念佛网
念佛网
涅槃经全文 涅槃经译文 涅槃经注音 涅槃经经典 涅槃经视频
主页/ 涅槃经注音/ 文章正文

第七卷 南本大般涅槃经注音

导读:第七卷 南本大般涅槃经邪正品第九尔时,迦葉白佛言:“世尊,如上所说四种人等应当依止耶?”佛言:“如是,如是,善男子,如我所说,应当依止。何以故?有四魔故。...

第七卷 南本大般涅槃经注音

南本大般涅槃经 第七卷

xiézhèngpǐnjiǔ


ěrshí  jiābáiyán :“ shìzūn  shàngsuǒshuōzhǒngrénděngyīngdāngzhǐ ?”


yán :“ shì  shì  shànnán  suǒshuō  yīngdāngzhǐ    yǒu  děngwéi  suǒshuōzhūjīngnéngshòuchízhě 。”


jiābáiyán :“ shìzūn  suǒshuōyǒuzhǒng  ruòsuǒshuōsuǒshuō  dāngyǘnérfēnbié  yǒuzhūzhòngshēngsuízhúxíng  yǒusuíshùnsuǒjiàozhě  shìděngbèiyǘnzhī ?”

gàojiā :“ bānnièpánbǎisuìhòu  shìxǘnjiàndānghuàiluànzhīzhèng  lièshīshēn  wángxǘnshì  zuòqiūxiàng  qiūxiàng  yōusāixiàng  yōuxiàng  huàzuòtuóhuánshēn  nǎizhìhuàzuòāluóhànshēnshēn  wángyǒulòuzhīxíngzuòlòushēn  huàizhèng 


 shìxǘnhuàizhèngshí  dàngzuòshìyán :‘ dōutiānshàngméi  láizàijiāluóchéngbáijìngwánggōng  yīnàishēngshìshēn  ruòyányǒurénshēngrénzhōng  wèizhūshìjiāntiānrénzhòngsuǒgōngjìngzhě  yǒushìchù 。’ yòushuōyán :‘ wǎngxíng  zhǒngzhǒngshītóu  suǐnǎo  guóchéng  zi  shìjīnzhěchéngdào  shìyīnyüán  wèizhūrén  tiān  gān  āxiūluó  jiālóuluó  jǐnluó  hóuluózhīsuǒgōngjìng 。’ ruòyǒujīngzuòshìshuōzhě  dāngzhīshìzhīsuǒshuō  shànnán  ruòyǒujīngzuòshìyán :‘ láizhèngjüéjiǔchéng  jīnfāngshìxiànchéngdàozhě  wèituōzhūzhòngshēng  shìyǒu  yīnàiérshēng  suíshùnshìjiānzuòshìshìxiàn 。’ shìjīngdāngzhīzhēnshìláisuǒshuō  ruòyǒusuíshùnsuǒshuōzhě  shìjüànshǔ  ruònéngsuíshùnsuǒshuōzhě  shì 


 ruòyǒushuōyán  láishēngshí  shífāngmiàn  xíng  xìnzhě  shìsuǒshuō  ruòyǒushuō :‘ láichūshì  shífāngmiàn  xíng  shìláifāng便biànshìxiàn 。’ shìmíngláisuǒshuōjīng  ruòyǒusuíshùnsuǒshuōzhě  shìjüànshǔ  ruònéngsuíshùnsuǒshuōzhě  shì 


 ruòyǒushuōyán :‘ shēng  wáng使shǐrénjiāngtiān  zhūtiānjiànxiàjìng  shìmíng 。’ yǒunányán :‘ tiānzhěxiānchū  zàihòu  yǘnzhūtiānjìng ?’ zuòshìnánzhě  dāngzhīshìxǘnsuǒshuō  ruòyǒujīngyán :‘ dàotiān  shìzhūtiānděng  shǒuluó  fàntiānwáng  shìhuányīn  jiēzhǎngjìng 。’ shìjīngshìsuǒshuō  ruòyǒusuíshùnsuǒshuōzhě  shìjüànshǔ  ruònéngsuíshùnsuǒshuōzhě  shì 


