念佛网
念佛网
俱舍论全文 俱舍论译文 俱舍论注音 俱舍论经典 俱舍论视频
主页/ 俱舍论注音/ 文章正文

阿毗达磨俱舍论 第二十一卷注音

导读:阿毗达磨俱舍论 第二十一卷尊者世亲造三藏法师玄奘奉诏译分别随眠品第五之三如是已辩随眠并缠。世尊说为漏瀑流等。为唯尔所。为复有余。颂曰由结等差别复说有五种论曰。...

阿毗达磨俱舍论 第二十一卷注音

阿毗达磨俱舍论 第二十一卷

āshèlùn   èrshíjüàn

zūnzhěshìqīnzào

sānzàngshīxüánzàngfèngzhào

fēnbiésuímiánpǐnzhīsān

shìbiànsuímiánbìngchán  shìzūnshuōwéilòuliúděng  wèiwéiěrsuǒ  wèiyǒu  sòngyüē

yóujiéděngchābiéshuōyǒuzhǒng

lùnyüē  zhūfánnǎojiésuímiánsuífánnǎochánchābié  shuōzhǒng  qiějiéyǘn  sòngyüē

jiéjiǔděngjiànèrjiéyóuèrwéishànzàichánzhōngwéiqiānjiànwéièrjiéhuòèrshùhángwéijiànpínyīnbiànxiǎnsuíhuònǎoluànèr

lùnyüē  jiéyǒujiǔzhǒng  àijié  èrhuìjié  sānmànjié  míngjié  jiànjié  liùjié  jié  jié  jiǔqiānjié  zhōngàijiéwèisānjiètān  suísuǒyīngdāngbiànxiàng  jiànjiéwèisānjiàn  jiéwèièr  shì  yǒushuōyán  yǒujiànxiāngyìngwèiàijiéfēijiànjié  fēiyǒujiànsuímiánsuízēng  yüēyǒu  yǘn  zhìshēngmièzhìwèishēngjiànmièdàosuǒduànèrxiāngyìng  wèiàijiéwéisuǒyüánfēijiànjié  biànxíngjiànjiéyǒngduàn  fēibiànjiànjiésuǒyüánxiāngyìngèr  rányǒujiànsuímiánsuízēng  èrjiànsuímiánsuízēng  yüánsānjiànbiéjiànjiéèrbiéwéijié  sānjiànèrděng  wèisānjiànyǒushí  èrrán  míngděng  sānděngsuǒ  èrděngnéng  míngděng  suǒnéngyǒuchābiéwéièrjié  chánzhōngqiānèrzhǒngjiànwéijiéfēichán  èrwéishànzài  wèiwéièrliǎng  jiērán  wéièr  ruòchánwéishìrán  yǒushíchánshìfēi  忿fènèrzhǒngliǎng  yóuruòyǒushíchán  yīngyánqiānguòshīyóuzhòng  wèièrzhǒngshùxiànxíng  yòuèrnéngwéijiàntānyīn  biànxiǎnhuānsuífánnǎo  nǎoluànchūjiāzàijiā  huònǎoluàntiānāluò  huònǎoréntiānèrshèng  huònǎoluàn  chùchābiémén  jiéshēngshuōyǒuzhǒng  sòngyüē

yòushùnxiàfēnyóuèrchāoyóusānháixiàshèméngēnsānhuòdàodàonéngzhàngjiětuōwéishuōduànsān

lùnyüē  děngwéi  wèiyǒushēnjiànjièjìntānchēnhuì  yüánmíngshùnxiàfēn  shùnxiàfēnjiè  wèiwéijièdexiàfēnmíng  néngwéishùn  yóuhòuèrzhǒngnéngchāojiè  shèyǒunéngchāoyóuqiánsānháixià  shǒufángluórén  yǒushīshuō  yánxiàfēnzhě  wèixiàyǒuqíngzhūshēng  xiàjièjiè  qiánsānnéngzhàngchāoxiàyǒuqíng  hòuèrnénglìngchāoxiàjiè  jiēdeshùnxiàfēnmíng  zhūdeliúliùfánnǎoduàn  yüándànshuōduànsānjié  shíyīngyánduànliùfánnǎo  shèméngēndànshuōduànsān  wèisuǒduànzhōnglèiyǒusānzhǒng  wéitōngèrtōng  shuōduànsānzhǒngshèsānmén  yòusuǒduànzhōngsānsuísānzhuǎn  wèibiānzhíjiànsuíshēnjiànzhuǎn  jiànsuíjièzhuǎn  xiéjiànsuízhuǎn  shuōduànsānzhǒngshèsāngēn  shuōduànsānshuōduànliù  yǒuzuòshìshì  fánfāngyǒusānzhǒngzhàng    èrzhèngdào  xiédào  sānzhèngdào  jiětuōzhěyǒuxiāngsānzhàng  wèiyóushēnjiànwèijiětuō  yóujièjìnzhíxiédàoshīzhèng  yóudàoshēn怀huáiyóu  xiǎnliúyǒngduànshìjiětuōzhàngshuōduànsān  jīngshùnxiàfēn  shuōshùnshàngfēnyǒuzhǒng  sòngyüē

