念佛网
念佛网
俱舍论全文 俱舍论译文 俱舍论注音 俱舍论经典 俱舍论视频
主页/ 俱舍论注音/ 文章正文

阿毗达磨俱舍论 第七卷注音

导读:阿毗达磨俱舍论 第七卷分别根品第二之五广说因已。缘复云何。颂曰说有四种缘因缘五因性等无间非后心心所已生所缘一切法增上即能作二因于正灭三因于正生余二缘相违而兴于作用论曰。...

阿毗达磨俱舍论 第七卷注音

阿毗达磨俱舍论 第七卷

fēnbiégēnpǐnèrzhī

广guǎngshuōyīn  yüányǘn  sòngyüē

shuōyǒuzhǒngyüányīnyüányīnxìngděngjiànfēihòuxīnxīnsuǒshēngsuǒyüánqièzēngshàngnéngzuò

lùnyüē  chùshuō  wèijīngzhōng  jīngzhōngshuōyüánxìng  wèiyīnyüánxìng  děngjiànyüánxìng  suǒyüányüánxìng  zēngshàngyüánxìng  zhōngxìngzhěshìyüánzhǒnglèi  liùyīnnèichúnéngzuòyīn  suǒyīnshìyīnyüánxìng  chúāluóhànlínnièpánshízuìhòuxīnxīnsuǒzhūshēngxīnxīnsuǒ  shìděngjiànyüánxìng  yüánshēngděngérjiàn  shìděngjiànmíng  yóuděngjiēděngjiànyüán  děngshēng  wèijiè  huòjiànshēngjièjièèrbiǎo  huòjiànshēngjièlòuèrbiǎo  zhūluànxiànqiánděngjiànyüánshēngluàn  děngjiànyüán  zūnzhěshìyǒuzuòshìyán  shēnzhōngzhǎngyǎngxiàngduàn  yǒuèrzhǎngyǎngshēngxiāngwéihàiděngjiànyüán  yán  zhūjiànshēnghuòshǎohuòduō  wèihuòyǒushícóngduōshēngshǎo  shāodàogǎnwéihuī  huòshíyǒucóngshǎoshēngduō  zhòngshēngnuòtuóshù  gēnjīngzhījiànzēngróng  sǒnggānchuítiáoduōsuǒyīnyìng  xīnsuǒjiànshēngshíyǒushǎoduōpǐnlèifēiděng  wèishànshànxīnzhōng  yǒuxǘnyǒusānděng  lèishíyǒushǎoduō  ránlèizhōngfēiděng  wèishǎoshòujiànshēngduō  huòcóngduōjiànshēngshǎo  xiǎngděngěr  fēiděngguò  wéilèiqiánnéngwéihòuděngjiànyüán  ěr  yǘn  qiánxīnpǐnzǒngwéihòupǐnděngjiànyüán  fēiwéilèi  qiěshòuděnglèizhōngshǎoshēngduōshuōděng  wéizhítónglèixiāngzhě  shuōwéilèiyǒuděngjiànyüán  xīnwéishēngxīnshòuwéishēngshòu  nǎizhì广guǎngshuōruòcóngrǎnjiànrǎnshēng  rǎnxīnzhōngsuǒyǒufánnǎoyòngxiānmièfánnǎowéiděngjiànyüán  chūmièdìngxīnháiyòngxiānmièzhèngmièdìngxīnwéiyüán  shuōfēishàn  chūlòuxīnyīngqüèyüánérshēng  xiāngyìngxíngzhū  luànxiànqiánfēiděngjiànyüán  sānjièxiànqián  yüánwèiláishìyǒuděngjiànyüán  wèiláiluànérzhùqiánhòu  shìzūnzhīwèiláishìjiànyīngshēng  guòxiànérxiànzhī  chuánshuō  shìzūnjiàncóngguòlèilèiguǒshēng  shìjiànshēngshì  yòucóngxiànzàilèilèiguǒshēng  shìjiànshēngshì  shìjiàn  便biànwèiláizhūluànzhù  néngzhènglejiànyīngshēng  suīshìzhīérfēizhì  yóulèiguòxiànzàiyīnguǒ  便biànwèiláiluànzhùzhūnéngxiànle  wèiwèiláishìshìyǒuqíngzàoshìzhāoshìguǒ  shìyüànzhìshèfēizhì  ruòěrshìzūnwèijiànqián  hòuyīngnéngzhī  yǒuyán  yǒuqíngshēnnèiyǒuwèiláishìguǒyīnxiānzhào  shìxiāngyìngxíngyǜnchābié  wéiguān便biànzhīwèilái  fēiyàoxiànyóujìngtōnghuì  ruòěrzhū便biànwèiláizhànxiāngzhī  fēiwéixiànzhèng  jīngzhūshīsuǒyán  shìzūnbiànzhīzhūfēifēizhàn  shuōwéishàn  shìzūnshuō  zhūyòngzhūjìngjiè  ruòwèiláidìngqiánhòuān  dànyánshìjiànwéishēngzhìrěnshēng  shì广guǎngshuō  nǎizhìjīngāngdìngjiàn  wéishēngjìnzhìshēng  ruòshēngshǔyàojiànnǎideshēng  děngshēngyàojièzhǒngděng  ránfēiyǒuděngjiànyüán  zhūāluóhànzuìhòuxīnxīnsuǒ  yüánshuōfēiděngjiànyüán  xīnděng  shìjiànmièxīnmíngwéi  hòuxīnjiànshíshēngyīngmíng  shìsuǒxiǎnfēizuòyòngsuǒxiǎn  zuìhòuxīnyǒusuǒ  yüánqüèhòushíshēng  děngjiànyüánzuòyòngsuǒxiǎn  ruòyüánwéiguǒ  dìngzhūzhūyǒuqíngnéngwéizhàngàilìng  zuìhòuxīnsuīmíngérshuōděngjiànyüán  ruòxīnwéiděngjiàn  shìxīnjiàn  yīngzuò  zhě  wèixīndìngchūxīnxīnsuǒ  èrděngèrdìngchà  èrzhě  wèichūsuǒèrdìngchà  yǒuxīnwèizhūxīnxīnsuǒshēngzhùmiè  sānzhě  wèichūsuǒèrdìngchà  yǒuxīnwèixīnxīnsuǒ  zhě  wèièrděngèrdìngchà  xīndìngchūxīnxīnsuǒshēngzhùmiè  ruòxīnwéiděngjiàn  xīndìngwéijiàn  yīngzuò  wèiqiánsānwéijīnèr  qiánèrwéijīnsān  cóngèrdìngchūzhūxīnxīnsuǒwàngdìngxīnzhōngjiānyüǎn  wèiděngjiàn  zhōngjiānxīnxīnsuǒ  shìshìděngjiànyüán  suǒyüányüánxìng  qièwàngxīnxīnsuǒsuísuǒyīng  wèiyǎnshíxiāngyìngqièwéisuǒyüányüán  shìěrshíxiāngyìngqièshēng  shíxiàngyìngqièxiāng  shéshíxiàngyìngqièwèi  shēnshíxiàngyìngqièchù  shíxiàngyìngqièwéisuǒyüányüán  ruòwéisuǒyüán  shífēisuǒyüán  yüánwèisuǒyüánshè  bèiyüányüánxiāng  xīnděngshāoshímíngsuǒshāo  xiāng  xīnxīnsuǒ  suǒyüánchǔshìchàsānjiējüédìng  suǒyǒushìjüédìng  yīngyányǒushìjüédìng  ránxiànzàiqīnsuǒ  guòwèiláisuǒxiāng  yǒushuō  zàiguòqīnsuǒ  shìshìsuǒyüányüánxìng  zēngshàngyüánxìngnéngzuòyīn  néngzuòyīnwèizēngshàngyüán  yüán广guǎngmíngzēngshàngyüán  qièjiēshìzēngshàngyüán  qièsuǒyüányüán  zēngshàngyüán广guǎng  yǒuzhūwèichángwéisuǒyüán  ránwéizēngshàng  wéi广guǎng  huòsuǒzuò广guǎngmíngzēngshàngyüán  qièchúxìngqièyǒuwéiwéizēngshàngyüán  yǒuqüánfēiyüán  yǒuwèixìngxìng  xìngyǒu  wèiyǒuwéiwéi  wéiwéi  shìzhūyüánwèiérxīngzuòyòng  sòngyüē