 ruòyǒujīngshuōyán :‘ wéitàishí  xīn  fāngpīng  chǔzàishēngōng    huānyüèshòu 。’ shìjīng  xǘnsuǒshuō  ruòyǒushuōyán :‘ jiǔshèxīnzhīshǔ  nǎizhìshòusānshísāntiānshàngmiàotuò  kuàngrén  chúchūjiāxiūdào 。’ shìjīng  shìsuǒshuō  ruòyǒusuíshùnjīngzhě  shìjüànshǔ  ruòyǒusuíshùnjīngzhě  shì 

 ruòyǒushuōyán :‘ zàishèwèituójīngshè  tīngzhūqiūshòuchù  使shǐ  niú  yáng  xiàng      luó    zhū  māo  gǒu  jīn  yín  liú  zhēnzhū    chē  nǎo  shān    bèi    tóng  tiě    xiǎotóngpánsuǒzhī  gēngtiánzhòngzhí  fànmàishì  chǔ  shìzhòngshì    liánmǐnzhòngshēngjiētīngchùzhī 。’ shìjīngshìshuō  ruòyǒushuōyán :‘ zàishèwèituójīngshèlóuguǐsuǒzhùzhīchù  ěrshíláiyīnluóménwáng  shuōyánqiūyīngshòuchùjīn  yín  liú    zhēnzhū  chē  nǎo  shān    bèi    使shǐ  tóngnántóng  niúyángxiàngluózhūmāogǒuděngshòu  tóngtiě  xiǎotóngpán  zhǒngzhǒngchuáng  shēngsuǒsuǒwèizhái  gēngtiánzhòngzhí  fànmàishì  shǒuzuòshí  chōng  zhìshēnzhòushù  diàoyīngfāng  yǎngguānxīng宿xiù  tuīyíng  zhànxiāngnán  jiěmèngxiōng  shìnánshì  fēinánfēi  liùshínéng  yǒushíhuòrénzhòushùzhǒngzhǒnggōngqiǎo  huòshuōshìjiānliàngshì  sànxiāng  xiāng  xiāng  xǖnxiāng  zhǒngzhǒnghuámánzhìfāngshù  jiānwěichǎn  tānyàn  àikuìnàoxiàotánshuō  tānshìròu  yào  zhìxiāngyóu  zhuōchíbǎogài  zàoshānxiāngqièzhǒngzhǒnghuàxiàng    xiǎomàidòuzhūguǒluǒ  qīnjìnguówáng  wáng  chénzhūrén  gāoshēngxiàohuòrán  zhūzhōngduōshēnghuò  duōwàngshuōchángduǎnhǎochǒuhuòshànshàn  hǎozhùhǎo  shìzhǒngzhǒngjìngzhī  shīzhǔqiángōngzàntàn  chūyóuxíngjìngzhīchù  suǒwèijiǔ  yín    shìzhīrén  jīntīngzàiqiūzhōng  yīngdāngxiūdào  huán使shǐ  yǒubàimiè 。’ dāngzhīshìděngjīngsuǒzhì  shìláizhīsuǒshuō  ruòyǒusuíshùnsuǒshuōzhě  shìjüànshǔ  ruòyǒusuíshùnsuǒshuōzhě  shì 

 ruòyǒushuōyán :‘ wéigòngyǎngtiānshéntiān  suǒwèifàntiān  zàitiān  wéituótiān  jiāzhānyántiān  suǒzhě  wèidiàozhūtiānrén  ruòyáněr  yǒushìchù 。’ ruòyán :‘ néngwàidàoxiélùnzhīwēi  wénzhāng    使shǐdòuzhèngnéng  wèinán  guówáng  chénzhīsuǒgōngjìng  yòuzhīzhūyào  zhīnǎimínglái  zhīzhě  shìxiéjiànbèi  yòuláiyüànqīnzhōngxīnpíngděng  dāoxiāngshēn  èrrénshēngzēngsǔnjiǎnzhīxīn  wéinéngchùzhōng  mínglái 。’ shìjīng  dāngzhīshìzhīsuǒshuō  ruòyǒushuōyán :‘ shìshìtiānwàixüézhōng  chūjiāxiūdào  shìxiànzhīwēijié  néngjiěqièwénzhāng  shìshūtángqiǎozhīchù  néngshàn使shǐdòuzhèng  zhūzhòng  tóngnántóng  hòugōngfēihòu  rénmínzhǎngzhě  luóménděng  wángchén  pínqióngděngzhōngzuìzūnzuìshàng  wéishìděngzhīsuǒgōngjìng  néngshìxiànshìděngshì  suīchùzhūjiànshēngàixīn  yóuliánhuáshòuchéngòu  wèiqièzhūzhòngshēng  shànxíngshìzhǒngzhǒngfāng便biàn  suíshùnshì 。’ shìjīng  dāngzhīshìláisuǒshuō  ruòyǒusuíshùnsuǒshuōzhě  shìjüànshǔ  ruònéngsuíshùnsuǒshuōzhě  shì 


