念佛网
念佛网
涅槃经全文 涅槃经译文 涅槃经注音 涅槃经经典 涅槃经视频
主页/ 涅槃经注音/ 文章正文

第十六卷 南本大般涅槃经注音

导读:第十六卷 南本大般涅槃经梵行品第二十之三迦葉菩萨言:“如佛世尊为舍利弗说:‘世间知者,我亦得知。世间不知,我亦悉知。’其义云何?”“善男子,若《大涅槃经》乃至有是五行,...

第十六卷 南本大般涅槃经注音

南本大般涅槃经 第十六卷

fànxíngpǐnèrshízhīsān


jiāyán :“ shìzūnwéishèshuō :‘ shìjiānzhīzhě  zhī  shìjiānzhī  zhī 。’ yǘn ?”

 shànnán  qièshìjiānzhījiànjüéxìng  ruòyǒuzhījiànjüéxìngzhě  míngshìjiān  míngwéi  shìjiānzhīrénzhījiànjüéshíèrjīng  shíèryīnyüán  dǎo    sānshípǐn  ānòuduōluósānmiǎosān  bānnièpán  ruòzhījiànjüézhě  míngshìjiān  dāngmíng  shànnán  shìmíngshìjiānzhījiànjüé  yǘnshìjiānsuǒzhījiànjüé  suǒwèifàntiān  zàitiān  tiān  xìngshíwēichénfēi  shìzàohuàzhǔ  shìjièzhōngshǐ  duànchángèrjiàn  shuōyánchūchánzhìfēifēixiǎngmíngwéinièpán  shànnán  shìmíngshìjiānsuǒzhījiànjüé  shìshìzhījiànjüé  shìzhījiànjüé  ruòyánzhījiànjüé  shìwéiwàng  wàngzhīwéishìzuì  shìzuìduò  shànnán  ruònán  ruò  ruòshāmén  ruòluómén  shuōyándào    nièpán  dāngzhīshìbèimíngchǎn  zhījüànshǔ  míngwéibàng  shìbàng  míngbàngzhū  shìzhīrénmíngshìjiān  míngfēishìjiān 。”


ěrshí  jiāwénshìshì  sòngérzàntàn 


 mǐnzhòngshēng  jīnguī 


shànzhòngjiàn  chēngwáng 


shìsuǒliáozhì  suīchāháishēng 


láisuǒzhìzhě  jìng 


shìzūngānyào  shīzhūzhòngshēng 


zhòngshēng  shēng 


láijīnwèi  yǎnshuōnièpán 


zhòngshēngwéncáng  shēngmiè 。”


jiāshuōshì  báiyán :“ shìzūn  suǒshuō  qièshìjiānzhījiànjüé  néngzhījiànjüézhě  ruò使shǐshìshìjiānzhě  deshuōyánshìjiānzhījiànjüé  érshìnéngzhījiànjüé  ruòfēishìjiān  yǒuxiàng ?”


yán :“ shànnán  yánzhě  shìshìjiān  fēishìjiān  zhījiànjüézhěmíngwéishìjiān  zhījiànjüézhěmíngshìjiān  yányǒuzhě  jīndāngshuō 


 shànnán  ruònánruòruòyǒuchūwénshìnièpánjīng  shēngjìngxìn  ānòuduōluósānmiǎosānxīn  shìmíngwéishìjiān  qièshìjiānzhījiànjüé  shìtóngshìjiānzhījiànjüé  wénshìnièpánjīng  zhīyǒushìjiānzhījiànjüé  yīngshìsuǒzhījiànjüé  zhīshìshìwéi :‘ dāngyǘnfāng便biànxiūzhījiànjüé ?’ niànyán :‘ wéidāngshēnxīnxiūchíjìngjiè 。’ shànnán  ěrshíshìyīnyüán  wèiláishìzàizàishēngchùjièchángqīngjìng  shànnán  jièjìng  zàizàishēngchù  chángjiāomànxiéjiànwǎng  zhōngshuōyánláijìngnièpán  shìmíngxiūchíjìngjiè  jièqīngjìng  xiūchándìng  xiūdìngzàizàishēngchùzhèngniànwàng  suǒwèiqièzhòngshēngyǒuxìng  shíèrjīng  zhūshìzūnchángjìng  qièānzhùfāngděng  nièpánjīng  jiànxìng  shìděngshìérwàng  yīnxiūdìngshíkōng  shìmíngxiūqīngjìngdìng  jièdìngbèi  xiūjìnghuì  xiūhuì  chūzhùshēnzhōngyǒu  zhōngyǒushēn  shìshēnshì  fēishēnfēi  shìmíngxiūjìnghuì  xiūhuì  suǒshòuchíjièláodòng 


 shànnán    wèifēngzhīsuǒqīngdòng  shì  wèidǎozhīsuǒqīngdòng  shànnán  ěrshízhījiànjüésuǒshòuchíjièyǒuqīngdòng  shìmíngsuǒzhījiànjüé  fēishìjiān  shànnán  jiànsuǒchíjièláodòng  xīnhuǐhèn  huǐhèn  xīnhuān  huān  xīnyüè  yüè  xīnānyǐn  xīnānyǐn  dòngdìng  dòngdìng  shízhījiàn  shízhījiàn  yànshēng  yànshēng  便biàndejiětuō  jiětuō  míngjiànxìng  shìmíngsuǒzhījiànjüé  fēishìjiān  shànnán  shìmíngshìjiānzhījiànjüé  érshìsuǒzhījiànjüé 。”


jiāyán :“ yǘnxiūchíjìngjiè  xīnhuǐhèn  nǎizhìmíngliǎo  jiànxìng ?”