èryīnzhèngmièsānyīnzhèngshēngèryüánxiāngwéiérxīngzuòyòng

lùnyüē  qiánshuōyīnwèiyīnyüánxìng  èryīnzuòyòngzhèngmièshí  zhèngmièshíyánxiǎnxiànzàimièxiànqiánmíngzhèngmièshí  yǒuxiāngyìngmièwèifāngxīngzuòyòng  yóuèryīnlìngshēngguǒyǒuzuòyòng  suǒyánsānyīnzhèngshēngzhě  wèiwèiláizhèngshēngwèi  shēngxiànqiánmíngzhèngshēngshí  tónglèibiànxíngshúsānzhǒng  shēngwèizuòyòngfāngxīng  shuōyīnyüánèrshízuòyòng  èryüánzuòyòngxiāngwéi  děngjiànyüánshēngwèiérxīngzuòyòng  shēngshíqiánxīnxīnsuǒchù  ruòsuǒyüányüánnéngyüánmièwèiérxīngzuòyòng  xīnxīnsuǒyàoxiànzàishífāngjìng  wéizēngshàngyüánqièwèijiēzhàngzhù  zuòyòngsuízhàngwèiqièzhē  shuōzhūyüánxīngzuòyòng  yīngyányóuyüánshēng  sòngyüē

xīnxīnsuǒyóuèrdìngdànyóusānyóuèryüánshēngfēitiānděng

lùnyüē  xīnxīnsuǒyóuyüánshēng  zhōngyīnyüánwèiyīnxìng  děngjiànyüánwèiqiánjiànshēng  fēihòuxīnxīnsuǒ  suǒyüányüánzhěwèisuísuǒyīnghuòděng  huòqiè  zēngshàngyüánzhěwèisuísuǒyīngchúxìngqiè  mièjìnxiǎngèrdìngyóusānchúsuǒyüányüán  fēinéngyüán  yóuyīnyüánzhě  wèiyóuèryīn  yǒuyīn  wèishēngděngxiàng  èrtónglèiyīn  wèiqiánshēngtóngshàn  děngjiànyüánwèidìngxīnxiāngyìng  zēngshàngyüánzhě  wèiqiánshuō  shìèrdìngxīnděngyǐnshēngàixīnděng  xīnděngdànwéiděngjiàn  fēiděngjiànyüán  xiāngyìngzhūyóuyīnzēngshàngèryüánsuǒshēng  qièshìjiānwéicóngshàngsuǒshuōzhūyīnzhūyüánsuǒ  fēizàitiānshèngxìngděngyīnsuǒ  yǒuyīn  ruòqièchéngyóuyīnzhě  便biànshèqièshìjiānyóuzàiděngyīnshēnglùn  yòuzhūshìjiānfēizàiděngyīnsuǒ  děng  wèizhūshìjiānruòzàiděngyīnshēngzhě  yīngqièshíérshēngfēi  xiànjiànzhūérshēng  zhīdìngfēiyīnsuǒ  ruòzhízàisuírán  wèilìngjīnjīnmièhòushí  shìyīngchéngfēiyīn  yóuchābiéshēng  huòchābiéyīngshíshēng  suǒyīnzàichābié  ruòchābiégèngdàiyīnzhě  fēiqièwéiyòngzàiwéiyīn  huòsuǒdàiyīnyīnggèngdàiyīnchābiéfāngshēng  suǒdàiyīnyìngbiān  ruògèngdàichābiéyīn  yīnyìngshēng  chābiéfēishēng  ruòzhūyīnzhǎnzhuǎnchābiéyǒubiānxìnshǐ  zhízàiwèizhūyīnyüèshìményīnyüánzhèng  ruòyánzàisuīdùnshēngérzhūshìjiānzhě  yóusuízàisuǒshēng  rán  zàiqiánwèihòuchābié  yòuzàizuògōng  shēngzhūshìjiānde  ruòwéishēngzhūshìjiān  fāng便biàn  shìzàizhōngdài  yīngfēizài  ěr  yīngrán  chābiéyīnyüán  huòruòzàishēngděngliànghàiyǒuqíng  wèijiànshēng  duōzāiyòngzàiwèi  sòngyán  chéngwéishànshuō

