念佛网
念佛网
涅槃经全文 涅槃经译文 涅槃经注音 涅槃经经典 涅槃经视频
主页/ 涅槃经注音/ 文章正文

第六卷 南本大般涅槃经注音

导读:第六卷 南本大般涅槃经四依品第八“善男子,如我先说:‘正法灭已毁正戒时,增长破戒非法盛时,一切圣人隐不现时,受畜奴婢不净物时,是四人中,当有一人出现于世,...

第六卷 南本大般涅槃经注音

南本大般涅槃经 第六卷

pǐn

gàojiā :“ shànnán  shìnièpánwēimiàojīngzhōng  yǒuzhǒngrén  néngzhèng  jiànzhèng  niànzhèng  néngduōliánmǐnshìjiān  wèishìjiān  ānréntiān  děngwéi  yǒurénchūshì  fánnǎoxìng  shìmíng  tuóhuánrén  tuóhánrén  shìmíngèr  āhánrén  shìmíngsān  āluóhànrén  shìmíng  shìzhǒngrénchūxiànshì  néngduōliánmǐnshìjiān  wèishìjiān  ānréntiān 


 yǘnmíngwéifánnǎoxìng  ruòyǒurénnéngfèngchíjìnjiè  wēi  jiànzhèng  cóngsuǒwénjiěwén  zhuǎnwèirénfēnbiéxüānshuō  suǒwèishǎoshìdào  duōfēidào  广guǎngshuōshìrénjüé  yǒufànzuìzhějiàolìngchànhuǐmièchú  shànzhīfāng便biànsuǒxíngzhī  shìmíngfán  fēirén  rénzhěmíngfán  míngwéi  míngwéi 


 èrrénzhěmíngtuóhuán  tuóhán  ruòdezhèng  shòuchízhèng  cóngwén  suǒwén  wénshūxiě  shòuchísòng  zhuǎnwèishuō  ruòwén  xiěshòu  chíshuō  éryánjìngzhītīngchùzhě  yǒushìchù  shìmíngèrrén  shìzhīrén  wèièr  sānzhùchù  míngwéi  shòu 


 sānrénzhěmíngāhán  āhánzhě  fěibàngzhèng  ruòyántīngchù使shǐjìngzhī  shòuchíwàidàodiǎnshūlùn  wèichénfánnǎosuǒzhàng  zhūfánnǎozhīsuǒgài  ruòcángláizhēnshíshè  wéiwàibìngzhīsuǒnǎohài  huòwéishésuǒqīn  lùnshuōzhě  shìchù  ruòshuō  yǒushìchù  shuōzheshì  yǒushìchù  ruòshuōchéngxiāngjüé  yǒushìchù  ruòsuǒshòushēnyǒuwànchóng  shìchù  yǒngyínnǎizhìmèngzhōngshījìng  yǒushìchù  línzhōngzhīshēngwèizhě  shìchù  āhánzhěwèiwèi  shìrénhuán  shàngsuǒshuō  suǒyǒuguòhuàn  yǒngnéng  wǎngfǎnzhōuxüán  míngwéi  shòu  jiǔdechéngānòuduōluósānmiǎosān  shìmíngwéisānrén 


 rénzhěmíngāluóhàn  āluóhànzhě  duànzhūfánnǎoshèzhòngdàn  dǎidesuǒzuòbàn  zhùshídezàizhì  suírénsuǒzhǒngzhǒngxiàngnéngshìxiàn  suǒzhuāngyánchéngdàonéngchéng  néngchéngshìliànggōng  míngāluóhàn 


 shìmíngrén  chūxiànshì  néngduōliánmǐnshìjiān  wèishìjiān  ānréntiān  réntiānzhōngzuìzūnzuìshèng  yóulái  míngrénzhōngshèng  wèiguīchù 


jiābáiyán :“ shìzūn  jīnshìzhǒngrén      shīluójīng  zhōng  wéishīluóshuō :‘ ruòtiānfàn  wèihuài  biànwéixíng  zhuāngyánsānshíèrxiàng  shízhǒnghǎo  yüánguāngxǘn  miànyüánmǎnyóuyüèshèngmíng  méijiānháoxiāngbáixüě  shìzhuāngyán  láixiàngzhě  dāngjiǎnxiào  dìngshí  jüézhī  yīngdāngxiáng 。’ shìzūn  děngshàngnéngbiànzuòxíng  kuàngnéngbiànzuòluóhànděngzhǒngzhīshēn  zuòkōngzhōng  zuǒxiéchūshuǐ  yòuxiéchūhuǒ  shēnchūyānyányóuhuǒ  shìyīnyüán  shìzhōngxīnshēngxìn  huòyǒusuǒshuōnéngbǐngshòu  jìngniànérzuòzhǐ 。”


yán :“ shànnán  suǒshuōruòshēngzhě  shàngyīngshòu  kuàngshìděng  shìyīngdāngshànfēnbiézhī  shìshànshàn  zuòzuò  shìzuò  chángshòu  shànnán  tōugǒu  rénshè  jiā使shǐruòjüézhīzhě  yīng :‘ chū  ruòchūzhě  dāngduànmìng 。’ tōugǒuwénzhī  huán  děngcóngjīnyīngshì  xiángxǘn  yīngzuòshìyán :‘ xǘn  jīnyīngzuòshìxiàng  ruòzuòzhě  dāng 。’ wénshì  便biàndānghái  tōugǒugènghuán 。”