shùnshàngfēnèrtāndiàomànmínglìngchāoshàng

lùnyüē  shìzhǒngruòwèiduànshí  nénglìngyǒuqíngchāoshàngjiè  shùnshàngjièmíngshùnshàngfēnjié  biànjié  yǘn  sòngyüē

sānyóusānshòu

lùnyüē  yǒusānzhǒng  tān  wèiqiètān  èrchēn  wèiqièchēn  sānchī  wèiqièchī  yüánwéishuōsānwéi  yóusuísānshòushuōyǒusān  wèishòutānsuízēng  suǒyüánxiāngyìngsuízēng  shòuchēn  shèshòuchī  yīngzhīěr  suīshèshòuyǒutānchēnfēichī  yüēxiāngděngsānshòuwéisuǒyüánzuòdìngshuō  fēnbié  suímiányǘn  sòngyüē

suímiánqiánshuō

lùnyüē  suímiányǒuliù  huòhuòshíhuòjiǔshí  qiánshuō  suímiánshuō  suífánnǎoyǘn  sòngyüē

suífánnǎorǎnxīnsuǒxíngyǜn

lùnyüē  zhūfánnǎomíngsuífánnǎo  jiēsuíxīnwéinǎoluànshì  yǒuzhūfánnǎorǎnxīnsuǒxíngyǜnsuǒshè  suífánnǎomíngsuífánnǎo  míngfánnǎofēigēnběn  广guǎnglièxiàngshìzhōng  hòudānglüèlùnchánfánnǎogòushèzhě  qiěyīngxiānbiàn  chánxiāngyǘn  sòngyüē

cháncánkuìqiānbìnghuǐmiándiàohūnshěnhuòshíjiā忿fèncánqiāndiàojiēcóngtānsuǒshēngkuìmiánhūnshěncóngmíngsuǒ忿fèncóngchēnhuǐcóngzhèng

lùnyüē  gēnběnfánnǎomíngwéichán  jīngshuōtānchánwéiyüán  ránpǐnlèishuōyǒuchán  shāzōngshuōchányǒushí  wèiqiángèngjiā忿fèn  cánkuìqiánshì  wèizhūxīngshèngshìlìngxīn  qiānwèicáiqiǎoshīxiāngwéilìngxīnlìnzhù  huǐèzuò  qiánbiàn  miánwèilìngxīnmèilüèwéixìng  yǒugōngzhíchíshēn  huǐmiánèrchánwéirǎn  diàohūnshěnqiánshì  chúchēnhàiqíngfēiqínglìngxīnfènshuōmíngwéi忿fèn  yǐncángzuìshuōmíngwéi  suǒshuōshízhǒngchánzhōngcánqiāndiàoshìtānděngliú  kuìmiánhūnshěnshìmíngděngliú  忿fènshìchēnděngliú  huǐshìděngliú  yǒushuō  shìtānděngliú  yǒushuō  shìmíngděngliú  yǒushuō  shìděngliú  yǒuzhīzhī  fánnǎogòuxiāngyǘn  sòngyüē

fánnǎogòuliùnǎohàihènchǎnkuángjiāokuángjiāocóngtānshēnghàihèncóngchēnnǎocóngjiànchǎncóngzhūjiànshēng