 ruòyǒushuōyán :‘ láiwèijiěshuōjīng  ruòèzhōngqīngzhòngzhīzuìtōulánzhē  xìngjiēzhòng  děngzhōngzhōngwèizhī  jiǔrěnshòushìzhī  děngxìn  dāngyǘnshě  jiù  suǒyǒushìsuǒshuō  děngjīngshìsuǒzhì  láixiānshuōjiǔyìn  shìjiǔyìnyìnjīng  chūwényǒufāngděngjīngdiǎn  láisuǒshuōliàngjīng  chùyǒushuōfāngděngjīng  shìděngzhōng  wèicéngwényǒushíjīngmíng  yǒuzhě  dāngzhīdìngdiàosuǒzuò  diàoèrén  mièshànzàofāngděngjīng  děngxìn  shìděngjīng  shìsuǒshuō    huàixiàngshìfēi  shìzhīyán  jīngzhōngyǒu  jīngzhōng  jīngzhōngláishuōyán  nièpánhòuèshìdāngyǒuzhèngjīng  suǒwèichéngfāngděngjīngdiǎn 。’ wèiláizhīshìdāngyǒushìzhūèqiū  yòushuōyán :‘ guòjiǔjīngyǒufāngděngdiǎn  ruòyǒurénnénglezhī  dāngzhīshìrénzhènglejīng  yüǎnqièjìngzhī  wēimiàoqīngjìngyóumǎnyüè 。’ ruòyǒushuōyán :‘ láisuīwéijīngyǎnshuōwèihéngshāděng  zhōng  jiāngzhīwéi  yǒuzhě  láizhōngérjiěshuō  shìjīnnéngxìnshòu 。’ dāngzhīshìrénwéizuì  shìrényán :‘ shìjīngdāngshòuchí    dāngwèizuòzhīshǎo  duànchúfánnǎo  zhìhuìnièpán  shànyīn 。’ shìshuōzhěfēi  ruòyǒushuōyán :‘ láiwéizhòngshēng  shuōfāngděngjīng 。’ dāngzhīshìrénzhēn  ruòyǒushòufāngděngjīngzhě  dāngzhīshìrénfēi  wèiérchūjiā  shìxiéjiànwàidào  shìjīng  shìsuǒshuō  ruòshì  shìsuǒshuō  ruòyǒusuíshùnsuǒshuōzhě  shìjüànshǔ  ruòyǒusuíshùnsuǒshuōzhě  shì 


   shànnán  ruòyǒushuōyán :‘ láiwèiliànggōngzhīsuǒchéngjiù  chángbiàn  kòngxüānshuō  shùnshìjiān 。’ shìjīngmíngsuǒshuō  ruòyǒurényán :‘ láizhèngjüé  wéiliàngāsēngděnggōngsuǒchéng  shìchángzhù  yǒubiàn 。’ shìjīngshìsuǒshuō  ruòyǒusuíshùnsuǒshuōzhě  shìjüànshǔ  ruòyǒusuíshùnsuǒshuōzhě  shì 