yán :“ shànnán  shìjiānjièzhěmíngqīngjìng    shìjiānjièzhě  wèiyǒu  xìngdìng  fēijìng  néng广guǎngwéiqièzhòngshēng  shì  míngwéijìng  jìng  yǒuhuǐhènxīn  huǐhèn  xīnhuān  huān  yüè  yüè  ānyǐn  ānyǐn  dòngdìng  dòngdìng  shízhījiàn  shízhījiàn  yàn  yàn  jiětuō  jiětuō  jiànxìng  jiànxìng  zhōngnéngbānnièpán  shìmíngshìjiānjièqīngjìng 


 shànnán  qīngjìngjièzhě  jièfēijiè  fēiwéiyǒu  dìngjìng  wèizhòngshēng  shìmíngjièqīngjìng  shànnán  jìngjièzhōng  suīshēnghuǐhènxīn  huǐhènxīnránérshēng  shànnán  yǒurénzhíchímíngjìng  jiànmiàn  miànxiàngxiàn  nóngzhòngzhīliángtián  shēngérshēng  rándēng  mièànérànmiè  shànnán  jiānchíjìngjiè  huǐhènxīnránérshēngshì  jìngjièxīnhuān 


 shànnán  duānzhèngrénjiànmiànmào  xīnshēnghuān  chíjìngjièzhěshì  shànnán  jièzhīrénjiànjièjìngxīnhuān  xíngcánzhějiànmiànmàoshēngyüè  jièzhīrénshì  shànnán  niú  yǒuèrrén  chílàopíng  chíjiāngpíng  gòngzhìchéngérmàizhī  jiǎodiē  èrpíng  huān  chóu  chíjiè  jièshì  chíjìngjièzhěxīnhuān  xīnhuān便biànwéi :‘ zhūláinièpánzhōngshuō  yǒunéngchíqīngjìngjièzhěnièpán  jīnxiūshìjìngjièyīngzhī 。’ shìyīnyüán  xīnyüè 。”


jiāyán :“ zhīyǒuchābié ?”


 shànnán  zuòèshímíngwéihuān  xīnjìngchíjièmíngzhīwéi  shànnán  guānshēngmíngwéi  jiànnièpánmíngzhīwéi  xiàmíngwéi  shàngmíngwéi  shìgòngmíngzhīwéi  gòngmíngzhīwéi  jièjìng  shēnqīngróu  kǒuguò  ěrshí  ruòjiànruòwén  ruòxiùruòcháng  ruòchùruòzhī  zhūè  è  xīnānyǐn  ānyǐn  jìngdìng  jìngdìng  shízhījiàn  shízhījiàn  yànshēng  yànshēng  jiětuō  jiětuō  jiànxìng  jiànxìng  nièpán  shìmíngqīngjìngchíjièfēishìjiānjiè    shànnán  suǒshòujìngjiè  zuǒzhù  yǘnwéi    xìn  èr  cán  sān  kuì    shànzhīshí    zōngjìngjiè  gài  suǒjiànqīngjìng  jiàn  xīnwǎng   —— zhě    èrzhě    sānzhě  sēng  zhě  jiè  zhě  fàng —— ěrshígēn  suǒwèixìn  niàn  jīngjìn  dìng  huì  gēn  zhǒngnièpán  wèijiětuōnǎizhìshíjiětuō  shìmíngqīngjìngchíjiè  fēishìjiān  shànnán  shìmíngshìjiānzhīsuǒzhījiànjüé  érshìsuǒzhījiànjüé


 shànnán  ruòshòuchísòngshūxiějiěshuō  nièpánjīng  yǒujièzhě  yǒurénqīngjiànhuǐérzuòshìyán :‘ ruòcáng  nièpánjīng  yǒuwēizhě  yǘnlìnghuǐsuǒshòujiè ?’ ruòrénshòuchíshì  nièpánjīng  huǐjìnjièzhě  dāngzhīshìjīngwéiwēi  ruòwēi  suīsòngwéi  yüánshìqīnghuǐ  nièpánjīng    lìngliàngbiānzhòngshēngduò  shòuchíshìjīngérhuǐjièzhě  shìzhòngshēngèzhīshí  fēi  shìjüànshǔ  shìzhīrén  tīngshòuchíshìdiǎn  níng使shǐshòuchíxiū  huǐjièshòuchíxiū 


 shànnán  ruòshòuchísòngshūxiěyǎnshuō  nièpánjīng  zhě  dāngzhèngshēnxīn  shèntiáoqīngzàodòng  shēnwéitiáo  xīnwéiqīngdòng  qiúyǒuzhīxīnmíngwéiqīngdòng  shēnzàozhūmíngwéitiáo  ruòqiúyǒuzào  yīngshòuchíshìchéngdiǎn  nièpánjīng 》。 ruòyǒushìshòuchíjīngzhě  réndāngqīngérzuòshìyán :‘ ruòcáng  nièpánjīng  yǒuwēizhě  yǘnlìngqiúyǒuzào  ruòchíjīngzhěqiúyǒuzào  dāngzhīshìjīngwéiwēi  ruòwēi  suīshòuchíwéi 。’ yüánshìqīnghuǐnièpánjīng  lìngliàngbiānzhòngshēngduò  shòuchíshìjīngqiúyǒuzào  shìzhòngshēngèzhīshí  fēi  shìjüànshǔ 


   shànnán  ruòshòuchísòngshūxiěyǎnshuō  nièpánjīng 》, fēishíshuō  fēiguóshuō  qǐngshuō  qīngxīnshuō  chùchùshuō  tànshuō  qīngshuō  mièshuō  chìránshìshuō  shànnán  ruòshòuchíshìjīngfēishíérshuō  nǎizhìchìránshìshuōzhě  réndāngqīngérzuòshìyán :‘ ruòcáng  nièpánjīng  yǒuwēizhě  yǘnlìngfēishíérshuōnǎizhìchìránshìérshuō  ruòchíjīngzhězuòshìshuō  dāngzhīshìjīngwéiwēi  ruòwēi  suīshòuchíwéi 。’ yüánshìqīnghuǐnièpánjīng  lìngliàngzhòngshēngduò  shòuchíshìjīngfēishíérshuō  nǎizhìchìránshìérshuō  shìzhòngshēngèzhīshí  fēi  shìjüànshǔ 


 shànnán  ruòshòuchízhě  shuōnièpánzhě  shuōxìngzhě  shuōláicángzhě  shuōchéngzhě  shuōfāngděngjīngzhě  shuōshēngwénchéngzhě  shuōzhīchéngzhě  shuōjiětuōzhě  jiànxìngzhě  xiāndāngqīngjìngshēn  shēnjìng      lìngliàngrénnièpánshēngqīngjìngxìn  xìnxīnshēng  gōngjìngshìjīng  ruòwén  shuōzhěānòuduōluósānmiǎosānxīn  dāngzhīshìrénshìzhòngshēngzhēnshànzhīshí  fēièzhīshí  shì  fēijüànshǔ  shìmíng  fēishìjiān  shànnán  shìmíngshìjiānzhīsuǒzhījiànjüé  érshìsuǒzhījiànjüé 