yóuxiǎnnéngshāowèihénghàishíxüèròusuǐmíngluó

yòuruòxìnshòuqièshìjiānwéizàitiānyīnsuǒ  wéifěixiànjiànshìjiānsuǒyīnyüánréngōngděngshì  ruòyánzàidàiyīnyüánzhùgōngnéngfāngchéngyīnzhě  dànshìpéngjìngzàitiānyán  suǒyīnyüánjiànbiéyòng  huòzàiyàoyīnyüánzhùfāngnéngshēng  yīngfēizài  ruòzhíchūzàiwèiyīnhòushēngdàiyīnzhě  chūsuǒdàiyīn  yīngshǐchéngyóuzài  shèngxìngděngsuísuǒyīngzàitiānyīng广guǎngzhēngqiǎn  yǒuwéiyīnshēng  zāishìjiānxiūshènghuì  qínshòu  liángbēi  shēngzhōngbiébiézào  shòushúshìyòngguǒ  érwàngyǒuzàiděngyīn  qiězhǐxiéyīngbiànzhèng  qiányányóuèryüánshēng  zhōngyǘnzhǒngsuǒzào  xiāngwàngwéiyīnyüán  sòngyüē

wéièryīnwèisuǒzàozhǒngzàowéizàosānzhǒngwéiwéiyīn

lùnyüē  chūyánwéièryīnzhě  shìzhūzhǒnggèngxiāngwàng  dànwéiyǒutónglèiyīn  suǒzàonéngwéiyīn  děngwéi  wèishēngchíyǎngbié  shìyīn  dànshìnéngzuòyīnzhīchābié  cóngshuōwéishēngyīn  shēngsuízhúzhǒngzhuǎn  shīděngshuōwéiyīn  néngrènchí  chíhuàshuōwéiyīn  duànyīnshuōwéichíyīn  zēngzhǎngyīnshuōwéiyǎngyīn  shìxiǎnsuǒzàowéibiànchízhùchángyīnxìng  zhūsuǒzàoxiāngwàngróngyǒusānyīn  suǒwèiyǒutónglèishú  néngzuòyīnchābiézhuǎnhéngshù  yǒuyīnzhě  wèisuíxīnzhuǎnshēnèr  fēizào  tónglèiyīnzhě  qièqiánshēnghòutónglèi  shúyīnzhě  wèishēnnéngzhāoshúyǎngēnděngguǒ  suǒzàodànwéiyīn  wèishúyīn  shēnèrnéngzhāoshúzhǒngguǒ  qiánzǒngshuōzhūxīnxīnsuǒqiánnéngwéihòuděngjiànyüán  wèijüédìngshuōxīnjiànyǒuxīnshēngcóngxīnyǒuxīn  jīndāngdìngshuō  wèiqiělüèshuōyǒushíèrxīn  yǘnshíèr  sòngyüē

jièyǒuxīnshànèchúèlòuyǒuèrxīn

lùnyüē  qiějièyǒuzhǒngxīn  wèishànshànyǒu  jièyǒusānxīn  wèichúshàn  shàngshuō  shìshízhǒngshuōyǒulòuxīn  ruòlòuxīnwéiyǒuèrzhǒng  wèixüéxüé  chéngshíèr  shíèrxīnxiāngshēngzhě  sòngyüē

jièshànshēngjiǔcóngshēngrǎncóngshíshēngcóngshēngshànshēngshícóngjiǔshēngyǒucóngshēngshēngliùcóngsānshēngnéngshēngliùshànshēngjiǔcóngliùshēngyǒushēngcóngbiànxüécóngshēngcóngshēng