 yǒurényán :‘ huòyǒuqiūshíhuǐfànluózuì  zhòngrénjiēwèifànluó  duànduōluóshù 。’ érshìqiūshísuǒfàn    chángshuōyán :‘ luó  ruòfànzhě  yóushí  hái 。’ ruòyǒushuōdeguòrén  shìmíngwéifànluó    shísuǒ  zhàxiàndexiāng  shìzhīrén退tuìshīrén  shìmíngluó  suǒwèiruòyǒuqiūshǎozhī  chíjièqīngjìngzhùkòngxiánchù  ruòwángchénjiànshìqiū  xīnshēngniànyánwèideluóhàn  qiánzàntàngōngjìngbài  zuòshìyán :‘ shìshī  shèshìshēn  dāngdeānòuduōluósānmiǎosān 。’ qiūwénbáiwángyán :‘ shíwèishāméndàoguǒ  wángchēngdàoguǒ  wéiyüànwáng  wèishuōzhī  zhīzhě  nǎizhìwèideānòuduōluósānmiǎosān  jiēránshòu  jīnruòdāngránshòuzhě  dāngwéizhūzhīsuǒ  zhīzhīxíng  zhūsuǒzàn  shìzhōngshēnhuānfèngxiūzhī  yòuzhīzhě  dìngzhīwèidàoguǒ  wángchēng  jīnshòu  míngzhī 。’ shíwángyán :‘ shīshídeāluóhànguǒ   。’ ěrshí  wángjiēxüāngàonèiwàirénmínzhōnggōngfēihòu  lìngjiēzhīdeshāménguǒ  shìxiánlìngqièwénzhě  xīnshēngjìngxìn  gòngyǎngzūnzhòng  shìqiūzhēnshìfànxíngqīngjìngzhīrén  shìyīnyüánlìngzhūrénde  érshìqiūshíhuǐfànluózuì    qiánrénshēnghuānzhīxīnzàntàngòngyǎng  shìqiūdāngyǒuzuì  ruòyǒushuōyánshìrénzuì  dāngzhīshìjīngshìsuǒshuō 


 yǒuqiūshuōcángshènshēnjīngdiǎn  qièzhòngshēngjiēyǒuxìng  shìxìngduànliàng亿zhūfánnǎojié  chéngānòuduōluósānmiǎosān  chúchǎn  ruòwángchénzuòshìyán :‘ qiūdàngzuò  zuò  yǒuxìng ?’ qiūyán :‘ jīnshēnzhōngdìngyǒuxìng  chéngchéng  wèinéngshěnzhī 。’ wángyán :‘   zuòchǎnzhě  chéng 。’ qiūyáněr :‘ shíwángyán 。’ shìrénsuīyándìngyǒuxìng  fànluózuì  yǒuqiūchūjiāshízuòshìwéi :‘ jīndìngchéngānòuduōluósānmiǎosān 。’ shìzhīrénsuīwèichéngshàngdàoguǒ  wéiliàngbiān  chēng  jiǎ使shǐyǒuréndāngyánshìrénfànluó  qièqiūfànzhě    wǎngshí亿jié  chángqièjìngzhī  shǎozhī  wēichéngjiù  shànxiūláishàngzàng  dìngzhīshēnyǒuxìng  shìjīndechéngānòuduōluósānmiǎosān  míngwéiyǒubēi  shìjīngshìsuǒshuō  ruòyǒunéngsuíshùnshìzhě  shìjüànshǔ  ruònéngsuíshùn  shì 

 yǒushuōyán :‘ luó  shísānsēngcán  èrdìng  sānshíshèduò  jiǔshíduò  chànhuǐ  zhòngduōxüé  mièzhèngděng  tōulánzhē  děngzuìchǎn  ruòyǒuqiūfànshìděngduòzhě  wàidàozhīrényīngshēngtiān    zhūwàidàoděngjièfàn  shìláishìxiànrénshuōjiè 。’ ruòyánshuō :‘ zhūqiūruòxíngyín  yīngshè  zhùshang  ránhòuxíngyín  yīngshēngniàn  yínyīnyüán  fēiguòjiù  láizàishì  yǒuqiūxíngyíndezhèngjiětuō  huòmìngzhōnghòushēngtiānshàng  jīnyǒuzhī  fēizuò  huòfànchóng  huòfànjiè  huòxíngqièjìng  yóudezhēnzhèngjiětuō  láisuīshuōfànluó  dāotiānyüèsuìshùbǎiwànsuìduòzài  shìláishìxiànrén 。’ yánluózhìluóqīngzhòngchā  shìzhūshīwàngzuòyán  yánshìzhì  dìngdāngzhīfēisuǒshuō  shìyánshuōshìjīng 