   shànnán  yǘnmíngqièshìjiānsuǒzhījiànjüé  érshìsuǒzhījiànjüé  suǒwèiliùniànchù  děngwéiliù  niàn  niàn  niànsēng  niànjiè  niànshī  niàntiān 

 shànnán  yǘnniàn  lái  yīng  zhèngbiànzhī  míngxíng  shànshì  shìjiānjiě  shàngshì  diàozhàng  tiānrénshī  shìzūn  chángbiàn  shí  suǒwèi  shīzihǒu  míngshāmén  luómén  jìng  jìngdàoàn  néngshèngzhě  jiàndǐngzhě  yǒuwèi  jīngdòng    shī  zhì  zhì  zhì  shēnzhì  jiětuōzhì  gòngzhì  广guǎngzhì  jìngzhì  zhìbǎochéngjiù  rénzhōngxiàngwáng  rénzhōngniúwáng  rénzhōnglóngwáng  rénzhōngzhàng  rénzhōngliánhuáfēntuóhuá  diàorénshī  wèishīzhǔ  zhīshī  zhīmíngshī  zhīmíngshī  zhīshímíngshī  zhīmíngshī  zhīmíngshī  zhīzhòngmíngshī  zhīzhòngshēngzhǒngzhǒngxìngmíngshī  zhīzhūgēndùnzhōngmíngshī  shuōzhōngdàomíngshī 


 yǘnmínglái  guòzhūsuǒshuōbiàn  yǘnbiàn  guòzhūwéizhòngshēngshuōshíèrjīng  láiěr  mínglái  zhūshìzūncóngliùluó  sānshípǐn  shíkōngláizhìnièpán  láiěr  shìhàowéilái  zhūshìzūnwéizhòngshēng  suífāng便biànkāishìsānchéng  寿shòumìngliàngchēng  láiěr  shìhàowéilái 


 yǘnwéiyīng  shìjiānzhīmíngyüànjiā  yīnghài  míngwéiyīng  zhěshìyüàn  zhūláiwéishí  néngzhìhuìhuài  shìmíngyīng    yīngzhěmíngwéiyüǎn  wèishíyīngdāngyüǎnliàngfánnǎo  míngwéiyīng    yīngzhěmíng  guòzhūwéishí  suīliàngāsēngjiéwéizhòngshēngshòuzhūnǎo  zhōngérchángzhī  láiěr  shìmíngyīng  yòuyīngzhě  qièréntiānyīngzhǒngzhǒngxiānghuá  yīngluò  chuángfān  érgòngyǎngzhī  shìmíngyīng 


 yǘnzhèngbiànzhī  zhèngzhěmíngdiāndǎo  biànzhīzhědiāndǎotōng  yòuzhèngzhěmíngwéixíng  biànzhīzhězhīyīnxíngdìngyǒuguǒ  yòuzhèngzhěmíngshìjiānzhōng  biànzhīzhějìngdìngzhīxiūzhōngdàodeānòuduōluósānmiǎosān  yòuzhèngzhěmíngwéishù  liàng  chēng  biànzhīzhěshù  liàng  chēng  shìhàowéizhèngbiànzhī  shànnán  shēngwén  yüánjüéyǒubiànzhī  biànzhī    biànzhīzhěmíngyīn  shíèr  shíjiè  shēngwén  yüánjüédebiànzhī  shìmíngbiànzhī  yǘnbiànzhī  shànnán  jiǎ使shǐèrchéngliàngjiéguānyīnnéngjìnzhī  shì  shēngwén  yüánjüéyǒubiànzhī 


 yǘnmíngxíng  míngzhěmíngdeliàngshànguǒ  xíngmíngjiǎo  shànguǒzhěmíngānòuduōluósānmiǎosān  jiǎozhěmíngwéijièhuì  chéngjièhuìdeānòuduōluósānmiǎosān  shìmíngwéimíngxíng  yòumíngzhěmíngzhòu  xíngzhěmíng  zhěmíngguǒ  shànnán  shìmíngshìjiān  zhòuzhěmíngwéijiětuō  zhěmíngwéiānòuduōluósānmiǎosān  guǒzhěmíngwéibānnièpán  shìmíngwéimíngxíng  yòumíngzhěmíngguāng  xíngzhěmíng  zhěmíngguǒ  shànnán  shìmíngshìjiān  guāngzhěmíngfàng  zhěmíngliùluó  guǒzhěmíngwéiānòuduōluósānmiǎosān  yòumíngzhěmíngwéisānmíng    míng  èr  zhūmíng  sān  míngmíng  míngzhěshìluó  zhūmíngzhěshìyǎn  míngmíngzhějìngkōng  xíngzhěliàngjiéwéizhòngshēngxiūzhūshàn  zhěmíngjiànxìng  shìmíngmíngxíng 


 yǘnshànshì  shànzhěmínggāo  shìmínggāo  shànnán  shìmíngshìjiān  gāozhěmíngwéiānòuduōluósānmiǎosān  gāozhěláixīn  shànnán  xīnruògāozhěmínglái  shìláimíngwéishànshì  yòushànzhěmíngwéishànzhīshí  shìzhěshànzhīshíguǒ  shànnán  shìmíngshìjiān  shànzhīshízhěchūxīn  guǒzhěmíngwéibānnièpán  láishězuìchūxīnnièpán  shìláimíngwéishànshì  yòushànzhěmínghǎo  shìzhěmíngyǒu  shànnán  shìmíngshìjiān  hǎozhěmíngjiànxìng  yǒuzhěmíngnièpán  shànnán  nièpánzhīxìngshífēiyǒu  zhūshìzūnyīnshìjiānshuōyánshìyǒu  shànnán  shìrénshíyǒushuōyányǒu  shíyǒudàoshuōyányǒudào  nièpáněr  yīnshìjiānshuōyánwéiyǒu  zhūshìzūnchéngnièpánmíngshànshì 


 shànnán  yǘnshìjiānjiě  shànnán  shìjiānzhěmíngwéiyīn  jiězhěmíngzhī  zhūshìzūnshànzhīyīnmíngshìjiānjiě  yòushìjiānzhěmíngwéi  jiěmíngzhù  zhùmíngshìjiānjiě  yòushìjiānjiězhě  dōngfāngliàngāsēngshìjiè  qièshēngwén  jüézhījiànjiě  zhūzhījiànjiě  nán西běifāngwéishàngxiàshì  shìhàowéishìjiānjiě  yòushìjiānzhěqièfán  jiězhězhīzhūfánshànèyīnguǒ  fēishìshēngwén  yüánjüésuǒzhī  wéinéngzhī  shìhàowéishìjiānjiě  yòushìjiānzhěmíngyüēliánhuá  jiěmíng  shànnán  shìmíngshìjiān  liánhuázhěshìlái  zhělái  wèishìjiānzhīsuǒrǎn  shìhàowéishìjiānjiě  yòushìjiānjiězhě  zhūmíngshìjiānjiě    zhūjiànshìjiān  míngshìjiānjiě  shànnán  yīnshídemìng  míngshíwéimìng  zhūshì  jiànshìjiān  míngshìjiānjiě 