lùnyüē  jièshànxīnjiànshēngjiǔ  wèijièjièèrxīn  dìngshíshēngwèi  shēngshànrǎnxīn  jièshēngwèi  shànjiànshēngrǎnxīn  shēngshànyüǎn  yüǎnyüǎn  suǒyüǎn  èrhángxiāngyüǎn  sānsuǒyüányüǎn  duìzhìyüǎn  xüéxüé  wèiguānshí  cóngjiàn  wèijièjièèrxīn  chūdìngshícóngshàn  rǎndìngsuǒnǎoshí  cóngrǎnxīnshēngxiàshàn  wèixiàshànfáng退tuì  xüéxüé  wèichūguānshí  rǎnwèishànyǒuèrcóngshíjiànérshēng  wèishíèrzhōngchúxüéxüé  shēngwèi  sānjièzhūxīnjiējiànshēngjièrǎnxīn  jiànnéngshēngxīn  wèijiè  shēng  wèichán  xīncóngjiànérshēng  wèijièjièshàn  jièhuàxīncóngshēng  jiànnéngshēngxīn  wèijièjièèrshànrǎn  jièhuàxīnháishēngshàn  shēngwèishēngrǎnxīn  bìngshēngwèixīnnéngshēngrǎn  jièshànxīnjiànshēngshí  wèichúxīn  cóngjiǔjiàn  wèichújièèrrǎnxīn  chú  yǒucóngjiànérshēng  chúèrrǎnxüéxüé  jiànnéngshēngliùxīn  wèijièsānshànshànyǒu  cóngsānjiànér  wèiwéijiè  shēng  jiànnéngshēngliùxīn  wèijièsānrǎn  jièshànjiànshēngjiǔxīn  wèichúshàn  cóngliùjiànérshēng  wèijièsānjièshànbìngxüéxüé  yǒujiànnéngshēngxīn  wèijièsānjièshànjièrǎn  cóngjiàn  wèichúrǎnxüéxüéxīn  shuōcóngsānjiànshēng  wèijièsān  jiēfēi  jiànnéngshēngliùxīn  wèijièsānrǎn  xüéxīncóngjiànérshēng  wèixüéxīnsānjièshàn  jiànnéngshēngxīn  wèiqiánxīnxüé  wèixüécóngjiànshēng  wèisānjièshànxüéxüéèr  jiànnéngshēngxīn  wèisānjièshànxüé  shuōshíèrxīnxiāngshēng  yǘnfēnwéièrshíxīn  sòngyüē

shíèrwéièrshíwèisānjièshànxīnfēnjiāxíngshēngdefēnshúwēigōngqiǎochùtōngguǒjièchúgōngqiǎoshùqiánshuō