jiābáiyán :“ shìzūn  wéishīluózhǎngzhěshuō :‘ ruònéngshìxiángzhě  dejìnbānnièpán 。’ láishuōshìrénwéizhǐchù  shìrénsuǒyánshuō  wèixìn 。”


gàojiā :“ shànnán  suǒshuō  shì  fēiwéiěr  shànnán  wéishēngwényǒuròuyǎnzhěshuōyánxiáng  wèixiūxüéchéngrénshuō  shēngwénzhīrénsuīyǒutiānyǎn  míngròuyǎn  xüéchéngzhěsuīyǒuròuyǎn  nǎimíngyǎn    shìchéngjīngmíngwéichéng  chéngzuìshàngzuìshèng 


 shànnán  yǒurényǒngjiànwēiměng  yǒuqièruòzhěchánglái  yǒngjiànrénchángjiàoqièzhě :‘ dāngshìchígōngzhíjiàn  xiūxüéshuòdào  chánggōu  jüànsuǒ 。’ yòugàoyán :‘ dòuzhànzhě  suīrèn  yīngshēngwèizhīniàn  dāngshìréntiānshēngqīngruòxiǎng  yīngshēngxīnzuòyǒngjiàn  huòshíyǒurényǒudǎnyǒng  zhàzuòjiànxiàng  zhíchígōngdāo  zhǒngzhǒngzhàngzhuāngyán  láizhìzhènzhōngshēng  shìrényīngshēngyōu  shìbèirén  ruòjiànděngwèizhě  dāngzhīshìrénjiǔsànhuàitōugǒu 。’ shànnán  láiěr  gàozhūshēngwén :‘ děngyīngwèixǘn  ruòxǘnhuàzuòshēnzhìsuǒzhě  dāngjīngqínjiānxīn  lìngxiáng  shídāngchóuyōu  dàoér 。’ shànnán  jiànréncóng  xüéchéngzhěshì  wénzhǒngzhǒngshēnjīngdiǎn  xīnxīn  shēngjīng    shìxiūxüéchéngzhīrén  cénggòngyǎnggōngjìngbàiguòliàngwàn亿  suīyǒuliàng亿qiānzhòngláiqīnráo  shìshìzhōngzhōngjīngwèi 


 shànnán  yǒuréndeājiétuóyào  wèiqièshéděngwèi  shìyàonéngxiāochúqièzhū  shìchéngjīngshì  yào  wèiqièzhūè  néngxiáng  lìng 


   shànnán  yǒulóng  xìngshènè  hàirénshí  huòyǎnshì  huò  shìqièshīzi    bào  cháiláng  gǒuqüǎnjiēshēngwèi  shìděngèshòuwénshēngjiànxíng  huòchùshēn  sàngmìng  yǒushànzhòuzhě  zhòu  lìngshìzhūèlóng  jīnchìniǎoděng  èxiàng  shīzi    bào  cháiláng  róushàndiàoshùn  rènchéng  shìděngshòu  jiànshànzhòu  便biàndiào  shēngwén  yüánjüéshì  jiànxǘnjiēshēngkǒng  érxǘnshēngwèizhīxīn  yóuxíng  xüéchéngzhěshì  jiànzhūshēngwénwèishì  chéngshēngxìn  xiānfāng便biànxiángzhū  lìngdiàoshàn  kānrènwéichéng  yīnwèi广guǎngshuōzhǒngzhǒngmiào  shēngwén  yüánjüéjiàndiào  shēngwèi  chéngshàngzhèngfāngshēngxìn  zuòshìyán :‘ děngcóngjīnyīngzhèngzhīzhōngérzuòzhàngài 。’

   shànnán  shēngwén  yüánjüézhūfánnǎoérshēngwèi  xüéchéngzhědōukǒng  xiūxüéchéngyǒushì  shìyīnyüán  xiānsuǒshuōzhě  wèilìngshēngwén  yüánjüédiàozhū  fēiwéichéng  shìnièpánwēimiàojīngdiǎnxiāo  shènshèn  ruòyǒuwénzhě  wénxìnshòu  néngxìnláishìchángzhù  shìzhīrénshènwéiyǒuyōutánhuá  nièpánhòu  ruòyǒudewénshìchéngwēimiàojīngdiǎnshēngxìnjìngxīn  dāngzhīshìděngwèiláishìbǎiqiān亿jiéduòèdào 。”


ěrshí  gàojiā :“ shànnán  nièpánhòu  dāngyǒubǎiqiānliàngzhòngshēngfěibàngxìnshìnièpánwēimiàojīngdiǎn 。”


jiābáiyán :“ shìzūn  shìzhūzhòngshēng  mièhòu  jiǔjìn便biàndāngfěibàngshìjīng  shìzūn  yǒuděngchúnshànzhòngshēng  dāngnéngshìbàngzhě ?”