 yǘnshàngshì  shàngshìzhěmíngzhīwéiduàn  suǒduànzhěmíngshàngshì  zhūshìzūnyǒufánnǎosuǒduàn  shìhàowéishàngshì  yòushàngshìzhěmíngwéizhèngsòng  shàngshìzhěyǒuzhèngsòng  láizhèng  shìhàowéishàngshì  yòushàngshìzhěmínghuài  shàngshìzhěhuài  láisuǒyánqièzhòngshēngsuǒnénghuài  shìhàowéishàngshì  yòushàngshìzhěmíngwéishàngzuò  shàngshìzhěmíngshàngzuò  sānshìzhūgèngguòzhě  shìhàowéishàngshì  shàngzhěmíngxīn  shìzhěmíng  zhūshìzūnnièpánxīn  shìhàowéishàngshì 

 yǘndiàozhàng  zhàng  diàozhàng  shànnán  yánláizhě  shífēizhàng  fēizhàng  yīndiàozhàngmíngláiwéizhàng  shànnán  qiènánruòmíngzhàng  děngwéi    shànzhīshí  èr  néngtīng  sān  wéi    shuōxiūxíng  shànnán  ruònánruòshìmíngzhàng  shànnán  ruòyǒunán  míngwéizhàng    shēnsuīzhàng  xíngtóngchùshēng  láidiàoruònánruò  shìhàodiàozhàng    shànnán  zhěfányǒuzhǒng  zhě  chùmáo  èrzhě  chù  sānzhě  chùròu  zhě  chù  suísuǒchùchēngzhě  láiěr  zhǒngdiàozhòngshēng    wèishuōshēnglìngshòu  chùmáosuízhě  èr  shuōshēnglǎo便biànshòu  chùmáosuízhě  sānzhě  shuōshēnglǎobìng便biànshòu  chùmáoròusuízhě  zhě  shuōshēnglǎobìng便biànshòu  chùmáoròusuízhě  shànnán  zhědiàoyǒujüédìng  láishìzūndiàozhòngshēngdìng  shìhàowéidiàozhàng 


 yǘntiānrénshī  shīyǒuèrzhǒng  zhě  shànjiào  èrzhě  èjiào  zhūchángshànjiàozhūzhòngshēng  děngshàn  wèishēnkǒushàn  zhūjiàozhūzhòngshēngzuòshìyán :‘ shànnán  dāngyüǎnshēnshàn    shēnèshìyüǎndejiětuō  shìjiào  ruòshìèyüǎndejiětuōzhě  zhōngjiàolìngyüǎn  ruòzhūzhòngshēngèduòsānèzhě  yǒushìchù  yüǎn  chéngānòuduōluósānmiǎosāndenièpán 。’ shìzhūchángjiàohuàzhòngshēng  kǒuěr  shìhàowéishàngshī    wèidàojīnzhī  suǒdàowéizhòngshēngshuō  cóngběnláiwèixiūfànxíngjīnxiūjìng  suǒxiūwéizhòngshēngshuō  míng  wéizhòngshēnghuàimíng  jìng  wéizhòngshēngchúmángmínglìngdejìngyǎn  zhīèr  wéizhòngshēngyǎnshuōèr  jiětuō  wéizhòngshēngshuōjiětuō  biānshēng  lìngzhòngshēngjiēde  wèi  jiàozhòngshēnglìngwèi  nièpán  wéizhòngshēngyǎnnièpán  shìhàowéishàngshī  tiānzhěmíngzhòu  tiānshàngzhòuchángduǎn  shìmíngtiān  yòutiānzhěmíngchóunǎo  chángshòukuài  shìmíngtiān  yòutiānzhěmíngwéidēngmíng  nénghēiànérwéimíng  shìmíngtiān  néngèhēiàn  zhūshànérshēngtiānshàng  shìmíngtiān  yòutiānzhěmíng  xiángmíngwéitiān  yòutiānzhěmíngyüē  yǒuguāngmíngmíngyüēwéitiān  shìmíngwéitiān  rénzhěmíngyüēnéngduōēn  yòurénzhěshēnkǒuróuruǎn  yòurénzhěmíngyǒujiāomàn  yòurénzhěnéngjiāomàn  shànnán  zhūsuīwéiqièzhòngshēngshàngshī  ránjīngzhōngshuōwéitiānrénshī    shànnán  zhūzhòngshēngzhōngwéitiānrénnéngānòuduōluósānmiǎosānxīn  néngxiūshíshàndào  néngtuóhuánguǒ  tuóhánguǒ  āhánguǒ  āluóhànguǒ  zhīdào  ānòuduōluósānmiǎosān shìhàowéitiānrénshī 


 yǘnwéi  zhěmíngjüé  jüé  néngjüé  shànnán  yǒurénjüézhīyǒuzéi  zéinéngwéi  néngjüéqièliàngfánnǎo  jüéle  lìngzhūfánnǎosuǒnéngwéi  shìmíng  shìjüé  shēnglǎobìng  shìmíng 


 zhě  míng  míngfánnǎo  néngfánnǎomíng  yòunéngchéngjiùzhūshàn  yòunéngshànjiězhū  yǒugōngnéngshèng  yǒumíngwénbiànshífāng  yòunéngzhòngzhǒnghuìshī  yòuliàngāsēngjiégēn 


 shànnán  ruònánruònéngshìniànzhě  ruòxíngruòzhù  ruòzuòruò  ruòzhòuruò  ruòmíngruòàn  chángdejiànshìzūn 