lùnyüē  sānjièshànxīnfēnèrzhǒng  wèijiāxíngdeshēngdebié  jièfēnwéixīn  shúshēng  èrwēi  sāngōngqiǎochù  tōngguǒxīn  xīnfēnwéisānzhǒng  chúgōngqiǎochù  shàngjièdōuzàozuòzhǒngzhǒnggōngqiǎoshì  shìshíèrwéièrshíxīn  wèishànfēnliù  fēn  jièwēiděngshùshàngchéngèrshí  wēiděngsānxīnxiāngwèichùwéisuǒyüánjìng  gōngqiǎochùděngyüánshēng  shìsānxīnwéishìshí  wēigōngqiǎochùjiāxíngtōngshíshí  yǒushīshuōyǒuwēigōngqiǎochùsuǒyǐnshínéngyüánshíèrchǔjìng  shìèrshíxiāngshēngzhě  qiěshuōjièzhǒngxīnzhōng  jiāxíngshànxīnjiànshēngshí  wèijièchútōngguǒxīn  jièjiāxíngshànxīnbìngxüéxüé  cóngjiàn  wèijièèrshànèrrǎn  jièèrjiāxíngshànxīnyǒu  bìngxüéxüé  shēngdeshànxīnjiànshēngjiǔ  wèijièchútōngguǒxīn  yǒu  cóngshíxīn  wèijièchútōngguǒxīn  jièèrjiāxíngshànxīnyǒu  bìngxüéxüé  èrrǎnxīnjiànshēng  wèijièchútōngguǒxīn  cóngshíxīn  wèijièchútōngguǒxīn  jièchújiāxíngshàntōngguǒxīn  bìngsān  chújiāxíngshàn  shúwēijiànshēng  wèijièliùchújiāxíngshàntōngguǒxīn  yǒu  cóngjiàn  wèijièchútōngguǒxīn  gōngqiǎochùxīnjiànshēngliù  wèijièliùchújiāxíngshàntōngguǒxīn  cóngjiàn  wèijièchútōngguǒxīn  cóngtōngguǒxīnjiànshēngèr  wèijiètōngguǒxīn  jièjiāxíngshàn  cóngèrjiàn  wèiqiánshuōèrxīn  shuōjièliùzhǒngxīnzhōng  cóngjiāxíngshànxīnjiànshēngshíèr  wèijièliùjièsānjiāxíngshēngdetōngguǒxīn  bìngjiāxíngshànxīnxüéxüéxīn cóngshíjiàn  wèijiè  chúwēishúshēng  jièèrjiāxíngtōngguǒ  bìngèrjiāxíngyǒuxüéxüéxīn  shēngdeshànxīnjiànshēng  wèijièchútōngguǒxīnjièèrshànyǒu  bìngyǒu  cóngjiàn  wèijièchútōngguǒxīn  yǒujiànshēngjiǔ  wèijièchútōngguǒxīn  jièèrshànèrrǎn  cóngshíxīn  wèijièchútōngguǒxīn  jièsānshēngdeshànxīnwēishú  bìngsānchújiāxíngshàn  shúwēijiànshēng  wèijièchújiāxíngshàntōngguǒxīn  jièèrshànyǒu  bìngyǒu  cóngjiàn  wèijièchútōngguǒxīn  cóngtōngguǒxīnjiànshēngèr  wèijièèrjiāxíngtōngguǒ  cóngèrjiàn  wèiqiánshuōjièèrxīn  shuōzhǒngxīnzhōng  jiāxíngshànxīnjiànshēng  wèijièjièjiāxíngshànxīn  bìngxüéxüé  cóngliùjiàn  wèijièsānwéichúshú  jièjiāxíngshànxīn  bìngxüéxüé  shēngdeshànxīnjiànshēng  wèijièjièyǒu  bìngjièèrshànyǒu  cóngjiàn  wèijiè  yǒujiànshēng  wèijièjièèrjiāxíngyǒu  bìngjièèrshànyǒu  cóngshíjiàn  wèijièjièsānshēngdeshúwēi  bìngjièsānmíngshuō  shúshēngxīnjiànshēngliù  wèijièsānchújiāxíngshàn  jièyǒu  bìngjièèrshànyǒu  cóngjiàn  