gàojiā :“ shànnán  bānnièpánhòushíniánzhōng  yán广guǎngxíngliú  ránhòunǎidāngyǐn 


 shànnán  gānzhè  dào  shí  lào    suíyǒuzhīchù  rénmínjiēyánshìwèiwèizhōng  huòyǒurénchúnshíbàizi  shìrényán :‘ suǒshízhě  zuìwéi 。’ shìbáorénshòubào  ruòshìrén  ěrchūwénbàizhīmíng  suǒshíwéishìjīngliáng  gānzhè  shí    shìnièpánwēimiàojīngdiǎnshì  dùngēnbáotīngwén  báo  zēngjīngliángshíděng  èrchéngzhīrénshì  zēngshàngnièpánjīng  huòyǒuzhòngshēng  xīnxīntīngshòushìjīng  wénhuān  shēngfěibàng  rénshíjīngliáng 


 shànnán  yǒuwáng  zàishēnshānxiǎnnánèchù  suīyǒugānzhè  jīngliáng  shí  nán  tān  gǎndànshí  yǒujìn  wéishíbài  yǒuguówángwénérmǐnzhī  chēzàijīngliáng  gānzhèérsòngzhī  wángde  便biànfēn  guógòngshí  mínshí  jiēshēnghuān  xiánzuòshìyán :‘ yīnwáng  lìngdeshìyǒuzhīwèi 。’ shànnán  shìzhǒngrénshì  wèishàngzhījiāng  shìzhǒngzhōng  huòyǒurén  jiànfāngliàng  suīxüéshìchéngjīngdiǎn  ruòshūxiě  ruòlìngshū  wèiyǎng  wèichēng  wèijiě  wèizhǐ  wèiyòngmàojīng  néng广guǎngwèirénxüānshuō  shìchíshìwēimiàojīngdiǎn  sòngzhìfāng  lìngshàngzhīxīnānzhù  érshìdeshìjīng  便biàn广guǎngwèirényǎnshuō  lìngliàngzhòngdeshòushìchéngwèi  jiēshì  suǒwèiwénjīnglìngdewén  rénmínyīnwáng  yǒushí 


 yòushànnán  shìnièpánwēimiàojīngdiǎnsuǒliúchù  dāngzhīshìjīngāng  shìzhōngzhūrénjīngāng  ruòyǒunéngtīngshìjīngzhě  退tuìzhuǎnānòuduōluósānmiǎosān  suísuǒyüàndechéngjiù  jīnsuǒxüānshuō  děngqiūyīngshànshòuchí  ruòyǒuzhòngshēngnéngtīngwénshìjīngdiǎn  dāngzhīshìrénshènāimǐn    shìrénnéngshòuchíshìchéngjīngdiǎnshènshēn 。”


jiābáiyán :“ shìzūn  láimièhòushíniánzhōng  shìchéngdiǎn  nièpánjīng  yán广guǎngxíngliú  guòshìhòuméizhě  qüèhòujiǔdāngháichū ?”


yán :“ shànnán  ruòzhèngshínián  qiánshínián  shìjīngdāngyán 。”


jiābáiyán :“ shìzūn  shìjīngdiǎnzhèngmièshí  zhèngjièhuǐshí  fēizēngzhǎngshí  zhòngshēngshí  shéinéngtīngshòufèngchísònglìngtōng  gòngyǎnggōngjìng  shūxiějiěshuō  wéiyüànlái  āimǐnzhòngshēngfènbié广guǎngshuō  lìngzhūwénshòuchí  chí退tuìānòuduōluósānmiǎosānxīn 。”


ěrshí  zànjiā :“ shànzāi  shànzāi  shànnán  jīnshànnéngwènshì 


 shànnán  ruòyǒuzhòngshēngliánshāzhūláisuǒxīn  nǎinéngshìèshìshòuchíshìjīngdiǎn  shēngfěibàng 


 shànnán  ruòyǒuzhòngshēnghéngshāzhūláisuǒxīn  ránhòunǎinéngèshìzhōngbàngshì  àishìdiǎn  néngwéirénfēnbié广guǎngshuō 


 shànnán  ruòyǒuzhòngshēngèrhéngshāzhūláisuǒxīn  ránhòunǎinéngèshìzhōngbàngshì  zhèngjiěxìn  shòuchísòng  néngwéirén广guǎngshuō 


 ruòyǒuzhòngshēngsānhéngshāzhūláisuǒxīn  ránhòunǎinéngèshìzhōngbàngshì  shòuchísòng  shūxiějīngjüàn  suīwèishuō  wèijiěshēn 


 ruòyǒuzhòngshēnghéngshāzhūláisuǒxīn  ránhòunǎinéngèshìzhōngbàngshì  shòuchísòng  shūxiějīngjüàn  wèi广guǎngshuōshíliùfēnzhōngfēnzhī  suīyǎnshuō   


 ruòyǒuzhòngshēnghéngshāzhūláisuǒxīn  ránhòunǎinéngèshìzhōngbàngshì  shòuchísòng  shūxiějīngjüàn  广guǎngwéirénshuōshíliùfēnzhōngfēnzhī 


 ruòyǒuzhòngshēngliùhéngshāzhūláisuǒxīn  ránhòunǎinéngèshìzhōngbàngshì  shòuchísòng  shūxiějīngjüàn  wèi广guǎngshuōshíliùfēnzhōngshíèrfēn 

 ruòyǒuzhòngshēnghéngshāzhūláisuǒxīn  ránhòunǎinéngèshìzhōngbàngshì  shòuchísòng  shūxiějīngjüàn  wèi广guǎngshuōshíliùfēnzhōngshífēn 