 ruòshuōyán :‘ zhūjièzhōng  ruòfànxiǎojiènǎizhìwēi  dāngshòubàoyǒuxiàn  shìzhī  fángshēnguīcángliù 。’ ruòyǒushīzuòshìyán :‘ fánsuǒfànjièdōuzuìbào 。’ shìzhīrényīngqīnjìn  suǒshuō :‘ ruòguò  shìmíngwàng  jiànhòushì  èzào 。’ shìyīngqīnjìnshìrén  zhōngqīngjìngshì  kuàngyǒufàntōulánzhēzuì  huòfànsēngcánluóérfēizuì  shìyīngdāngshēnfángshìděng  ruòshǒu  gèngmíngwéijìnjiè  jīngzhōngshuō :‘ yǒufànluó  nǎizhìwēiluóděng  yīngdāngzhì  zhòngshēngruòchíjìnjiè  yǘndāngdejiànxìng  qièzhòngshēngsuīyǒuxìng  yàoyīnchíjièránhòunǎijiàn  yīnjiànxìngdechéngānòuduōluósānmiǎosān  jiǔjīngzhōngfāngděngjīng  shìshuōyǒuxìngěr  jīngsuīshuō  dāngzhīshíyǒu 。’ ruòzuòshìshuō  dāngzhīshìrénzhēn 。”


jiābáiyán :“ shìzūn  shàngsuǒshuō  qièzhòngshēngyǒuxìngzhě  jiǔjīngzhōngsuǒwèicéngwén  shuōyǒu  yǘnfànluó ?”


yán :“ shànnán  suǒshuō  shíhuǐfànluózuì  shànnán  yǒurénshuōyánhǎiwéiyǒubǎo  zhǒngzhě  shìrénzuì  ruòyǒushuōyánjiǔjīngzhōngxìngzhě  zuì    chéngzhìhǎizhōngshuōyǒuxìng  èrchéngzhīrénsuǒzhījiàn  shìshuō  yǒuzuì  shìjìngjiè  zhūsuǒzhī  fēishìshēngwén  yüánjüésuǒ 


 shànnán  ruòrénwénláishènshēncángzhě  yǘndāngzhīyǒuxìng  děngmíngwéizhīcáng  suǒwèifāngděngchéngjīngdiǎn  shànnán  yǒuzhūwàidào  huòshuōcháng  huòshuōduàn  láiěr  shuōyǒu  shuō  shìmíngzhōngdào  ruòyǒushuōyán :‘ shuōzhōngdào  qièzhòngshēngyǒuxìng  fánnǎozhījiàn  shìyīngdāngqínxiūfāng便biànduànhuàifánnǎo 。’ ruòyǒunéngzuòshìshuōzhě  dāngzhīshìrénfànchóng  ruòyǒuzuòshìshuōzhě  shìmíngwéifànluó  ruòyǒushuōyán :‘ chéngjiùānòuduōluósānmiǎosān    yǒuxìng  yǒuxìngzhě  dìngdāngchéngānòuduōluósānmiǎosān  shìyīnyüán  jīnchéngjiù 。’ dāngzhīshìrénmíngwéifànluózuì    suīyǒuxìng  wèixiūzhūshànfāng便biàn  shìwèijiàn  wèijiàn  néngchéngānòuduōluósānmiǎosān  shànnán  shì  shènshēn 。”


jiābáiyán :“ shìzūn  yǒuwángwènyán  yǘnqiūduòguòrén ?”


gàojiā :“ ruòyǒuqiū  wèiyǎng  wèiyǐnshí  zuòzhūchǎnjiānwěizhà :‘ yǘndānglìngzhūshìjiānréndìngshízhīshìzhēnshì  shìyīnyüán  lìngyǎngmíng 。’ shìqiūduōchī  chángchángniàn :‘ shíwèishāménguǒ  yǘndānglìngzhūshìjiānrénwèi  dāngyǘnlìngzhūyōusāi  yōuděng  xiángòngzhǐzuòshìyán  shìrén  zhēnshìshèngrén ?’ shìwéi  zhuānwèiqiú  fēiwèiqiú  xíngláichūjìnzhǐānxiáng  zhíchíshīwēi  zuòkōngchùāluóhàn  lìngshìjiānrénxiánzuòshìyán :‘ shìqiū  shànhǎo  jīngqínxíng  xiūmiè 。’‘ shìyīnyüán  dāngdemén  zhūréndāngzhìgòngyǎng  yǐnshí    yào  lìngduōrénjìngniànàizhòng 。’ ruòyǒuqiūqiūzuòshìshì  duòguòrén 