wèijiè  shuōlòuèrzhǒngxīnzhōng  cóngyǒuxüéxīnjiànshēngliù  wèitōngsānjièjiāxíngshànxīnshēng  bìngxüéxüé  cóngjiàn  wèisānjiāxíngyǒuxüéxīn  cóngxüéxīnjiànshēng  wèiqiányǒuxüésuǒshēngliùzhōngchúyǒuxüé  cóngjiàn  wèisānjiāxíngxüéxüé  yǒuyüán  jiāxíngjiànnéngshēngshúgōngqiǎowēi  fēijiànshēngjiāxíngshàn  shìliè  fēizuògōngyòngsuǒyǐn  zuògōngyòngyǐngōngqiǎowēizhuǎn  néngshùnjiāxíngshànxīn  chūxīnyóugōngyòngzhuǎn  jiāxíngjiànnéngshēng  ruòěrrǎnjiàn  yīngshēngjiāxíngshàn  xiāngshùn  suīěryànjüànfánnǎoxiànxíngwéilezhīróngjiāxíng  jièshēngmíng  yǒucóngxüéxüéxīnjièjiāxíngjiànér  fēizuògōngyòngsuǒyǐn  néngcóngyǐnshēngxīn  yòushēngmíng  cóngrǎnjiànérshēng  jièshēngdemíng  fēirǎnjiànér  zuòyǒusān  xiāngzuò  wèiguānbiànàiwéixiàng  nǎizhìguānshílebiéwéixiàng  shìděngguānxiāngyìngzuò  èrgòngxiāngzuò  wèishíliùhángxiāngyìngzuò  sānshèngjiězuò  wèijìngguānliàngyǒujiětuōshèngchùbiànchù  shìděngguānxiāngyìngzuò  shìsānzhǒngzuòjiànshèngdàoxiànqián  shèngdàojiànnéngsānzhǒngzuò  ruòzuòshìshuō便biànshùnyán  jìngguānxíngxiūniànděngjüéfēn  yǒushīshuō  wéicónggòngxiāngzuòjiànshèngdàoxiànqián  shèngdàojiàntōngsānzhǒng  xiūjìngguāndiàoxīn  fāngnéngyǐnshēnggòngxiāngzuò  cóngjiànshèngdàoxiànqián  chuánchuán  shuōjìngguānxíngxiūniànděngjüéfēn  yǒuyán  wéicónggòngxiāngzuòjiànshèngdàoxiànqián  shèngdàojiànwéinénggòngxiāngzuò  ruòěryǒuwèizhìdìngděngsānzhèngzhèngxìngshēng  shèngdàojiànshēngjiègòngxiāngzuò  ruòèrsānjìngzhèngzhèngxìngshēng  shèngdàojiànzuò  fēijiègòngxiāngzuò  yüǎn  fēiyǒucéngdegòngxiāngzuò  céngdeshùnjüéfēn  fēizhūshèngzhěshùnjüéfēnxiànqián  fēiděiguǒzhòngshēngjiāxíngdào  ruòwèiyǒubiégòngxiāngzuò  shùnjüéfēnshíxiū  yóushǔshìlèi  guānzhūxíngjiēshìcháng  guānqièjiēshìfēinièpánjìng  shèngdàojiànyǐnxiànqián  shāshī  wéizhèng  ruòwèizhìdìngdeāluóhànguǒhòuchūguānxīnhuòhuòshìjiè  suǒyǒuchùdeāluóhànguǒhòuchūguānxīnhuòhuòshìyǒudǐng  ruòdeāluóhànguǒhòuchūguānxīnwéifēi  jièzhōngyǒusānzuò  wénsuǒchéng  èrsuǒchéng  sānshēngsuǒ  jièyǒusānzhǒngzuò  wénsuǒchéng  èrxiūsuǒchéng  sānshēngsuǒ  suǒchéng  xīnshídìng  wéiyǒuèrzhǒngzuò  xiūsuǒchéng  èrshēngsuǒ  zhōngzhǒngzuòjiànshèngdàoxiànqián  chúshēngsuǒshèngdào  shǔjiāxíngxīn  shèngdàojiàndeshēng  jièshēngmíng  qiánsuǒshuōshíèrxīnzhōngxīnxiànqiánxīn  sòngyüē