 ruòyǒuzhòngshēnghéngshāzhūláisuǒxīn  ránhòunǎinéngèshìzhōngbàngshì  shòuchísòng  shūxiějīngjüàn  qüànrénlìngdeshūxiě  néngtīngshòu  qüànrénlìngděitīngshòu  sòngtōng  yōngjiānchí  liánmǐnshìjiānzhūzhòngshēng  gòngyǎngshìjīng  qüànrénlìnggòngyǎng  gōngjìngzūnzhòng  sòngbài  shì  néngjiě  jìnwèi  suǒwèiláichángzhùbiàn  jìngān  广guǎngshuōzhòngshēngyǒuxìng  shànzhīláisuǒyǒuzàng  gòngyǎngshìzhūděng  jiànshìshàngzhèngshòuchíyōng 


 ruòyǒushǐānòuduōluósānmiǎosānxīn  dāngzhīshìrénwèiláizhīshì  néngjiànshìzhèngshòuchíyōng  shìjīnyīngzhīwèiláishìzhōngzhīrén    shìxīnzhě  wèiláishì  néngchíshàngzhèng 


 shànnán  yǒuèqiū  wénnièpán  shēngyōuchóu :‘ jīnláibānnièpán  kuàizāi  láizàishìzhēděng  jīnnièpán  shéidāngyǒuzhēduózhě  ruòzhēduó  háiděiběnyǎng  láizàishì  jìnjièyánjǜn  jīnnièpán  dāngfàngshè  suǒshòujiāshāběnwéishì  jīndāngfèihuàitoufān 。’ shìděngrén  fěibàngshìchéngjīng 


 shànnán  jīnyīngdāngshìchí  ruòyǒuzhòngshēngchéngjiùliànggōng  nǎinéngxìnshìchéngjīngdiǎn  xìnshòuchí  zhòngshēngyǒuzhě  ruònéng广guǎngwéijiěshuōjīng  rénwén  guòliàngāsēngjiésuǒzuòèjiēchúmiè  ruòyǒuxìnshìjīngdiǎnzhě  xiànshēndāngwéiliàngbìngzhīsuǒnǎohài  duōwéizhòngrénsuǒjiàn  mìngzhōngzhīhòu  rénsuǒqīngjiàn  yánmàochǒulòu  shēngjiānnán  chánggōng  suīshǎo  è  shēngshēngchángchùpínqióngxiàjiàn  fěibàngzhèng  xiéjiànzhījiā  ruòlínzhōngshí  huòzhíhuāngluàn  dāobīngjìng  wángbàonüè  yüànjiāchóuzhīsuǒqīn  suīyǒushànyǒuérzāo  shēngsuǒ  qiúnéng  suīshǎo  chánghuàn  wéiwéifánxiàzhīsuǒshí  guówáng  chén齿chǐ  shèwényǒusuǒxüānshuō  zhèng使shǐshìzhōngxìnshòu  shìzhīrénzhìshànchǔ  zhéniǎonéngfēixíng  shìréněr  wèiláishìnéngzhìréntiānshànchǔ  ruòyǒurénnéngxìnshìchéngjīngdiǎn  běnsuǒshòuxíngsuīlòu  jīnggōng便biànduānzhèng  wēiyángèngzēngduō  chángwéiréntiānzhīsuǒjiàn  gōngjìngàiniàn  qíngshè  guówáng  chénjiāqīnshǔ  wénsuǒshuō  jiējìngxìn  ruòshēngwénzhīzhōng  xíngyǒushìzhě  dāngwéishìjiān广guǎngxüānshìchéngjīngdiǎn 


 shànnán    shìsuīzhù  guòchū  chū  xiāomiè  shànnán  shìzhūzhòngshēngsuǒyǒuèshì  zhùshìshì  guòdejiànnièpán  shìchū  néngchúmièqièè 


   shànnán  yǒurén  chūjiā  suījiāshā  wèishòushāshíjiè  huòyǒuzhǎngzhěláiqǐngzhòngsēng  wèishòujièzhězhònggòngshòuqǐng  suīwèishòujiè  duòsēngshù  shànnán  ruòyǒuzhòngshēngxīnshǐxüéshìchéngdiǎn  nièpánjīng 》, shūchísòngshì  suīwèiwèijiēshízhù  duòshízhùshùzhōng  huòyǒuzhòngshēngshì  huòfēi  ruòyīntānlìn  huòyīnyǎng  tīngshòushìjīng  nǎizhìwénbàng  dāngzhīshìrénwéijìnānòuduōluósānmiǎosān  shànnán  shìyīnyüán  shuōrénwéishìjiān  shànnán  shìrén  ruòshuōyánfēishuō  yǒushìchù  shìshuōshìrénwéishìjiān  shànnán  yīnggòngyǎngshìrén 。”


 shìzūn  dāngyǘnshízhīshìrénérwéigòngyǎng ?”