 yǒuqiū  wèijiànshàngzhèng  zhùkòngxiánchù  fēiāluóhànérlìngrénwèishìluóhàn  shìhǎoqiū  shìshànqiū  jìngqiū  lìngliàngrénshēngxìnxīn 。‘ yīnyüán  deliàngzhūqiūděngwéijüànshǔ  yīnshìdejiàojièqiūyōusāilìngchíjiè  shìyīnyüánjiànzhèng  guāngyángláishàng  kāixiǎnfāngděngchénghuà  tuōqièliàngzhòngshēng  shànjiěláisuǒshuōjīngqīngzhòngzhī 。’ yán :‘ jīnyǒuxìng  yǒujīngmíngyüēláicáng  shìjīngzhōng  dāngdìngdechéngdào  néngjìnliàng亿fánnǎojié  广guǎngwéiliàngzhūyōusāishuōyán  děngjìnyǒuxìng  děngdāngānzhùláidào  chéngānòuduōluósānmiǎosān  jìnliàng亿zhūfánnǎojié 。’ zuòshìshuōzhě  shìrénmíngduòguòrén  míngwéi 

 ruòyányǒufànluózhě  dāotiānshàngyüèsuìshùbǎiwànsuìduòzhōngshòuzhūzuìbào  kuàngfàntōulánzhēzuì  chéngzhōngruòyǒuqiūfàntōulánzhē  yīngqīnjìn  děngmíngwéichéngjīngzhōngtōulánzhēzuì  ruòyǒuzhǎngzhě  zào  zhūhuámányònggòngyǎng  yǒuqiūjiànhuáguànzhōng  wènzhé  míngtōulánzhē  ruòzhīzhī  shìfàn  ruòtānxīn  huài  fàntōulánzhē  shìzhīrén  yīngqīnjìn  ruòwángchénjiànxiǔ  wèixiū  gòngyǎngshè  shìzhōnghuòdezhēnbǎoqiū  qiūdezàiéryòng  shìqiūmíngwéijìng  duōdòuzhèng  shànyōusāiyīngqīnjìngòngyǎnggōngjìng  shìqiūmíngwéigēn  míngwéièrgēn  míngdìnggēn  dìnggēnzhě  tānshíshēnwéi  tānnánshíshēnwéinán  shìqiūmíngwéiègēn  míngwéinán  míngwéi  míngchūjiā  míngzàijiā  shìqiūyīngqīnjìngòngyǎnggōngjìng  zhōngshāménzhě  yīngshēngbēixīn  zhòngshēng  nǎizhìziyīngshīwèi  shìshāmén  yüǎnyǐnjiǔnǎizhìxiùxiāng  shìshāmén  dewàng  nǎizhìmèngzhōngniànwàng  shìshāmén  shēngxīn  nǎizhìmèngzhōngshì  shìshāmén。”


jiābáiyán :“ shìzūn  ruòyǒuqiūmèngxíngyín  shìfànjiè ?”


yán :“   yīngyínshēngchòuhuìxiǎng  nǎizhìshēngniànjìngxiǎng  yüǎnrénfánnǎoàixiǎng  ruòmèngxíngyín  yīngshēnghuǐ  qiūshíshòugòngyǎngshí  yīngshìshíròuxiǎng  ruòshēngyín  yīngshè  shìmén  dāngzhīshìsuǒshuōjīng  ruòyǒusuíshùnsuǒshuōzhě  shìjüànshǔ  ruònéngsuíshùnsuǒshuōzhě  shìmíng 