lùnyüē  nǎowèijiānzhízhūyǒuzuìshì  yóujiànhuǐ  hàiwèinéngwéi  yóunéngxíngděngshì  hènwèi忿fènsuǒyüánshìzhōngshǔshùxǘnjiéyüànshě  chǎnwèixīn  yóunéngshíxiǎn  huòjiǎofēi  huòshèfāng便biànlìngjiěmíng  kuángwèihuò  jiāoqiánshì  shìliùzhǒngcóngfánnǎoshēng  huìxiāngmíngfánnǎogòu  liùzhǒngfánnǎogòuzhōng  kuángjiāoshìtānděngliú  hàihènshìchēnděngliú  nǎoshìjiànděngliú  chǎnshìzhūjiànděngliú  yánwèizhūèjiàn  chǎndìngshìzhūjiànděngliú  gòubìngcháncóngfánnǎo  shìjiēsuífánnǎomíng  gòuchánwèisuǒduàn  sòngyüē

cháncánkuìmiánhūndiàojiànxiūduànfánnǎogòuzàiwéixiū

lùnyüē  qiěshíchánzhōngcánděngtōngjiànxiūduàn  yóutōngèrfánnǎoxiāngyìng  suíjiànsuǒduànxiāngyìng  shuōmíngwéijiànsuǒduàn  qiānhuǐ忿fènbìnggòuzàiwéixiūsuǒduàn  wéixiūduànmínggòngxiāngyìngmíngzài  suífánnǎoshéitōngxìng  sòngyüē

sānèrèshàngjièjiē

lùnyüē  jièsuǒmiánhūndiàosānjiētōngshànèrxìngsuǒqièjiēwéishàn  shàngèrjièzhōngsuíyīngsuǒyǒuqièwéishìxìngshè  suífánnǎoshéijiè  sòngyüē

chǎnkuángchūdìngsānsānjiè

lùnyüē  chǎnkuángwéizàijièchūdìng  nìngzhīfànshìyǒuchǎnkuáng  fànwángqíngshì  xiànxiāngkuánghuòshèngchú  èrqiánsuīfēnbiéxiāngyìngjīnzhòngbiàn  hūndiàojiāosāntōngzàisānjiè  suǒqièjiēwéizài  wèishíliùzhōngqiánbiàn  suǒshíwéijiè  biànsuímiánsuífánnǎo  zhōngyǒuwéizài  yǒutōngliùshí  sòngyüē

jiànsuǒduànmànmiánzàisuífánnǎojiēwéitōngliùshí

lùnyüē  lüèshuōyīngzhī  zhūjiànsuǒduànxiūsuǒduàn  qièmànmiánsuífánnǎozhōngzàizhě  shìqièjiēshí  shíshēnróng  suǒqiètōngliùshí  wèixiūsuǒduàntānchēnmíngxiāngyìngzhūsuífánnǎocánkuìhūndiàofánnǎosuǒshèsuífánnǎoliùshíshēnjiēróng  xiānsuǒbiànděngshòugēn  jīnsuǒmíngfánnǎosuífánnǎo  fánnǎoděnggēnxiāngyìng  xiānyīngbiànzhūfánnǎo  sòngyüē

jièzhūfánnǎotānxiāngyìngchēnyōuchībiànxiéjiànyōuyōuqièshèxiāngyìngshàngjiēsuíyīngbiànshízhūshòu

lùnyüē  jièsuǒzhūfánnǎozhōng  tānxiāngyìng  huānxíngzhuǎnbiànliùshí  chēnyōuxiāngyìng  xíngzhuǎnbiànliùshí  míngbiànqiánxiāngyìng  huānxíngzhuǎnbiànliùshí  xiéjiàntōngyōuxiāngyìng  huānxíngzhuǎnwéi  yüánxiéjiànhuānxíngzhuǎn  xiānzàozuì  yōuxiāngyìng  xíngzhuǎnwéi  怀huáiyóuzhěqiújüédìngzhīxīnchóu  jiànmànxiāngyìng  huānxíngzhuǎnwéi  yüēbiéxiāngshuōshòuxiāngyìng  jiùtōngxiāngshuōshòuxiāngyìngzhě  qièjiēshèshòuxiāngyìng  zhūsuímiánxiāngduànwèishìshuāixiēzhùshèshòu  jièěr  shàngyǘn  jiēsuísuǒyīngbiànshízhūshòuxiāngyìng  wèiruòzhōngyǒushíshísuǒfánnǎobiànshízhūshòuxiāngyìng  ruòzhūzhōngwéiyǒushíshísuǒfánnǎobiànshíshíshòuxiāngyìng  shàngzhūzhōngshíshòuduōshǎoqiánbiàn  biéshuō  biànfánnǎozhūshòuxiāngyìng  jīnyīngbiànsuífánnǎo  sòngyüē