gàojiā :“ ruòyǒujiànchízhèng  shìzhīrényīngcóngqǐng  dāngshěshēnmìngérgòngyǎngzhī  shìchéngjīngshuō 


 yǒuzhīzhě  ruòlǎoruòshǎo 


yīnggòngyǎng  gōngjìngbài 


yóushìhuǒ  luóménděng 


yǒuzhīzhě  ruòlǎoruòshǎo


yīnggòngyǎng  gōngjìngbài 


zhūtiān  fèngshìshì 。”


jiābáiyán :“ shìzūn  suǒshuō  gòngyǎngshīzhǎng  zhèngyīngshì  jīnyǒusuǒ  wéiyüàn广guǎngshuō  ruòyǒucháng宿chíjìnjiè  cóngzhūniánshàoshòuwèiwén  yǘnshìréndāngjìng  ruòdāngjìngshìmíngwéichíjiè  ruòshìniánshàochíjìnjiè  cóngzhū宿jiùjièzhīrénshòuwèiwén  yīng  ruòchūjiārén  cóngzàijiārénshòuwèiwén  dāng  ránchūjiārényīngjìngzàijiāzhīrén  ránzhōng  niánshàoyòuxiǎoyīngdānggōngjìngjiùcháng宿  shìcháng宿xiānshòujiè  chéngjiùwēi  shìyīngdānggòngyǎnggōngjìng  yányüē :‘ jièzhě  shìzhōngsuǒróngshòu  yóuliángtiánduōyǒubài 。’ yòushuō :‘ yǒuzhīzhě  ruòlǎoruòshǎo  yīnggòngyǎng  shìshì 。’ shìèr  yǘn  jiāngfēiláiwàngshuō  yányüē :‘ chíjièqiūyǒusuǒfàn 。’ láiérzuòshìshuō  shìzūnjīngzhōngshuōtīngzhìjiè  shìsuǒshuō  wèiliǎo 。”


gàojiā :“ shànnán  wéiwèiláizhūděngxüéchéngzhě  shuōshì  wèishēngwénshuō 

 shànnán  xiānshuō :‘ zhèngmièhuǐzhèngjièshí  zēngzhǎngjièfēishèngshí  qièshèngrényǐnxiànshí  shòuchùjìngshí  shìrénzhōng  dāngyǒurénchūxiànshì  chúchūjiāxiūdào 。’ jiànzhūqiūshòuchù使shǐjìngzhī  jìngjìngqièzhī  shìfēishí  shìrénwéidiàoshìzhūqiū  gòngguāng  tóngchén  suǒxíngchùxíngchùshànnéngbiézhī  suījiànzhūrénfànluó  rán    chūshì  wèijiànchízhèng  shìránérjiūzhì  shànnán  shìzhīrénwéi  suīyǒusuǒfàn  míngjiè 


 shànnán  guówángbìngbēngwáng  chǔjǖnzhìxiǎowèirènshào  yǒuzhāntuóluófēngráocáibǎo  liàng  duōyǒujüànshǔ  suìqiángchéngguóruòcuànwángwèi  zhìhuàwèijiǔ  guórén  shì  luóménděngwángpàntáozǒu  yüǎntóuguó  suīyǒuzàizhě  nǎizhìyǎnjiànshìwáng  huòyǒuzhǎngzhě  luóménděngběn  zhūshù  suíshēngchù  shìzhōng  zhāntuóluówángzhīguóréntáopànzhězhòng  xǘnháiqiǎnzhūzhāntuóluóshǒuluózhūdào    chànglìngzhūluómén :‘ yǒunéngwèizuòguàndǐngshīzhě  dāngfēnbànguówéifēngshǎng 。’ zhūluóménsuīwénshì  láizhě  zuòshìyán :‘ yǘndāngyǒuluóménzhǒngzuòshìshì ?’ zhāntuóluówángzuòshìyán :‘ luóménzhōngruòrénwèishīzhě  yàodānglìngzhūluóménzhāntuóluógòngzhùshí宿  tóngshì  ruòyǒunéngláiguàndǐngzhě  bànguózhīfēng  yán  zhòushùsuǒzhìsānshísāntiānshàngmiàogānzhīyào  dānggòngfēnérshízhī 。’


 ěrshí  yǒuluóménzi  niánzàiruòguàn  xiūzhìjìngxíng  chángwéixiàng  shànzhīzhòushù  wǎngzhìwángsuǒbáiyán :‘ wáng  wángsuǒchì使shǐ  néngwéi 。’ ěrshí  wángxīnshēnghuān  shòutóngzuòguàndǐngshī  zhūluóménwénshìshì  jiēshēngchēnhuìtóng :‘ luómén  yǘnnǎizuòzhāntuóluóshī ?’ ěrshí  wángfēnbànguóshìtóng  yīngòngzhìguó  jīngduōshí  ěrshí  tóngwángyán :‘ shèjiāláizuòwángshī  jiàowángwēizhòushù  érjīnwángyóujiànqīn 。’ shíwángyán :‘ jīnyǘnqīn ?’ tóngyán :‘ xiānwángsuǒyǒuzhīyào  yóuwèigòngshí 。’ wángyán :‘ shànzāi  shànzāi  shī  shízhī  shīruòzhě  yüàn便biànchí 。’ shìshítóngwénwáng  chíguījiā  qǐngzhūchénérgòngshízhī  zhūchénshí  gòngbáiwáng :‘ kuàizāishī  yǒushìgānzhīyào !’ wángzhī  shīyán :‘ yǘnshīzhūchénshígān  érjiànfēn ?’ ěrshí  tónggèngzhīyàowánglìng  wáng  yào  mēnluàn  suǒjüézhīyóurén 