 ruòyǒushuōyán :‘ tīngqiū  chángqiàojiǎo  yán  tóuyüānhuǒ  zhuìgāoyán  xiǎnnán  duànshí  huīshàng  shǒu  shāhàizhòngshēng  fāngdàozhòushù  zhāntuóluózi  gēn  èrgēndìnggēn  shēngēn  shìděngbèi  láitīngchūjiāwéidào 。’ shìmíngshuō  xiāntīngshízhǒngniúwèiyóu  jiāoshē  děng  chúshìzhīwài  ruòyǒushuōyán :‘ tīngzheléngqié  qièzhǒngzitīngzhùchù  cǎozhīshǔjiēyǒu寿shòumìng  shuōshì便biànnièpán 。’ ruòyǒujīngzuòshìshuōzhě  dāngzhīshìzhīsuǒshuō  tīngchángqiàojiǎo  ruòwéitīngxíngzhùzuò  yòutīngduànshí  zhìshēn  shǒu  shāhàizhòngshēng  fāngdàozhòushù  bèixiàngwéi  chǔchùzhǒngzi  cǎoyǒumìng  zhùléngqié  ruòyánshìzūnzuòshìshuō  dāngzhīshìwéiwàidàojüànshǔ  fēi  wéitīngshízhǒngniúwèiyóuděng  tīngzhe  jiāoshē  shuōyǒu寿shòumìng  ruòyǒujīngzuòshìshuōzhě  shìmíngshuō  ruòyǒusuíshùnsuǒshuōzhě  dāngzhīshìděngzhēn  ruòyǒusuísuǒshuōzhě  shìjüànshǔ  ruòyǒusuíshùnjīngzhě  dāngzhīshìrénshì 


 shànnán  shuō  shuō  chābiézhīxiàng  jīnwéi广guǎngxüānfēnbié 。”


jiābáiyán :“ shìzūn  jīnshǐzhīshuō  shuōchābiézhīxiàng  yīnshìdeshēn 。”


zànjiā :“ shànzāi  shànzāi  shànnán  néngshìxiǎolefēnbié  shìmíngxiáhuì 。”


pǐnshí


gàojiā :“ suǒyánzhě  míngshèng    ruòyánshìshèngzhě  qièchùshēngzhòngshēngyīngyǒushèng  shànnán  ruòyǒurén  zhīláishènshēnjìngjièchángzhùbiànwēishēn  wèishìshíshēn  fēishìshēn  zhīláidàowēi  shìmíngwéi    zhī  jiànfēi  fēijiàn  dāngzhīshìrénduòè  lúnzhuànshēng  zēngzhǎngzhūjié  duōshòunǎo  ruòyǒunéngzhīláichángzhù  yǒubiàn  huòwénchángzhùèryīnshēng  ruòjīngěrshēngtiānshàng  hòujiětuōshí  nǎinéngzhèngzhīláichángzhù  yǒubiàn  zhèngzhī  érzuòshìyán :‘ wǎngcéngwénshì  jīndejiětuōfāngnǎizhèngzhī  běnzhī  lúnzhuànshēngzhōuhuíqióng  shǐjīnnǎidezhēnzhì 。’ ruòshìzhī  zhēnshìxiū  duōsuǒ  ruòzhīzhě  suīqínxiū  suǒ  shìmíngzhī  míngshèng  ruòrénnéngshìxiū  shìmíngwéi  fēishèng 


 zhě  zhēnzhōngshēngzhēnzhì  shòujìngsuǒwèi  néngfēiyánshìzhèng  duànmièzhènglìngjiǔzhù  shìyīnyüán  zhīxìng  zhī  lúnzhuànshēng  duōshòunǎo  deshēngtiānzhèngjiětuō  ruòyǒushēnzhī  huàizhèng  shìyīnyüán  shēngtiānshàngzhèngjiětuō  ruòyǒuzhīchù  éryánzhèngyǒuchángzhù  shìmiè  shìyīnyüán  liàngjiéliúzhuǎnshēngshòuzhūnǎo  ruònéngzhīchángzhù  shìmíngzhī  míngshèng  ruòrénnéngshìxiū  shìmíngwéi  fēishèng 


 mièzhě  ruòyǒuduōxiūxüékōng  shìwéishàn    mièqiè  huàiláizhēnzàng  zuòshìxiūxüé  shìmíngxiūkōng  xiūmièzhě  qièzhūwàidàoděng  ruòyánxiūkōngshìmièzhě  qièwàidàoxiūkōng  yīngyǒumiè  ruòyǒushuōyán :‘ yǒuláicáng  suījiàn  ruònéngmièchúqièfánnǎo  ěrnǎide 。’ ruòxīnniànyīnyüán  zhūzhōngérzài  ruòyǒuxiūláicángkōng  shìzhīrénliàngshìzàishēngzhōngliúzhuǎnshòu  ruòyǒuzuòshìxiūzhě  suīyǒufánnǎo  néngmièchú    yīnzhīláicáng  shìmíngmièshèng  ruònéngshìxiūmièzhě  shì  ruòyǒunéngzuòshìxiū  shìmíngxiūkōng  fēimièshèng 