zhūsuífánnǎozhōnghuǐ忿fènnǎohàihènyōuqiānshòuxiāngyìngchǎnkuángmiántōngyōujiāojiēshèbiànxiāngyìng

lùnyüē  suífánnǎozhōngděngliùzhǒng  qièjiēyōugēnxiāngyìng  xíngzhuǎnwéi  qiānxiāngyìng  huānxíngzhuǎnwéi  huānxíngzhuǎnzhě  qiānxiāngtānxiāng  chǎnkuángmiányōuxiāngyìng  huānxíngzhuǎnwéi  huānxíngzhě  wèihuòyǒushíhuānxīnérxíngchǎnděng  huòshíyǒuyōuxīnxíng  jiāoxiāngyìng  huānxíngwéi  zàisānjìngxiāngyìng  ruòzàixiàzhūxiāngyìng  shàngsuǒshuōzhūsuífánnǎoqièjiēshèshòuxiāngyìng  xiāngduànshíjiēzhùshè  yǒutōngxíngzàiwéishè  shèqièxiāngyìngzhē  míngbiànxiāngyìng  cánkuìhūnchéndiàojiēbiànshòuxiāngyìng  qiánèrshìshànshè  hòuèrshìfánnǎoshè  suǒshuōfánnǎosuífánnǎozhōng  yǒumén  shuōwéigài  jīnyīngbiàn  gàixiāngyǘn  sòngyüē

gàiwéizàishízhìyòngtóngsuīèrgàizhàngyǜnwéi

lùnyüē  jīngzhōngshuōgàiyǒu  tāngài  èrchēnhuìgài  sānhūnmiángài  diàohuǐgài  gài  zhōngsuǒshuōhūndiào  wèitānchēnhuìmiánhuǐwéizàijiè  tōngsānjiè  yīngzhīsānwéizài  jīngshuōshìzhǒngchúnshìyüánmǎnshàn  jièyǒushàn  ránzhǒngchúnshàn  wéizàijièfēi  hūnmiándiàohuǐèrgàiyǒuèr  shízhìyòngtóng  shíwèisuǒshí  míngliáng  zhìwèinéngzhì  míngfēishí  yòngwèishìyòng  mínggōngnéng  yóujīngzhōngzuòshìshuō  hūnmiánsuīèrshífēishítóng  děngmíngwéihūnmiángàishí  wèizhǒng   [ mèng -  + dēng ] méng  èr  sānpínshēn  shípíngxìng  xīnmèilièxìng  děngmíngwèigàifēishí  wèiguāngmíngxiǎng  shìèrzhǒngshìyòngtóng  wèinénglìngxīnxìngshěnmèi  diàohuǐsuīèrshífēishítóng  děngmíngwéidiàohuǐgàishí  wèizhǒng  qīnxǘn  èrguóxǘn  sānxǘn  suíniànzhǒngzhǒngsuǒgèngxiàohuānchéngfèngděngshì  děngmíngwèigàifēishí  wèishē  shìèrzhǒngshìyòngtóng  wèinénglìngxīnjìng  yóushuōshízhìyòngtónghūnmiándiàohuǐèrwéi  zhūfánnǎoděngjiēyǒugài  láiwéishuō  wéiyǜnnéngwéishèngzhàng  wèitānhuìgàinéngzhàngjièyǜn  hūnchénshuìmiánnéngzhànghuìyǜn  diàoèzuònéngzhàngdìngyǜn  dìnghuì  nénglìngnǎizhìjiětuōjiětuōzhìjiànjiēde  wéijiànwéigài  ruòzuòshìjiěshìjīng  diàohuǐyīnghūnmiánqiánshuō  dìngfāngyǒuhuìshēng  dìngzhàngyīngxiānhuìzhàng  shì  yǒushīyán  gàizhōng  hūnmiándiàohuǐnéngzhàngdìngyǜnhuìyǜn  yóujīngzuòshìshuō  xiūděngchízhěwèihūnmián  xiūzhěwèidiàohuǐ  yǒubiéshuō  wéiyīn  shuōyǘn  wèizàihángwèi  xiānděngzhǒngzhǒngjìngzhōngàizēngèrzhǒngxiāng  hòuzàizhùwèiyóuxiānwéiyīn  便biàntānchēnhuìèrgài  èrnéngzhàngjiāngdìngxīn  yóuhòushízhèngdìngwèizhǐguānnéngzhèng  yóu便biànhūnmiándiàohuǐzhàngshēshèlìngde  yóuhòuchūdìngwèizhōngshíwéizhàng  jiàngàiwéiyǒu  jīnyīng  jièbiànxíngjiànmièdàoduànyǒulòuyüánzhūhuòduànwèizhīsuǒyüán  zhīsuǒyüánshíérduàn  shìzhūhuòduànyóuyīn  fēiyàobiànzhīsuǒyüánduàn  ruòěrduànhuòzǒngyóuyīn  yóuzhǒngyīn  děngwéi  sòngyüē

