ruòěrshéiguǒ  guǒ  wèishìdàoguǒ  dàode  ruòěrdàoguǒyīngwéishì  dàoděiyǒunéngfēimiè  ěrdemièzhōngdàozhīgōngnéngyǒuchābié  yǘndàoyǒugōngnéng  wèinéngshēng  yǘnmièdàoyǒugōngnéng  wèinéngzhèng  yóu  dàosuīfēimièyīnérděishuōmièwéidàoguǒ  zhūwéizēngshàngguǒ  shuōwéinéngzuòyīn  zhūwéishēngwèiwèizhàngnéngzuòyīn  ránguǒzhě  yóushìnéngguǒguǒyòng  jīngshīshuō  wéifēiyīn  jīngshuōyīnshìwéi  yǒujīngshuōyīnwéiyǒuwéi  chùjīngshuō  yǒujīngshuō  zhūyīnzhūyüánnéngshēngzhějiēshìcháng  chángyīnyüánsuǒshēngzhūshìcháng  广guǎngshuōnǎizhìshíshì  ruòěrwéiyīngnéngyüánshíděngzuòsuǒyüányüán  wéishuōnéngshēngdezuòsuǒyüányüán  wèijīngwéishuōzhūyīnzhūyüánnéngshēngshízhějiēshìcháng  shuōqièwéishíyüánzhějiēshìchángchéngnán  shuōwéinéngshēngyīnshìcháng  wéiwéizhàngwéinéngzuòyīn  yǒujīngzhōngshuōwéiwéisuǒyüányüán  jīngzhōngshuōwéiwéinéngzuòyīn  yīngwéiwéizhàngyīnxìng  suījīngshuōchùzhē  yòuliàngjīngjīnyǐn  yǘndìngpànjīngshuō  ruòěrmíngwéi  běnlùnzhōngsuǒshuōmiè  xiānwènwèimiè  shì  jīnwènmíngwéi  shìmiè  shìèr  gèngxiāng  xìngjìngnéngxiǎnyīngbiéménkāixiǎnxìng  xìngshíyǒuyán  wéizhūshèngzhěbiénèizhèng  dànfāng便biànzǒngxiāngshuōyán  shìshànshìchángbiéyǒushímíngwéimièmíng  jīngshīshuō  qièwéijiēfēishíyǒushòuděngbiéyǒushí  suǒ  ruòěrmíngkōngděng  wéisuǒchùshuōmíngkōng  wèiànzhōngsuǒchùduì  便biànzuòshìshuō  shìkōng  suímiánshēngzhǒngmièwèiyóujiǎngēngshēngshuōmíngmiè  jiǎnyóuqüèyüángēngshēngmíngfēimiè  cánzhòngtóngfēnzhōngyāozhěyǜn  shīshuō  yóuhuìgōngnéngsuímiánshēngmíngwéimiè  suímiányüánqüèhòushēngyóuhuìnéngmíngfēimiè  jiǎnmièchéngshēngmièshè  yǒushuō  zhūshēnghòu  ránmièmíngfēimiè  shìsuǒzhífēimièyīngshìcháng  wèimiè  mièwéixiān  xiānhòuyǒuyīngcháng  fēiwéixiānfāngyǒumiè  mièshìcháng  suǒzhě  fēixiānyǒuhòuwèishēngfāngyǒushēng  zhě  shēngběnláiyǒu  ruòjiǎnzhūyīngshēng  jiǎnshēngshíyǒng  yǒugōngnéng  wèixiānshíwèiyǒushēngzhàng  jīnwéishēngzhàngfēizàoshēng  ruòwéishēngshìnièpánzhě  jīngwéndāngyǘntōng  jīngyán  gēnruòxiūruòruòduōxiū  nénglìngguòwèiláixiànzàizhòngyǒngduàn  yǒngduànshìnièpán  wéiwèiláiyǒushēngfēiguòxiàn  xiāngwéi  suīyǒuwénérwéi  jīngshuō  yüánguòxiànfánnǎoduànmíngzhòngduàn  shìzūnyán  děngyīngduàntān  tānduànshí便biànmíngduànbiànzhì  广guǎngshuōnǎizhìshíshì  guòxiànduànyīngrán  shèyǒujīngyánduànguòwèiláixiànzàizhūfánnǎozhě  zhǔnqiánshì  wéi  huòjīngzhōngbiéyǒu  guòfánnǎowèiguòshēngsuǒfánnǎo  xiànzàifánnǎowèixiànzàishēngsuǒfánnǎo  àixíngzhōngshíàixíng  guòshìzhěguòshēngshuō  wèiláixiànzàiyīngzhīěr  shìèrshìsuǒfánnǎo  wèishēngwèiláizhūfánnǎo  xiànxiāngyǐnzhǒngzi  zhǒngduànmíngduàn  shújìnshíshuōmíngjìn  wèiláizhòngzhūfánnǎo  yóuzhǒngjìngshēng  shuōmíngwéiduàn  ruòzhě  guòxiànzàiyüánduàn  fēimièzhèngmièshí  shèláowéilìngmiè  ruòwéidōu  jīngshuōsuǒyǒuzhū  ruòzhūyǒuwéiruòzhūwéi  zhōngrǎnzuìwéi  zhōngwéi  shuōzhūwéidōu  dànyīngsuǒshuōéryǒu  shuōshēngyǒuxiānfēiyǒu  yǒuhòufēiyǒu  fēiyǒushuōwéiyǒuyǒudechéng  shuōyǒuwéi  yīngzhīěr  yǒusuīfēiyǒuérchēngtàn  zhūzāihéngjìngfēiyǒumíngwéirǎn  qièyǒufēiyǒuzhōngzuìwéishūshèng  wèilìngsuǒhuàshēnshēngxīnyīngchēngtànwéi  ruòwéiwéifēiyǒuzhě  yīngmíngmièshèng  qiěyánshèngyǘn  yánshǔdǎo  shèngjiànyǒujiēdiāndǎo  wèishèngjiànwéishì  fēiyǒujiànwéifēiyǒu  shèngyǒuwéi  fēiyǒuérwéisānshèng  èrjiànshèngjiànshuōchéngsān  ruòwéiwéi  kōngnièpánshíyīngyüánjìng  yüánjìngyǒuguò  biànláizhōngdāngyīng ruòwéibiéyǒushí  dāngyǒushī  yǒu  便biànyōngshāzōngshìmíngwéi  ruòyǒutiānshéndìngzhīdāngyōng  ránshíyǒumíngwàngshìmíngwéishī  suǒzhě  fēiyǒudeshòuděng  fēiyǒuyòngdeyǎněrděng  yòuruòbiéyǒu  shìzhīmièliùzhuǎnshēng  yóumièshìfēixiāngzhǔ  xiāngwàngfēiyīnguǒ  wéizhēshì  liùchéng  shìzhīmíngwéimiè  mièsuībiéyǒuéryóushìhuòdeduànshífāngdemièyánmièshǔshì  yīnmièdìngshǔ  jīngyán  chúhuòxiànnièpán  fēiyǒuyánhuò  yóudeduìzhì便biànhuòyǒngwéifánnǎo  hòuyǒusuǒshēnmíngdenièpán  yǒushèngjiàonéngxiǎnnièpánwéifēiyǒuwéixìng  wèijīngyán  suǒyǒuzhòngjiēduàn  biéshějìnrǎnmièjìngyǒngméi  shēng  jìng  měimiào  wèishèzhūqièàijìnrǎnmièmíngwéinièpán  yǘnyánshēngzhěshēngyánshēng  děngjiànzhuǎnshēngzhèngmièyǒudōugōng  shuōshēng  ruòyánshǔyǒu  yīngběnshēng  nièpáncháng  ruòyánshǔ  shìyīngdàozhī  wéidàohuòdàodelìngshēng  yīngxìnshòu  yóushànshìjīngshuōyán  dēngyànnièpánxīnjiětuōěr  jīngshuō  dēngnièpánwéidēngyànxièbiéyǒu  shìshìzūnxīnjiětuō  wéizhūyǜnmiègèngsuǒyǒu  āzuòshìyán  shìyǘn  wèizhūwéi  yánshìzhě  wèixìngshāshīshì  ruòěrshìshìyǘn  yánshìzhělüèyǒuzhǒng  xìngshì  yǒuchùyán  ruòshìchéngjiùshì  èrsuǒyüánshì  yǒuchùyán  qièzhìsuǒzhīsuíshì  sānshì  yǒuchùyán  ruòshìàijiésuǒ  shìhuìjié  suǒyīnshì  yǒuchùyán  yǒushìyǘn  wèizhūyǒuwéi  suǒshèshì  yǒuchùyán  tiánshìzháishìziděngshì  jīnzhōngshuōyīnmíngshì  xiǎnwéidōuyǒuyīn  shìwéisuīshíyǒu  chángyòngyīnguǒ  zǒnglùnjìng  zhūguǒzhōngyīngshuōguǒyīnsuǒsòngyüēhòuyīnguǒshúqiányīnzēngshàngguǒtónglèibiànděngliúxiāngyìngshìyòng