 shànnán  míngwéilái  yīng  zhèngbiànzhīnǎizhì  éryǒushìliànggōngmíngchēng  shànnán  liàngāsēngjié  gōngjìng  shàngzhūshī  shàngzuòzhǎnglǎo  liàngjiéchángwèizhòngshēngérxíngshī  jiānchíjìnjiè  xiūrěn  qínxíngjīngjìn  chándìng  zhìhuì  bēishè  shìjīnsānshíèrxiàng  shízhǒnghǎojīngāngzhīshēn  yòuliàngāsēngjié  xiūxìn  niàn  jìn  dìng  huìgēn  zhūshīzhǎnggōngjìnggòngyǎng  chángwéi  wèishí  ruòchíshíèrjīngruòruòsòng  chángwéizhòngshēnglìngdejiětuōānyǐnkuài  zhōngwéi    chángxiūchūshìjiānxīnchūjiāxīn  wéizhīxīn  zhèngsòngxīn  gòuhuìxīn  xīn  zhùxīn  gàixīn  xīn  shēngxīn  wǎngxīn  tānxīn  chēnhuìxīn  chīxīn  jiāomànxīn  huìzhuóxīn  fánnǎoxīn  xīn  liàngxīn  广guǎngxīn  kōngxīn  xīn  xīn  diàoxīn  xīn  cángxīn  shìjiānxīn  chángdìngxīn  chángxiūxīn  chángjiětuōxīn  bàoxīn  yüànxīn  shànyüànxīn  xīn  róuruǎnxīn  zhùxīn  zàixīn  lòuxīn  xīn  退tuìxīn  chángxīn  zhèngzhíxīn  chǎnxīn  chúnshànxīn  duōshǎoxīn  jiānxīn  fánxīn  shēngwénxīn  yüánjüéxīn  shànzhīxīn  jièzhīxīn  shēngjièzhīxīn  zhùjièzhīxīn  zàijièxīn  shìjīnshí  suǒwèi  bēisānniànchù  chángjìng  shìdechēngláinǎizhì  shìmíngniàn 

 yǘnniàn  shànnán  wéizhūsuǒshuōzuìmiàozuìshàng  yīnshì  nénglìngzhòngshēngdexiànzàiguǒ  wéizhèngyǒushíjié  yǎnsuǒjiàn  fēiròuyǎnjiàn  ránwéi  shēngchū  zhùmiè  shǐzhōng  wéishù  shèzháizhěwéizuòshèzhái  guīzuòguī  míngzuòmíng  wèidàoànlìngdàoàn  wèixiāngchùzuòàixiāng  jiànjiàn  dòngzhuǎn  chángduǎn  yǒngduànzhūérānyǐnjìngwēimiào  fēiduànérshì  nǎizhìfēishíduànshíérshìshí  fēiduàn  fēijiéduànjié  fēiduànérshì  fēijièduànjièérshìjiè  fēiyǒuduànyǒuérshìyǒu  fēiduànérshì  fēiyīnduànyīnérshìyīn  fēiguǒduànguǒérshìguǒ  fēifēishí  duànqièshíérshìshí  fēishēngfēimiè  yǒngduànshēngmièérshìmiè  fēixiāngfēifēixiàng  duànqièxiāngérshìxiàng  fēijiàofēijiàoérshìshī  fēifēiān  duànqièérshìān  fēirěnfēirěn  yǒngduànrěnérshìrěn  fēizhǐfēizhǐ  duànqièzhǐérshìzhǐ  qièdǐng  néngyǒngduànqièfánnǎo  qīngjìngxiāngyǒngtuōzhūxiàng  liàngzhòngshēngjìngzhùchù  néngmièqièshēngchìhuǒ  nǎishìzhūsuǒyóuchù  chángbiàn  shìmíngniàn 


 yǘnniànsēng  zhūshèngsēngérzhù  shòuzhèngzhísuíshùnxiūxíng  jiàn  zhuōchí  huài  néngráohài    qièzhòngshēngliángyòutián  suīwéitián  suǒshòu  qīngjìnghuì  lòuwéi  广guǎngbiān  xīndiàoróupíngděngèr  yǒuráozhuó  chángbiàn  shìmíngniànsēng 


 yǘnniànjiè  wéiyǒujièlòu  huài  suīxíngérchí  suīchùduìshànxiūfāng便biàn  deyǒuguòjiù  zhūzhīsuǒzàntàn  shìfāngděngnièpányīn  shànnán    chuánfǎng  yīngluò  xìng  hǎi  huīzhī  shèzhái  dāojiàn  qiáoliáng  liángmiàoyàoātuóyào  bǎozhū  jiǎoyǎn    yīnliáng  néngjiédào  ráohài  huǒnéngfén  shuǐnéngpiāo  shāndēng  zhūmiàobǎoshèngzhuàng  ruòzhùshìjièdetuóhuánguǒ  yǒufēn  rán    ruòdeshìtuóhuánguǒ  néng广guǎngqièzhòngshēng  ruòzhùshìjièānòuduōluósānmiǎosān  yǒufēn  shìsuǒ    ruòdeānòuduōluósānmiǎosān  dāngwèizhòngshēng广guǎngshuōmiàoérzuòjiù  shìmíngniànjiè 


 yǘnniànshī  shēnguānshī  nǎishìānòuduōluósānmiǎosānyīn  zhūqīnjìnxiūshìshī  shìqīnjìnxiū  ruòhuìshī  néngzhuāngyánzhīzhòng  shīsuīnéngjìngduànjiéérnéngchúxiànzàifánnǎo  shīyīnyüán  chángwéishífāngliàngbiānhéngshāděngshìjièzhòngshēngzhīsuǒchēngtàn  shīzhòngshēngshíshīmìng  shìguǒbào  chéngzhīshíchángbiàn  shīchéngzhīshíān  shīshí  qiúcáiqīnshī  shìchéngdeqīngjìngnièpán  shīshí  lìngzhūzhòngshēngqiúér  shìchéngdezài  shīyīnyüánlìng  shìchénghuòshí  shīyīnyüánlìngde  shìchéngài  zhūxiūshìshīwéinièpányīn  shì  xiūshīwéinièpányīn  广guǎngshuō  huá  zhōng 