biànzhīsuǒyüánduànnéngyüánduànsuǒyüánduìzhìduàn

lùnyüē  qiějiànsuǒduànhuòduànyóuqiánsānyīn  yóubiànzhīsuǒyüánduàn  wèijiànduànjièyüán  jiànmièdàoduànlòuyüán  èryóuduànnéngyüánduàn  wèijiànduànjièyüán  jièyüánnéngyüán  néngyüánruòduànsuíduàn  sānyóuduànsuǒyüánduàn  wèijiànmièdàoduànyǒulòuyüán  lòuyüánnéngwéijìngsuǒyüánruòduànsuíduàn  ruòxiūsuǒduànhuòduànyóuhòuyīn  wèidànyóuduìzhìduàn  ruòpǐnduìzhìdàoshēngpǐnzhōngzhūhuòdùnduàn  pǐnzhūhuòshéiwéiduìzhì  wèishàngshàngpǐnsuǒyǒuzhūhuò  xiàxiàpǐndàonéngwéiduìzhì  zhìxiàxiàpǐnsuǒyǒuzhūhuò  shàngshàngpǐndàonéngwéiduìzhì  shìménhòudāng广guǎngbiàn  suǒyánduìzhìzǒngyǒuzhǒng  sòngyüē

duìzhìyǒuzhǒngwèiduànchíyüǎnyàn

lùnyüē  zhūduìzhìménzǒngyǒuzhǒng  duànduìzhì  wèijiàndào  èrchíduìzhì  wèihòudào  yóunéngchíduànde  sānyüǎnfēnduìzhì  wèijiětuōdàohòusuǒyǒudào  yóudàonénglìngsuǒduànhuòdegèngyüǎn  yǒushīshuō  jiětuōdào  jiětuōdàonénglìngsuǒduànhuòdegèngyüǎnyànhuànduìzhì  wèiruòyǒudàojiànjièguòshīshēnshēngyànhuàn  ránduìzhìruòshànshuō  shíyīngwéishì  yànhuànduìzhì  wèiyüánjiāxíngdào  èrduànduìzhì  wèiyüánqièjiàndào  sānchíduìzhì  wèiyüánqièjiètuōdào  yüǎnfēnduìzhì  wèiyüánqièshèngjìndào  zhūhuòyǒngduànwéidìngcóng  sòngyüē

yīngzhīcóngsuǒyüánlìngzhūhuòduàn

lùnyüē  yīngzhīzhūhuòdeyǒngduànshí  lìngxiāngyìng  dànlìngyüǎnsuǒyüán  lìngsuǒyüánshēng  duànwèiláihuòqiěrán  rónglìngjìngshēng  guòzhūhuòyǘnshuōduàn  ruòwèisòngshuōcóngsuǒyüányánxiǎnbiànzhīsuǒyüánduàn  fēi  jüédìng  yóuyīngshuōfánnǎoděngduàndìngsuǒcóng  xiāngzhōngfánnǎoděngduànyóudeduàn  xiāngzhōngzhūfánnǎoděngqièrǎnduàn  yóunéngyüánxiāngzhōngsuǒyǒuzhūhuòjiūjìngduàn  suǒyányüǎnfēnyüǎnxìngyǒu  sòngyüē