lùnyüē  yánhòuyīnzhě  wèishúyīn  liùyīnzhōngzuìhòushuō  chūshúguǒyīnsuǒ  yánqiányīnzhě  wèinéngzuòyīn  liùyīnzhōngzuìchūshuō  hòuzēngshàngguǒyīnsuǒ  zēngshàngzhīguǒmíngzēngshàngguǒ  wéizhàngzhùyǒuzēngshàng  yóuzhàngdezēngshàngmíng  huònéngzuòyīnyǒushèng  shíchùjièshíshēn  zhūyǒuqíngshìjiè  ěrděngduìyǎnshíshēngděng  yǒuzhǎnzhuǎnzēngshàngshēng  wén便biànshēngxīnjiàn  děngzēngshàngyīngdāng  tónglèibiànxíngděiděngliúguǒ  èryīnguǒjiēyīn  yǒuxiāngyìngshìyòngguǒ  fēiyüèshìyǒubiéshìyòng  suǒmíngshìyòngguǒ  shìyòngmíngwéi  zhūsuǒyǒuzuòyòng  shìyòngdeshìyòngmíng  shìjiānshuōyàocǎozuìxiàngjiāngjǖn  wèiwéièryǒushìyòngguǒwéirán  yǒushuō  yīnyǒuguǒ  wéichúshú  yóushìyòngguǒyīnshēnghuòjiànshēng  shúěr  yǒushīshuō  shúyīnyǒuyüèyüǎnshìyòngguǒ  nóngsuǒshōuguǒshí  shúděngguǒxiāngyǘn  sòngyüē