 yǘnniàntiān  yǒutiānwángchùnǎizhìfēixiǎngfēifēixiǎngchù 。‘ ruòyǒuxìnxīntiānwángchù  yǒufēn  ruòjiè  duōwén  shī  zhìhuìtiānwángchù  nǎizhìdefēixiǎngfēifēixiǎngchù  yǒufēn  ránfēi    tiānwángchùnǎizhìfēixiǎngfēifēixiǎngchùjiēshìcháng  chángshēnglǎobìng  shìfēisuǒ  huànhuàkuáng  zhìhuìzhīrénsuǒhuòzhù  huànhuàzhěshìtiānwángchùnǎizhìfēixiǎngfēifēixiǎngchù  zhěshìqièfán  tóngfánrén  céngwényǒutiān  wèizhūchángbiàn  chángzhù  shēnglǎobìng  wéizhòngshēngjīngqínqiútiān    tiānnénglìngzhòngshēngchúduànfánnǎo  yóushù  ruòyǒuxìnnǎizhìyǒuhuì  néngshìtiān  dāngwéizhòngshēng广guǎngfēnbiéshuōtiān 。’ shìmíngniàntiān 


 shànnán  shìmíng  fēishìjiān  shìwéishìjiānzhījiànjüé  érshìsuǒzhījiànjüé  shànnán  ruòwèishòuchísòngshūxiěyǎnshuōshíèrjīng  shòuchísòngshūxiěyǎnjiěshuō  nièpánjīng  děngchābiézhě  shìrán    shànnán  nièpánzhěshìqièzhūshìzūnshènshēncáng  shìzhūshènshēncángshìwéishèng  shànnán  shì ,《 nièpánjīng  shènshèn 。”


jiābáiyán :“ shìzūn  zhīshì  nièpánjīng  shènshèn      zhòngsēng      bānnièpán  shìzūn  yán ?”


 shànnán  yǒujiàozhěérnéngzhīxīn  xīnqínxiūjīngjìn  zhèng使shǐhuǒfénshāoshēnshǒu  zhōngqiújiùshèniànxīn    chángwéi :‘ liàngāsēngjié  huòzài  饿èguǐ  chùshēng  rénzhōng  tiānshàng  wèizhūjiéhuǒzhīsuǒshāorán  chūcéngjüédìng  jüédìngzhě  shìānòuduōluósānmiǎosān  wéiānòuduōluósānmiǎosān  zhōngshēnxīnmìng  wéiānòuduōluósānmiǎosān  zhèng使shǐsuìshēnyóuwēichén  zhōngfàngshèqínjīngjìn    qínjìnzhīxīnshìānòuduōluósānmiǎosānyīn 。’ shànnán  shìwèijiànānòuduōluósānmiǎosān  nǎinéngshìshēnmìng  kuàngjiàn  shì 


 yòu  suǒjiànshēngliàngguòhuàn  fēishìshēngwén  yüánjüésuǒ  suīzhīshēngliàngguòè  wèizhòngshēngzhōngshòushēngyàn  shìmíng  wéizhòngshēng  suīzàishòuzhūnǎosānchán  shìmíng 


 shànnán  zhǎngzhě  jiāshīhuǒ  zhǎngzhějiàncóngshèérchū  zhūzàihòuwèituōhuǒnán  zhǎngzhěěrshídìngzhīhuǒhài  wèizhūxüánháijiùnán  shì  suīzhīshēngduōzhūguòè  wèizhòngshēngchǔzhīyàn  shìmíng 

 shànnán  liàngzhòngshēngxīn  jiànshēngzhōngduōzhūguòè  xīn退tuìméi  huòwéishēngwén  huòwéiyüánjüé  ruòyǒuwénshìjīngzhě  zhōng退tuìshīzhīxīnérwéishēngwén  zhī  shìsuīwèijiēchūdòng  érxīnjiānyǒu退tuìméi  shìmíng 


 shànnán  ruòyǒurényán :‘ nénghǎizhīshuǐ 。’ shìzhīyán ?”


 shìzūn  shìzhīyán  huò  huò    ruòrénzhě  āxiūluó 。”


 shànnán  shuōāxiūluó  zhèngshuōréněr 。”


 shìzūn  rénzhōngyǒuzhě  zhě  shìzūn  rénèrzhǒng  zhě  shèngrén  èrzhě  fán  fánzhīrén  xiánshèngzhīrén 。”


 shànnán  shuōfán  shuōshèngrén 。”


 shìzūn  ruòfánrén  shí 。”


 shànnán  fánzhīrénshínénghǎishuǐ  shìshínéngshēnghǎi  shìmíng  shànnán  ruòyǒurénnéngǒugēnxüánshān   ?”


   shìzūn 。”


 shànnán  niànqǐng  néngchēngliángqièshēng  shìmíng  shànnán  liàngāsēngjié  chángguānshēngcháng      jìng  érwéizhòngshēngfènbiéyǎnshuōchángjìng  suīshìshuōránfēixiéjiàn  shìmíng  shànnán  rénshuǐ  shuǐnéng  měnghuǒ  huǒnéngshāo  shìzhīshì  shì  suīchùshēngwèishēngzhīsuǒnǎohài  shìmíng 


 shànnán  rényǒusānpǐn  wèishàngzhōngxià  xiàpǐnzhīrénchūtāishízuòshìniànyán :‘ jīnchùzhònghuìguīchù  shījiān  zhòngzhòng  hēiànchù 。’ chūchūtāishízuòshìniàn :‘ jīnchū  chūzhònghuìchù  nǎizhìchūhēiànchù 。’ zhōngpǐnzhīrénzuòshìniànyán :‘ jīnzhòngshùlínzhōng  qīngjìngzhōng  fángshìshèzhái 。’ chūshíěr  shàngpǐnzhīrénzuòshìniànyán :‘ shēng殿diàntáng  zàihuálínjiān  chéngchéngxiàng  dēngzhìgāoshān 。’ chūshíěr  chūtāishízhītāi  zhùshízhīzhù  chūshízhīchū  zhōngshēngtānchēnzhīxīn  érwèijiēchūzhù  shìmíng 


 shànnán  ānòuduōluósānmiǎosān  shíwéi  shànnán  xīnfāngwèiérjiēshuō  yǒushīshòuxüézhīchù  érnéngānòuduōluósānmiǎosān  shì  xīnqiānlìn  chángwèizhòngshēngéryǎnshuōzhī  shìmíng 