yüǎnxìngyǒuzhǒngwèixiāngzhìchùshízhǒngshīluófāngèrshìděng

lùnyüē  chuánshuō  yüǎnxìngzǒngyǒuzhǒng  xiāngyüǎnxìng  zhǒng  suīzàizhōngshēngxiāngmíngwéiyüǎnèrzhìyüǎnxìng  chífànjiè  suīzàishēnzhōnghángxiāngzhìmíngwéiyüǎn  sānchùyüǎnxìng  dōng西hǎi  suīzàishìjièzhōngfāngchùmíngwéiyüǎn  shíyüǎnxìng  guòwèishì  suīshàngshífēnmíngwéiyüǎn  wàngshuōyüǎn  wàngxiànzàishì  jiànmièzhèngshēngshíxiànxiānglín  míngyüǎn  yóushìxìngbiédeyüǎnmíng  fēijiǔcéngdāngfāngmíngyüǎn  ruòěrxiànzàiyīngyüǎnmíng  wàngláishìxìngbié  ruòwèiláizuòyòngzuòyòngmíngwéiyüǎnzhě  zhūwéizuòyòngshuō  yǘnmíngjìn  ruòwèiyóuxiànbiàndewéimíngjìnzhě  láièrshìyīngrán  kōngwéimíngjìn  ruòwèiguòwèigèngxiāngwàngyóuxiànzàimíngwéiyüǎn  xiànwàngèrshìxiānglín  wéijiējìnzhě  yīngláilínxiànzàishì  xiāngwàngyǒuèrmíng  yīngxiàngshuōmíngwéiyüǎn  ruòzhèngyīngshuōláixiāngmíngwéiyüǎn  wèiláiwèixiāng  guòshèxiāng  děngyánwéimíngshìwèijìn  qiányánhuòduànyóuzhìdàoshēng  dàoshèngjìnshísuǒduànzhūhuòwéizàiduàn  suǒyǒuzhòngde  sòngyüē

zhūhuòzàiduànyǒuzhòngdewèizhìshēngdeguǒliàngēnliùshízhōng

lùnyüē  zhūhuòruòdenéngduàndào  yóudàohuòdùnduàn  hòushízàiduànhuò  suǒsuīsuídàojiànshèngjìn  érdàojìnshí  róngyǒuchóng  shèngde  suǒyánzhòngdezǒngyǒushí  zǒngyǒuliùshí  děngwéiliù  wèizhìdàodeguǒliàngēn  zhìdàoshí  wèijiětuōdào  guǒshízhě  wèideliúláiháiāluóhànguǒ  liàngēnshízhě  wèizhuǎngēnshí  liùshízhōngzhūhuòsuídàoshèngjìnchóngshèng  ránzhūsuíyīngdāngzhī  yǒuliùshíshèngdezhě  nǎizhìyǒuwéièrshí  wèijièjiànduànjiànsānduànsuǒyǒuliùshí  jièjiàndàoduànsuǒyǒuwéishí  yóuzhìshēngshíguǒ  yīngfēnwéièrshí  jièxiūduànpǐnshí  chúliúguǒ  liùwéishí  wèiqiányòuchúshí  guǒzhìshēngshí  pǐnshí  guǒzhōngchúqiánèr  jiǔwéisānshí  wèiqiányòuchúshí  zhìshēngshíguǒ  jièxiūsuǒduànzhōng  wéichúyǒudǐngjiǔsuǒsānshí  guǒzhōngchúqiánsān  yǒudǐngjiǔwéièrshí  wèiqiánsānnèiyòuchúshí  zhìshēngshíguǒ  shìqiěshuōróngyǒushuō  gēnzhěqiánzhūwèizhōngjiēchúliàngēnde  zhūyǒuchāoyüèshèngdàozhěsuíyīngyǒuchúliúděng  zhūwèizhōngdebiànzhīmíng  biànzhīyǒuèr  zhìbiànzhī  èrduànbiànzhī  zhìbiànzhīzhě  wèilòuzhì  duànbiànzhīzhě  wèizhūduàn  guǒshàngyīnmíng  wèiqiēduànbiànzhī  ěr  yǘn  sòngyüē