 dàoshèngzhě  suǒwèi    sēngbǎozhèngjiětuō  yǒuzhūzhòngshēngdiāndǎoxīnyán :‘     sēngzhèngjiětuō  shēngliúzhuǎnyóuhuànhuà 。’ xiūshìjiàn  yīnyüán  lúnzhuànsānyǒu  jiǔshòu  ruònéngxīnjiànláichángzhùbiàn    sēng  jiětuōshì  chéngniàn  liàngshìzàiguǒbàosuíér    wǎngdǎo  fēi  shòuliàngèguǒbào  jīnmièshìjiànchéngzhèngjüé  shìmíngdàoshèng  ruòyǒurényán :‘ sānbǎocháng 。’ xiūshìjiàn  shìwàngxiū  fēidàoshèng 


 ruòxiūshìwéichángzhùzhě  shì  zhēnjiànxiūshèng  shìmíngshèng 。”


jiābáiyán :“ shìzūn  jīnshǐzhīxiūshènshēnshèng 。”


dǎopǐnshí


gàojiā :“ shànnán  wèidǎozhě 


 fēizhōngshēngxiǎng  míngyüēdiāndǎo  fēizhě  míngwéilái  shēngxiǎngzhě  wèizhūláichángbiàn  ruòshuōláishìchángzhě  míngzuì  ruòyán :‘ láishèshēnnièpán  xīnjìnhuǒmiè 。’ shìmíngfēiérshēngxiǎng  shìmíngdiāndǎo  ruòshuōyán :‘ láichángzhě  shìjiàn  jiànyǒuliàngzuì  shìyīngshuōláicháng  shìshuōzhě  shòu 。’ láicháng  wéishì  ruòshìzhě  yǘnshēng  zhōngshēngxiǎng  míngwéidiāndǎo  shēngxiǎng  míngwéidiāndǎo  zhěshìlái  zhěláicháng  ruòshuōláishìchángzhě  shìmíngzhōngshēngxiǎng  láichángzhù  shìmíngwéi  ruòshuōyán :‘ láishìcháng  yǘndenièpán  ruòyánláifēishìzhě  yǘnshěshēnérmiè ?’ zhōngshēngxiǎng  míngwéidiāndǎo  shìmíngchūdǎo 


 chángchángxiǎng  chángchángxiǎng  shìmíngdiāndǎo  chángzhě  míngxiūkōng  xiūkōng  寿shòumìngduǎn  ruòyǒushuōyánxiūkōngdecháng寿shòuzhě  shìmíngdiāndǎo  shìmíngèrdiāndǎo 


 xiǎng  xiǎng  shìmíngdiāndǎo  shìjiānzhīrénshuōyǒu  zhīzhōngshuōyǒu  shìjiānzhīrénsuīshuōyǒu  yǒuxìng  shìmíngwéizhōngérshēngxiǎng  shìmíngdiāndǎo  yǒu  shìxìng  shìjiānzhīrénshuō  shìmíngzhōngshēngxiǎng  ruòyán :‘ dìng  shìláichìzhūxiū 。’ míngwéidiāndǎo  shìmíngsāndiāndǎo 


 jìngjìngxiǎng  jìngjìngxiǎng  shìmíngdiāndǎo  jìngzhěshìláichángzhù  fēishíshēn  fēifánnǎoshēn  fēishìròushēn  fēishìjīnzhīshēn  ruòyǒushuōyán :‘ láicháng  shìshíshēn  nǎizhìjīnzhīshēn    sēng  jiětuōshìmièjìnzhě 。’ shìmíngdiāndǎo  jìngjìngxiǎng  míngdiāndǎozhě  ruòyǒushuōyán :‘ shēnzhōng  yǒushìjìngzhě  jìng  dìngdāngdeqīngjìngzhīchù  láisuǒshuōxiūjìngguān  shìzhīyán  shìwàngshuō 。’ shìmíngdiāndǎo  shìmíngwéidiāndǎo 。”


jiābáiyán :“ shìzūn  cóngjīnshǐdezhèngjiàn  shìzūn  shìzhīqián  děngmíngxiéjiànzhīrén 。”