 shànnán  yǒushēnyüǎnfēikǒu  yǒukǒuyüǎnfēishēn  yǒufēishēnfēikǒuéryüǎn  shēnyüǎnzhě  wèishā  dào  yín  shìmíngshēnyüǎnfēikǒu  kǒuyüǎnzhě  wèiwàng  liǎngshé  èkǒu    shìmíngkǒuyüǎnfēishēn  fēishēnfēikǒushìyüǎnzhě  suǒwèiyüǎntān  chēnhuì  xiéjiàn  shànnán  shìmíngfēishēnfēikǒuérshìyüǎn  shànnán  jiànshìshēn  shìzhǔéryǒu  shìmíng  kǒushì  shànnán  cóngshēnshēn  cóngkǒukǒu  cónghuìyüǎnfēishēnfēikǒu  shànnán  shíyǒuhuì  ránnénglìngyüǎn    shànnán  yǒunénghuàinéngzuò  yǒuwéixìngshēngmiè  shìhuìnéngyüǎn  shànnán  huìnéng  huǒnéngshāo  shuǐnénglàn  fēngnéngdòng  néngchí  shēngnéngshēng  lǎonénglǎo  zhùnéngzhù  huàinénghuài  tānnéngtān  chēnnéngchēn  chīnéngchī  yǒuwéixìngshēngmiè  zhōngshēngniàn  huìzhūfánnǎo  érshuōyán  fánnǎo ’, suīzuòshìshuōfēishìwàng  shìmíng 。”


jiāyán :“ shìzūn  jīnshǐzhī      zhòngsēng 、《 nièpánjīng  shòuchízhě    nièpán  shìzūn  shàngdāngjiǔjìnzhù  shíérmiè ?”

 shànnán  ruò  nièpánjīng  nǎizhìyǒushìxíng  suǒwèishèngxíng  fànxíng  tiānxíng  bìngxíng  yīngérxíng  ruòyǒunéngshòuchísòngshūxiěyǎnshuō  wèizhūzhòngshēngzhīsuǒgōngjìng  zūnzhòng  zàntàn  zhǒngzhǒnggòngyǎng  dāngzhīěrshíwèimiè  shànnán  ruò  nièpánjīng  liú  dāngěrzhīshí  zhūduōfànjìnjiè  zàozuòzhòngè  néngjìngxìnshìjīngdiǎn  xìn  néngshòuchísòngshūxiějiěshuō  wèizhòngrénzhīsuǒgōngjìngnǎizhìgòngyǎng  jiànshòuchízhěqīnghuǐfěibàng :‘ shìliùshī  fēi 。’ dāngzhījiāngmièjiǔ 。”


jiābáiyán :“ shìzūn  qīncóngwénshì :‘ jiā  zhùshì  ránhòumièjìn 。’ shìzūn  jiāláiyǒushìjīng  yǒuzhě  yǘnyánmiè  zhě  yǘnshuōyán  nièpánjīng  shìzhūláizhīcáng ?”


yán :“ shànnán  xiānshuōyán  wéiyǒuwénshūnǎijiěshì  jīndāngzhòngshuō  zhìxīntīng 


 shànnán  zhūshìzūnyǒuèrzhǒng  zhě  shì  èrzhě    shìmiè  huàimiè  yǒuèrzhǒng  zhě  chángjìng  èrzhěchángjìng  chángjìngyǒuhuàimiè  chángjìnghuàimiè  yǒuèrzhǒng  zhě  èrchéngsuǒchí  èrzhě  suǒchí  èrchéngsuǒchíyǒuhuàimiè  suǒchíhuàimiè  yǒuèrzhǒng  zhě  wài  èrzhě  nèi  wàizhěyǒuhuàimiè  nèizhěhuàimiè  yǒuèrzhǒng  zhě  yǒuwéi  èrzhě  wéi  yǒuwéizhīyǒuhuàimiè  wéizhīyǒuhuàimiè  yǒuèrzhǒng  zhě    èrzhě    zhīyǒuhuàimiè  zhěyǒuhuàimiè  yǒuèrzhǒng  zhě  gòng  èrzhě  gòng  gònghuàimiè  gòngzhīyǒuhuàimiè  yǒuèrzhǒng  zhě  rénzhōng  èrzhě  tiānzhōng  rénzhōnghuàimiè  tiānhuàimiè  yǒuèrzhǒng  zhě  shíjīng  èrzhě  fāngděngjīng  shíjīngyǒuhuàimiè  fāngděngjīngdiǎnyǒuhuàimiè  shànnán  ruòshòuchísòngshūxiějiěshuōfāngděngjīngdiǎn  gōngjìnggòngyǎngzūnzhòngzàntàn  dāngzhīěrshímiè 

 shànnán  xiàngsuǒwèn  jiāláiyǒushìjīngzhě  shànnán ,《 nièpánjīng  shìqièzhūcáng    zhūsuīyǒushíjīng  shuōxìng  shuōláichángjìng  zhūshìzūnyǒngjìngnièpán  shìjīngmíngwéiláizhīcáng  shíjīngsuǒshuō  míngwéicáng  rénbǎo  chūwàiyòng  míngzhīwéicáng  shànnán  shìrénsuǒcáng  wèiwèiláishì  děngwèiláishì  suǒwèiguì  zéiláiqīnguó  zhíèwáng  wèiyòngshúmìng  dàonàn  cáinánshínǎidāngchūyòng  shànnán  zhūláizhīcángshì  wèiwèiláishìzhūèqiū  chùjìng  wèizhòngshuōláijìngnièpán  sòngshìdiǎn  jìngjīng  shìděngèxiànshìshí  láiwéimièshìzhūè  lìngdeyüǎnxiémìngyǎng  láiwéiyǎnshuōshìjīng  ruòshìjīngdiǎnzhīcángmièxiànshí  dāngzhīěrshímiè 


 shànnán ,《 nièpánjīng  chángbiàn  yǘnnányánjiāshíyǒushìjīng  shànnán  jiāshí  suǒyǒuzhòngshēngtānwēi  zhìhuìduō  zhūděngdiàoróuhuàyǒuwēi  zǒngchíwàngxiàngwáng  shìjièqīngjìng  qièzhòngshēngzhīláizhōngjìngnièpán  chángzhùbiàn  suīyǒushìdiǎn  yǎnshuō  shànnán  jīnshìzhòngshēngduōzhūfánnǎo  chīwàngyǒuzhìhuì  duōzhūwǎngxìngēn  shìjièjìng  qièzhòngshēngxiánwèiláichángqiānbiànjìngbānnièpán  shìláiyǎnshuōshìdiǎn  shànnán  jiāshímiè    chángbiàn 