duànbiànzhīyǒujiǔchūèrduànèrsānshàngjièsāněrshùnxiàfēnqiēduànsān

lùnyüē  zhūduànzǒngjiǔzhǒngbiànzhī  wèisānjièjiànsuǒduànfánnǎoděngduànliùbiànzhī  suǒsānjièxiūdàosuǒduànfánnǎoděngduànsānbiànzhī  qiěsānjièjiànsuǒduànfánnǎoděngduànliùyǘn  wèijièchūèrduànbiànzhī  chūèryánxiǎnjiànjiànsuǒduàn  èrduànbiànzhī  èryánxiǎnjiànmièdàoduàn  shìjièjiànsuǒduànfánnǎoděngduànsānbiànzhī  jièsānshàngjièěr  wèièrjièsuǒ  chūèrduànèrsān  shìjiànjiànmièjiàndàosuǒduànduànsān  shìmíngwéisānjièjiànsuǒduànduànliùzhǒngbiànzhī  sānjièxiūdàosuǒduànfánnǎoděngduànsānyǘn  wèijièxiūdàosuǒduànfánnǎoděngduànbiànzhī  yīngzhīshìshùnxiàfēnjiéjìnbiànzhī  bìngqián  jièsuǒxiūdàosuǒduànfánnǎoděngduànbiànzhī  yīngzhīshìàijìnbiànzhī  jièxiūdàosuǒduànfánnǎoděngduànbiànzhī  qièjiéyǒngjìnbiànzhī  bìngqián  shìmíngwéisānjièxiūdàosuǒduànduànsānzhǒngbiànzhī  yīnyüánjièxiūdàosuǒduànfánnǎoděngduànbiébiànzhīfēijiànsuǒduàn  xiūsuǒduànzhìtóng  shìsuǒjiǔzhǒngbiànzhī  yīngbiànzhōngdàoguǒ  sòngyüē

zhōngrěnguǒliùsānshìzhìguǒwèizhìguǒqiēgēnběnhuòbiānguǒsāngēnběněrguǒèrshèngjiǔzhìsānlèièrzhìpǐnguǒliùlèizhìpǐnguǒ

lùnyüē  jiǔzhōngqiěyīngxiānbiànrěnzhìdàowéiguǒchābié  rěnguǒyǒuliù  wèisānjièjiànduànduànliùzhǒngbiànzhī  zhìguǒyǒusān  wèishùnxiàfēnàiqièjiéjìnbiànzhī  yóusānbiànzhīshìxiūdàoguǒ  rěnguǒshuōwéibiànzhī  zhūrěnjiēshìzhìjüànshǔ  wángjüànshǔjiǎwángmíng  huòrěnzhìtóngguǒ  jīnyīngbiànjìngdejüànshǔgēnběnwéiguǒchābié  wèizhìjìngguǒyǒujiǔ  wèiwèinéngduànsānjièjiànxiūsuǒduànfánnǎoděng  gēnběnjìngguǒhuò  suǒyánzhě  shāshīshuō  gēnběnwéinéngyǒngduànshèfánnǎoděng  jièsuǒfánnǎoděngduànwéishìwèizhìguǒ  suǒyánzhě  zūnzhěmiàoyīnshuō  gēnběnjièzhūfánnǎoděngwéiduànduìzhì  zhūyǒuxiānjièrǎnzhě  gēnběnjiànshí  jièjiànduànduànbiédàoyǐnlòude  yóushìjiàndàoguǒ  chúshùnxiàfēnjiéjìnbiànzhī  wéishìwèizhìguǒ  róngxiūduànduìzhì  zhōngjiānjìnggēnběnshuō  jīnyīngbiànjüànshǔgēnběnwéiguǒchābié  biānguǒwéiyǒu  wèikōngchùjìnfēndàodeàijìnbiànzhīguǒ  qiánsāngēnběnguǒwéi  wèiqiánsāngēnběnqièjìnbiànzhīguǒ  jīnyīngbiànshìdàozhūshèngdàowéiguǒchābié  dàoguǒèr  wèidàowéinénghuòshùnxiàfēnjìnàijìnbiànzhīguǒ  shèngdàoguǒjiǔ  wèishèngdàobiànnéngyǒngduànsānjiè  jīnyīngbiànlèizhìwéiguǒchābié  zhìguǒsān  wèizhìnéngduànsānjièxiūsuǒduàndehòusānguǒlèizhìguǒèr  wèilèizhìdànnéngyǒngduànjièxiūsuǒduàn  hòuèrguǒ  jīnyīngbiànlèizhìtóngpǐnzhūdàowéiguǒchābié  zhìpǐnguǒliù  wèishìqiánzhìrěnsuǒliùguǒ  lèizhìpǐnguǒ  wèishìqiánlèizhìlèirěnsuǒguǒ  pǐnyántōngshèzhìrěn  duànbiébiànzhī  wéijiùqiánjiǔwèijiàn  sòngyüē