shúyǒuqíngyǒushēngděngliúyīnyóuhuìjìnruòyīnshēngshìguǒmíngshìyòngchúqiányǒuwéiyǒuwéizēngshàngguǒ

lùnyüē  wéizhōngyǒushúguǒ  wèitōngfēiyǒuqíngshù  wéiyǒuqíng  wèitōngděngliúsuǒzhǎngyǎng  yīngzhīwéishìyǒusuǒshēng  qièshànshànyǒulòunéngshúmíngyǒu  cónghòushíshúfāng  fēijiànmíngyǒushēng  shìmíngwéishúguǒxiàng  fēiyǒuqíngshùcóngshēng  fēishú  gòngyǒu  wèinéngshìshòuyòng  shúguǒyǒugòngshòuyòng  fēizàoyīnshòushúguǒ  zēngshàngguǒsuǒshēng  degòngshòu  gòngshēng  yīnmíngděngliúguǒ  wèitónglèibiànxíngèryīn  ruòbiànxíngyīnděiděngliúguǒ  míngtónglèiyīn  guǒdànyóuděngrǎnyīnxiāngyóuzhǒnglèi  ruòyóuzhǒnglèiguǒyīn  guǒsuǒyīnnǎimíngtónglèi  zuòshìwèn  ruòshìtónglèiyīnbiànxíngyīn  yīngzuò  zhě  fēibiànxíngwéitónglèiyīn  èrzhě  biànwéibiànxíngyīn  sānzhě  biànwéibiànxíngyīn  zhě  chúqiánzhūxiàngyóuhuìjìnmíngguǒ  mièmíngjìn  mínghuì  shuōmièmíngguǒ  ruòyīnshìsuǒshēng  shuōmíngshìyòngguǒ  yīnxiàjiāxíngxīnshàngyǒulòulòudìngshēng  yīnqīngjìngjìngxīnbiànhuàxīnshēng  shìděnglèimièyīngyányóudào  zhūyǒuwéi  chúqiánshēng  shìyǒuwéizhīzēngshàngguǒ  shìyòngzēngshàngèrguǒshū  shìyòngguǒmíngwéiduìzuòzhě  zēngshàngguǒchēngtōngduì  jiàngsuǒchéng  duìnéngchéngjiàng  deshìyòngzēngshàngguǒmíng  duìfēijiàngwéizēngshàngguǒ  shàngsuǒshuōliùzhǒngyīnzhōng  wèiyīnguǒguǒ  sòngyüē