 ěrshí  tóngběnchǔjǖnháiwéiwáng  zuòshìyán :‘ shīzizuò  yīnglìngzhāntuóluóshēng  cónglái  wèicéngwénjiànzhāntuóluózhǒngérwéiwángzhě  ruòzhāntuóluózhìguómín  yǒushìchù  wángjīnyīngháishàoxiānwáng  zhèngzhìguó 。’ ěrshí  tóngjīngshì  jiěyàozhāntuóluó  lìngxǐng  xǐng  lìngchūguó  shìshítóngsuīwéishìshì  yóushīluómén  shì  luóménděng  wénsuǒzuò  tànwèicéngyǒu  zànyán :‘ shànzāi  shànzāi  rénzhěshànnéngqiǎnzhāntuóluówáng 。’


 shànnán  nièpánhòu  chízhèngzhūděngshì  fāng便biàn  jièjiǎmíngshòuchùqièjìngsēng  tóngshì  ěrshí  ruòjiànyǒurénsuīduōfànjiè  néngzhìhuǐjìnzhūèqiū  wǎngsuǒgōngjìngbài  shìgòngyǎng  jīngshūshífèngshàng    yàodāngfāng便biàncóngzhūtányüèqiúzhī  wéishìshì  yīngchùzhǒngjìngzhī    shìrénwéizhìzhūèqiū  tóngzhāntuóluó  ěrshí  suīgōngjìngbàishìrénshòuchùzhǒngjìngzhī  yǒuzuì    shìwéibìnzhìzhūèqiū  lìngqīngjìngsēngdeānyǐnzhù  liúfāngděngchéngjīngdiǎn  qièzhūtiānrén  shànnán  shìyīnyüán  jīngzhōngshuōshìèr  lìngzhūjiēgòngzàntànzhīrén  shì  luóménděngchēngzàntóng :‘ shànzāi  shànzāi  zhèngyīngshì 。’ ruòyǒurénjiànzhīrénjièzhětóngshì  shuōyǒuzuìzhě  dāngzhīshìrénshòuyāng  shìzhěshíyǒuzuì  shànnán  ruòyǒuqiūfànjìnjiè  jiāomànxīncánghuǐ  dāngzhīshìrénmíngzhēnjiè  wéi  suīyǒusuǒfàn  míngjiè    jiāomàn  huǐ  shànnán  shìjīngzhōngxiàng  shuōshì 


 yǒuzhīzhě  ruòlǎoruòshǎo 


yīnggòngyǎng  gōngjìngbài 


yóushìhuǒ  luóménděng 


èrtiān  fèngshìshì 

 shìyīnyüán  wèixüéshēngwénrén  dànwèiérshuōshì 。”


jiābáiyán :“ shìzūn  shìděngjièzònghuǎn  běnsuǒshòujiè  wèizài ?”


yán :“ shànnán  jīnyīngzuòshìshuō    běnsuǒshòujiè  běnshī  shèyǒusuǒfàn  yīngchànhuǐ  huǐqīngjìng  shànnán  táng  穿chuānjüéyǒukǒng  shuǐlínlòu    rénzhì  ruòyǒurénzhì  shuǐchū  ěr  suījiègòngzuò  shòujiè    tóngsēngshì  suǒyǒujiètáng穿chuānjüélínlòu    ruòqīngjìngchíjièzhīrén  sēngsǔnjiǎn  zònghuǎnxièdài  yǒuzēngzhǎng  ruòyǒuqīngjìngchíjièzhīrén  néng  shīběnjiè  shànnán  chénghuǎnzhě  nǎimíngwéihuǎn  jièhuǎnzhě  míngwéihuǎn  chéngxīnxièmàn  shìmíngfèngjiè  wèizhèng  chéngshuǐérzǎo  shìsuīxiànjiè  míngwéihuǎn 。”


jiābáiyán :“ sēngzhīzhōng  yǒuzhǒngrén  ānluóguǒshēngshúnánzhī  jiè  chíjiè  yǘnshí ?”


yán :“ shànnán  yīnnièpánwēimiàojīngdiǎnzhī  yǘnyīnshìnièpánjīngzhī  tián  zhòngzhídào  yǘnchúyǒubài  ròuyǎnguān  míngwéijìngtián  zhìchéngshí    shìshìnéngrǎnsēng  ruònéngchúqüè  ròuyǎnguān  zhīqīngjìng  ruòchíjiè  ruòjiè  zuòèshí  ròuyǎnguān  nánfēnbié  ruòèzhāngzhī  yǒubài  fēnbié  sēngzhōngěr  ruònéngyüǎnzhǒngjìngshézhī  shìmíngqīngjìngshèngzhòngtián  yīngwéiréntiānzhīsuǒgòngyǎng  qīngjìngguǒbào  fēishìròuyǎnsuǒnéngfēnbié 