lòuduàndeqüēyǒumièshuāngyīnyüèjièjiǔbiànzhī

lùnyüē  yǒulòuduànsuīduōwèi  éryüánjiǔbiànzhī  qiěyóusānyüánliùrěnguǒ  wèidelòude  qüēyǒudǐng  mièshuāngyīn  zhūduànyàoshìsānyüánbiànzhīmíng  qüèěr  shēngwèiyǒumièshuāngyīnlòuduàn  wèiqüēyǒudǐng  suīdeduànmíngbiànzhī  ruòshèngwèizhōngcóngjiànzhìlèirěnxiànxíngqián  suīyǒulòuduàndewèiqüēyǒudǐngwèimièshuāngyīn  zhìlèizhìrěnwèi  suīqüēyǒudǐngyóuwèimièshuāngyīn  wèimièjiànduànzhūbiànxíngyīn  zhìhòuzhìlèizhìwèizhōngzhūsuǒduàn  sānyüán  wèijiànbiànzhī  yóuyüánsānzhìguǒ  wèiqiánsānjiāyüèjiè  yányüèjièzhě  wèijièzhōngfánnǎoděngjiēqüán  yǒushìyüán  biànzhīyüánzǒngyǒuzhǒng  zhě  wèisuīduànwèibiànzhī  yàosuǒyüánjìng  huòfāngjiàn  mièshuāngyīnyüèjièyüán  yòngbié  suīyǒuérbiéshuō  suīzhūyüèjièwèijiēmièshuāngyīnérmièshuāngyīnshífēijiēyüèjiè  mièshuāngyīnwàibiéyüèjièyüán  mièsānshuāngyīnwèibiànzhī  shéichéngjiùbiànzhī  sòngyüē

zhùjiànwèihuòchéngzhìxiūchéngliùèrxüéwéichéng

lùnyüē  shēngdìngchéngbiànzhī  ruòzhūshèngzhězhùjiànwèi  cóngchūnǎizhìrěnshí  zhūbiànzhīwèichéngjiù  zhìzhìlèirěnshíwéichéngjiù  zhìlèizhìmièrěnshí便biànchéngjiùèr  zhìmièzhìmièlèirěnshí便biànchéngjiùsān  zhìmièlèizhìdàorěnshí便biànchéngjiù  zhìdàozhìdàolèirěnshí便biànchéngjiù  zhùxiūdàowèidàolèizhìwéichū  nǎizhìwèiqüánjièrǎn退tuìjiēchéngjiùliù  zhìqüánàiwèijìn  huòxiāncóngdàolèizhìwèijìnshèngguǒdàoqián  wéichéngbiànzhī  wèishùnxiàfēnjìn  cóngàijìnxüéwèichán退tuìqián  yǒuàizhěcóngàiyǒngjǐnxiānzhěcóngjìndàozhìwèiqüánàiqiánchéngxiàfēnjìnàijìnèr  cóngxüé退tuìchánchéngèrbiànzhī  míngqiánshuō  zhùxüéwèiwéichéngjiù  wèiqièjiéyǒngjìnbiànzhī  yüánháiāluóhànguǒzǒngzhūduànbiànzhī  sòngyüē

yüèjièdeguǒèrchùbiànzhī

lùnyüē  èryüán  qiēduànzǒngjiànwéibiànzhī  zhěyüèjiè  èrzhěguǒ  wéiliǎngwèièryüán  biànzhīzǒngwéi  shéishèshéizhǒngbiànzhī  sòngyüē

shèèrliùderánchú

lùnyüē  yánshèzhě  wèicóngxüéàijìnqüán退tuì  yánshèèrzhě  wèizhūháicóngàijìnchán退tuì  huòāluóhànshí  yánshèzhě  wèixiānhòujiàndàolèizhìshídexiàfēnjìnshèqián  yánshèliùzhě  wèiwèisuǒyǒushèngzhěshí  ránzhě  wèiyǒuèrliù  wéichú  yánzhě  wèidewèi  cóngxüéchán退tuì  yánèrzhě  wèicóngxüéjièzhūchán退tuìshí  yánliùzhě  wèi退tuìhuán  yīnbiànsuímiánfēnbiéduànjìng