guǒwéixiànèrguǒránguòxiànèryīnwéiguò

lùnyüē  yīnguǒwéixiànzài  dìngfēiguò    fēiwèilái  yòng  yīngshìshuō  néngzuòyīnfēidìngyǒuguǒshuō  yǒuxiāngyìngguǒěr  wéixiànzài  yóuèryīnguǒguǒshí  tónglèibiànxíngèryīnguǒtōngguòxiàn  guòrán  xiànzàiděngliúguǒ  yǒuděngliúguǒjiànshēng  ruòguǒshēng  yīn便biànguò  míngguǒ  yīnggèng  shàntónglèiyīnyǒushíguǒérfēiguǒ  yīngzuò  zhě  wèiduànshàngēnshízuìhòusuǒshěde  èrzhě  wèishàngēnshízuìchūsuǒde  yīngshuōěrshízhěqián  sānzhě  wèiduànshàngēnsuǒzhūwèi  zhě  wèichúqiánxiàng  yòushàntónglèiyīnzhōngyǒu  zhě  wèitānshízuìhòusuǒshěde  èrzhě  wèi退tuìtānshízuìchūsuǒde  yīngshuōěrshí退tuìzhěqián  sānzhě  wèiwèitānsuǒzhūwèi  zhě  wèichúqiánxiàng  yǒutónglèiyīnzhōng  yǒu  āluóhànshí退tuìshíwèi  yīngshuō  tónglèiyīnzhōngyǒushùnhòu  wèiguǒshíguǒ  huòshíguǒérfēiguǒ  wèiāluóhànzuìhòuzhūyǜn  yüēyǒusuǒyüánchàchābié  shàntónglèiyīnyǒu  zhě  wèishànxīnjiànrǎnxīn  èrzhě  wèishàngxiàngwéi  sānzhě  wèishànxīnjiànháishànxīn  zhě  wèichúqiánxiàng  shànxīnděngsuǒyīng  yǒu  zhǔnyīngshuō  guǒguǒyǘn  néngwéizhǒngmíngguǒ  zhèngmíngguǒ  shúguǒwéiguò  yóushúguǒyīnjiàn  yǒushī  qiánguǒwàibiéshuōguǒ  ānguǒ  wèishuǐlúnwéifēnglúnguǒ  nǎizhìcǎoděngwéiguǒ  èrjiāxíngguǒ  wèishēngzhìděngyüǎnwéijìngděngguǒ  sānguǒ  wèiyǎnshíděngwéiyǎngēnděngguǒ  xiūguǒ  wèihuàxīnděngwéizhūjìngguǒ  shìguǒjiēshìshìyòngzēngshàngguǒshè  shuōyīnguǒ  yīng  zhōngyīnsuǒshēng  lüèyǒu  wèirǎn  shúshēng  chūlòu  sānsuǒ  zhě  wèichúshú  chúchūlòuzhūshàn  shì  sòngyüē

rǎnshúshēngchūshèngchúshúbiànèrtónglèishēngwèixīnxīnsuǒchúxiāngyìng

lùnyüē  zhūrǎnchúshúyīnyīnshēng  shúshēngchúbiànxíngyīnyīnshēng  sānsuǒshuāngchúshúbiànxíngèryīnyīnshēng  chūlòu  shuāngchúqiánèrtónglèiyīnsānyīnshēng  shìwéishuōděng  wèixīnxīnsuǒxiāngyìngxíng  yīnshēng  xīnxīnsuǒsuǒchúyīnwàichúxiāngyìng  yīngzhīcóngsānèryīnsuǒshēng  zhōngrǎnshúshēngyīnshēng  sānsuǒsānyīnshēng  chūlòuèryīnshēng  yīnshēngjüédìngyǒu