   shànnán  jiāluójiālín  shùzhòngduō  shìlínzhōng  wéiyǒushùmíngzhèntóujiā  shìjiāluójiāshù  zhèntóujiāshù  èrguǒxiāng  fēnbié  guǒshúshí  yǒurénjiēshí  zhèntóujiāguǒcáiyǒufēn  jiāluójiāguǒnǎiyǒushífēn  shìshí  láishìérxüànmàizhī  fánxiǎoérbié  mǎijiāluójiāguǒ  dànmìngzhōng  yǒuzhìrénbèiwénshìshì  wènrén :‘   chùdeshìguǒlái ?’ shìshírénshìfāngsuǒ  zhūrényán :‘ shìfāngsuǒduōyǒuliàngjiāluójiāshù  wéiyǒugēnzhèntóujiāshù 。’ zhūrénzhī  xiàoérshě  shànnán  zhòngzhīzhōng  jìngshì  shìzhòngzhōngduōyǒushòuyòngshì  wéiyǒurénqīngjìngchíjiè  shòushìjìng  shànzhīzhūrénshòuchùfēi  értóngshìxiāngshè  línzhōngzhèntóujiāshù  yǒuyōusāijiànshìzhūrénduōyǒufēi  bìnggōngjìnggòngyǎngshìrén  ruògòngyǎng  yīngxiānwènyán :‘   shìshì  wèishòuchù  suǒtīng ?’ ruòyántīng ,‘ shìzhīrén  gòng  jié   ?’ shìyōusāishìwèn  zhòngjiēyán :“ shìshì  láiliánmǐn  jiētīngchù 。’ yōusāiyán :‘ huánjīngshèyǒuzhūqiū  huòyánjīnyínsuǒtīngchù  huòyántīng  yǒuyántīngzhě  shìtīngzhěgòngzhù  shuōjiè    nǎizhìgòngyǐnshuǐ  yǎngzhīgòngzhī  děngyǘnyántīng  tiānzhōngtiānsuīshòuzhī  děngzhòngsēngyīngchù  ruòyǒushòuzhě  nǎizhìyīnggòngshuōjiè    jié  tóngsēngshì  ruògòngshuōjiè    jié  tóngsēngshìzhě  mìngzhōngdāngduò  zhūrénshíjiāluóguǒér便biànmìngzhōng 


   shànnán  chéngshìyǒumàiyàorén  yǒumiàogānyàochūxüěshān  duōmàiyào  wèigānxiāng  shíyǒuzhūrén  xiánjiēmǎiérshíbié  zhìmàiyàosuǒwènyán :‘ yǒuxüěshānyào ?’ màiyàorényán :‘ yǒu 。’ shìrénzhà  yàomǎizhěyán :‘ shìxüěshāngānhǎomiàoyào 。’ shímǎiyàozhěròuyǎn  néngshànbié  mǎichíguī  便biànzuòshìniàn :‘ jīnxüěshāngānyào 。’ jiā  ruòshēngwénsēngzhōng  yǒujiǎmíngsēng  yǒuzhēnshísēng  yǒusēng  ruòchíjiè  ruòjiè  shìzhòngzhōngděngyīnggòngyǎnggōngjìngbài  shìyōusāiròuyǎnnéngfēnbié  rénnéngfēnbiéxüěshāngānyào  shéishìchíjiè  shéishìjiè  shéishìzhēnsēng  shéishìjiǎsēng  yǒutiānyǎnzhěnǎinéngfēnbié  jiā  ruòyōusāizhīshìqiūshìjièrén  yīnggěishībàigòngyǎng  ruòzhīshìrénshòuchù  yīnggěishīsuǒbàigòngyǎng  ruòsēngzhōngyǒujièzhě  yīngbèijiāshāyīnyüángōngjìngbài 。”


jiābáiyán :“ shìzūn  shànzāi  shànzāi  láisuǒshuō  zhēnshí  dāngdǐngshòu  jīngāngzhēnbǎo  suǒshuō  shìzhūqiūdāng  děngwéi  rén    zhìshí  lejīngliǎojīng  shì  yīngdāngzhèngzhī  fēizhǒngrén 。”


yán :“ shànnán  zhě  shìláibānnièpán  qièshìxìng  shìxìngzhěshìlái  shìláichángzhùbiàn  ruòyǒuyánláicháng  shìrénzhījiànxìng  ruòzhījiànshìxìngzhě  yīngzhǐ  shàngsuǒshuōrénchūshìchízhě  yīngdāngzhèngzhīérwéizhǐ    shìrénshànjiěláiwēishēnàocáng  néngzhīláichángzhùbiàn  ruòyánláichángbiàn  yǒushìchù  shìrénmínglái    shìrénnéngjiěláinéngshuō  ruòyǒurénnénglezhīláishènshēncáng  zhīláichángzhùbiàn  shìzhīrénruòwéiyǎng  shuōyánláishìchángzhě  yǒushìchù  shìzhīrénshàngzhǐ  kuàngshìzhǒngrén  zhěshìxìng  rénzhěshìshēngwén  xìngzhěshìlái  shēngwénzhěshìyǒuwéi  láizhěshìchángzhù  yǒuwéizhěshìcháng  shànnán  ruòrénjièwéiyǎng  shuōyánláichángbiàn  shìzhīrénsuǒyīng  shànnán  shìmíngdìng 

 zhě  zhěmíngyüējüéle  jüélezhěmíngléiliè  léilièzhěmíngyüēmǎn  mǎnzhěmíngyüēláichángzhùbiàn  láichángzhùbiànzhěshìcháng  chángzhěshìsēngcháng  shìmíng  děngyánsuǒyīng  suǒwèizhūlùnshìwén  suǒshuōliàngzhūjīng  tānqiúyàn  jiānqiǎochǎn  zhàxiànqīn  xiànxiāngqiú  jīngbái  wèizhí  yòuchàngyán :‘ tīngqiūchùzhūjìngzhī  jīnyínzhēnbǎo  cāng  niúyángxiàng  fànmàiqiú  jǐnshìliánmǐnzi  tīngqiūchǔzhùchén宿  shǒuzuòshí  shòuérdàn 。’ shìděngsuǒyīng 