sānjièrǎnxīnzhōngliùliùèrzhǒngshànsānxüéjiē

lùnyüē  jièrǎnxīnzhèngxiànqiánwèi  shíèrxīnnèiróngliùxīn  xiānchéngjīndechéng  yóushànjiè退tuìhuán  jièshànxīněrshímíng  yóuhuò退tuìjiè退tuìhuánděièrxīn  shànyǒudejièyǒuxīn  yóuhuò退tuìdejièyǒuxīn  dexüéxīn  míngliù  jièrǎnxīnzhèngxiànqiánwèi  shíèrxīnnèiliùxīn  yóujiè退tuìhuánděijièjièsān  jièrǎnxīnyóu退tuì  yóuhuò退tuìdejièyǒuxīn  dexüéxīn  míngliù  rǎnxīnzhèngxiànqiánwèi  shíèrxīnnèiwéièrxīn  yóuhuò退tuìderǎnxīn  dexüéxīn  míngèr  jièshànxīnzhèngxiànqiánwèi  shíèrxīnnèiróngsānxīn  wèishànxīnjiè  yóushēngjìn  ruòyǒuxüéxīnzhèngxiànqiánwèi  shíèrxīnnèiróngxīn  wèiyǒuxüéxīnjièbìngshàn  yóuchūzhèngzhèngxìngshēng  yóushèngdàorǎn  wèiqiánshuōrǎnděngxīn  shuōxīnzhèngxiànqiánwèidexīnchābié  yīngzhīxīnzhèngxiànqiánwèi  wéi  yǒuzǒngshuō  sòngyüē

huìzhěshuōrǎnxīnxiànshíjiǔshànxīnzhōngliùwéi

shànxīnzhōngyīngyán  wèiyóuzhèngjiànshàngēnshí  jièshànxīnwèimíng  jièrǎnjiūjìngwèizhōng  dùnde  sānshí  èrshànxīnshuōmíngwéi  chūshēngwèizhèngāluóhànshí  xüéxüéxīnshuōmíngwéi  zhǔnqiánshìyīngzhīxiàng  wèishèqián  shuōsòngyán

yóutuōshēngdìngrǎn退tuìshíshànwèidexīnfēixiānsuǒchéng