 zhìshízhě  suǒyánzhìzhěshìlái  ruòyǒushēngwénnéngshànzhīláigōng  shìzhīshíyīngzhǐ  ruòzhīláishìshēn  shìzhēnzhìsuǒyīngzhǐ  ruòjiànláifāng便biànzhīshēn  yánshìyīn  jiè  zhūsuǒshè  shísuǒzhǎngyǎng  yīng  shìzhīshízhǐ  ruòyǒurénzuòshìshuōzhě  jīngshū  yīng 


 lejīngliǎojīngzhě  liǎozhěwèishēngwénchéng  wénláishēncángchùshēngguài  zhīshìcángchūzhìhǎi  yóuyīngérsuǒbiézhī  shìmíngwéiliǎo  lezhěmíngwéi  zhēnshízhìhuì  suíxīn  àizhì  yóurénsuǒzhī  shìmíngle  yòushēngwénchéngmíngliǎo  shàngchéngnǎimíngle  ruòyánláichángbiàn  míngliǎo  ruòyánláichángzhùbiàn  shìmíngle  shēngwénsuǒshuōyīngzhèngzhīzhě  míngliǎo  suǒshuōyīngzhèngzhīzhě  míngwèile  ruòyánláishísuǒzhǎngyǎng  shìliǎo  ruòyánchángzhùbiànzhě  shìmíngle  ruòyánláinièpán  xīnjìnhuǒmiè  míngliǎo  ruòyánláixìngzhě  shìmíngle  shēngwénchéngyīng    láiwéizhòngshēng  fāng便biànshuōshēngwénchéng  yóuzhǎngzhějiàobàn  shànnán  shēngwénchéngzhě  yóuchūgēngwèiguǒshí  shìmíngwéiliǎo  shìyīngshēngwénchéng  chéngzhīyīngzhǐ    láiwéizhòngshēng  fāng便biànshuōchéng  shìyīng  shìmíngle  shìyīngdāngzhèngzhī 


   zhě  míngzhìzhí  zhìzhízhěmíngyüēguāngmíng  guāngmíngzhěmíngléiliè  léilièzhěmíngyüēlái  yòuguāngmíngzhěmíngwéizhìhuì  zhìzhízhěmíngwéichángzhù  láichángzhěmíngwéi  zhěmíngcháng  míngbiān    zhíchí  érjiàn  ruòyǒushuōyánjiànzhě  shìzhīrénsuǒyīng  shìrén 


 ruòyǒurénwēimiàoxüānshuōcháng  shìzhīyánsuǒyīng  shì 


 zhìzhě  zhòngsēngshìcháng  wéibiàn  chùzhǒngjìngzhī  shìzhìshí  ruòyǒushuōyán :‘ shízuòshíshòu  sēng    zhě  míngsuǒyǒu  suǒyǒuzhě  yǘnyáncháng ?’ shìshízhǐ 


 lezhě  lezhěmíngwéizhī  zhōngzhàxiànwēiqīngbái  jiāomàngāo  tānqiúyǎng  láisuífāng便biànsuǒshuōzhōngshēngzhízhuó  shìmíngle  ruòyǒunéngzhùshìděngzhōng  dāngzhīshìrénwéizhù  shìmíngwéilejīng  liǎo  liǎozhě  jīngzhōngshuō  qièshāorán  qiècháng  qièjiē  qièjiēkōng  qiè  shìmíngliǎo    néngleshì  lìngzhūzhòngshēngduòā  suǒzhě  zhù  liǎo  qièshāozhě  wèiláishuōnièpánshāo  qièchángzhě  nièpáncháng    kōng  shì  shìmíngwéiliǎojīng  yīngzhǐ 


 shànnán  ruòyǒurényán :‘ láiliánmǐnqièzhòngshēng  shànzhīshí  zhīshí  shuōqīngwéizhòng  shuōzhòngwéiqīng 。’ láiguānzhīsuǒyǒu  yǒuzhūtányüègōngsuǒlìngsuǒ  shìzhīrén  tīngshòuchù  jīnyíncáibǎo  fànmàishì  jìngděng  ruòzhūyǒutányüègōngsuǒ  shíshìjǐnyǐnshínán  wèijiànchízhèng  tīngshòuchù  jīnyínchēchéng  tiánzhái  màisuǒ  suītīngshòuchùshìděng  yàodāngjìngshīxìntányüè  shìsuǒyīngzhǐ  ruòyǒujiè  ātán  xiūduōluó  wéishì  yīngzhǐ  ruòyǒushuōyán :‘ yǒushífēishí  yǒunéng  néng  láitīngqièqiūshòuchùshìjìngzhě 。’ shìzhīyányīngzhǐ  ruòyǒujiè  ātán  xiūduōluózhōngyǒutóngshìshuō  shìsānfēn  yīng 


 wéiròuyǎnzhūzhòngshēngděngshuōshì  zhōngwèiyǒuhuìyǎnzhě  shìjīnshuōshì  zhěshìxìng  zhěshìláichángzhùbiàn  zhìzhězhīqièzhòngshēngyǒuxìng  lezhěleqièchéngjīngdiǎn 。”