 shànnán  ruòyǒuzhòngshēngjiàn  jiàn  chángjiàncháng  chángjiàncháng  jiàn  jiàn  jìngjiànjìng  jìngjiànjìng  mièjiànmiè  mièjiànmiè  zuìjiànfēizuì  fēizuìjiànzuì  qīngzuìjiànzhòng  zhòngzuìjiànqīng  chéngjiànfēichéng  fēichéngjiànchéng  dàojiànfēidào  fēidàojiàndào  shíshìjiànfēi  shífēimiùjiàn  jiànfēi  jiànfēi  mièjiànfēimiè  shíjiànfēishí  shíshìshìjiàn  jiànshìshì  guījiànfēiguī  fēiguījiànguī  zhēnmíngwéi  shíshìwéi  shìzhīshí  zhūnǎishuō  nièpánjīng 》。


 shànnán  níngshuōwénzuǐjìnhǎi  shuōyánláimiè  níngshuōkǒuchuīsànhuài  shuōyánláimiè  níngyánsuǒměngfēng  shuōyánláimiè  níngyántuóluóhuǒzhōngshēngliánhuá  shuōyánláimiè  níngshuōātuóyàoérwéiyào  shuōyánláimiè  níngshuōyüèlìng  lìnglěng  shuōyánláimiè  níngshuōshěxìng  shuōyánláimiè 


 shànnán  ruòchūchūdeānòuduōluósānmiǎosān  wèiyǒujiěshènshēn  shìzūn便biànnièpánzhě  dāngzhīshìjiǔzhùshì    shànnán  ruòchūchūdeānòuduōluósānmiǎosān  yǒuzhūjiěshènshēn  suīnièpán  dāngzhīshìjiǔzhùshì 


   shànnán  ruòchūchūdeānòuduōluósānmiǎosān  suīyǒujiěshènshēn  yǒuxìnbáitányüèjìngzhòng  便biànnièpán  dāngzhīshìjiǔzhùshì    shànnán  ruòchūchūdeānòuduōluósānmiǎosān  yǒuzhūjiěshènshēn  duōyǒuxìnbáitányüèjìngzhòng  suīnièpán  dāngzhījiǔzhùshì 


   shànnán  ruòchūchūdeānòuduōluósānmiǎosān  yǒuzhūjiěshènshēn  suīyǒuxìnbáitányüèjìngzhòng  érzhūyǎnshuōjīng  tānwéiyǎng  wèinièpán  miè  dāngzhīshìjiǔzhùshì    shànnán  ruòchūchūdeānòuduōluósānmiǎosān  yǒuzhūjiěshènshēn  yǒuxìnbáitányüèjìngzhòng  zhūfánsuǒyǎnshuō  tānyǎng  wèiqiúnièpán  suīmiè  dāngzhīshìjiǔzhùshì 


   shànnán  ruòchūchūdeānòuduōluósānmiǎosān  suīyǒujiěshènshēn  yǒuxìnbáitányüèjìngzhòng  érzhūduōzhèngsòng  xiāngshìfēi  nièpán  dāngzhīshìjiǔzhùshì    shànnán  ruòchūchūdeānòuduōluósānmiǎosān  yǒuzhūjiěshènshēn  yǒuxìnbáitányüèjìngzhòng  zhūxiūjìng  xiāngshìfēi  xiāngzūnzhòng  suīnièpán  dāngzhīshìjiǔzhùmiè 

   shànnán  ruòchūchūdeānòuduōluósānmiǎosān  suīyǒujiěshènshēn  yǒuxìnbáitányüèjìngzhòng  zhūwèinièpánéryǎnshuō  xiānggōngjìng  zhèngsòng  ránchùqièjìngzhī  zànyándetuóhuánguǒnǎizhìāluóhànguǒ  nièpán  dāngzhīshìjiǔzhùshì    shànnán  ruòchūchūdeānòuduōluósānmiǎosān  yǒuzhūjiěshènshēn  yǒuxìnbáitányüèjìngzhòng  zhūwéinièpányǎnshuōjīng  shànxiūjìng  xiāngzūnzhòng  chùqièjìngzhī  yándetuóhuánnǎizhìdeāluóhàn  shìzūnsuīmiè  dāngzhīshìjiǔzhùshì 


   shànnán  ruòchūchūdeānòuduōluósānmiǎosān  yǒuzhūnǎizhìchùjìngzhī  yòuyándetuóhuánzhìāluóhàn  zhísuǒjiànzhǒngzhǒngshuōérzuòshìyán :‘ zhǎnglǎo  zhūsuǒzhìchóngzhī  nǎizhìmièzhèng  wèizhòngshēnghuòzhēhuòkāi  shíèrjīngshì    zhīguóshíjié  zhòngshēngtóngdùnchābié  shìláihuòzhēhuòkāiyǒuqīngzhòngshuō  shànnán  liángwéibìng  wèibìngzhē  bìngtīng  lěngbìngzhē  láiěr  guānzhūzhòngshēngfánnǎobìnggēnkāizhē  zhǎnglǎo  qīncóngwénshì  wéizhī  néngzhī  wéijiě  néngjiě  zhīzhūjīng  néngzhī 。’ miè  dāngzhīshìjiǔzhùshì    shànnán  ruòchūchūdeānòuduōluósānmiǎosān  yǒuzhūnǎizhìyándetuóhuánguǒzhìāluóhàn  shuōyánzhūshìzūnwéizhòngshēnghuòzhēhuòkāi ,‘ zhǎnglǎo  qīncóngwénshì  shì  shì  zhǎnglǎo  dāngláishíèrjīng  ruòshì  dāngshòuchí  fēizhě  dāngshè 。’ shìzūnsuīnièpán  dāngzhīshìjiǔzhùshì 


 shànnán  mièshí  yǒushēngwén  huòshuōyǒushén  huòshuōshénkōng  huòshuōyǒuzhōngyīn  huòshuōzhōngyīn  huòshuōyǒusānshì  huòshuōsānshì  huòshuōyǒusānchéng  huòshuōsānchéng  huòyánqièyǒu  huòyánqiè  huòyánzhòngshēngyǒushǐyǒuzhōng  huòyánzhòngshēngshǐzhōng  huòyánshíèryīnyüánshìyǒuwéi  huòyányīnyüánshìwéi  huòyánláiyǒubìngxíng  huòyánláibìngxíng  huòyánláitīngqiūshíshízhǒngròu  děngwéishí  rén  shé  xiàng      gǒu  shīzi  zhū    hóu  tīng  huòyánqiètīng  huòyánqiūzuòshì  děngwéi  màishēngkǒu  dāo  jiǔ  lào  shāyóuděng  tīng  huòyántīngzhǒngshè  děngwéi  ér  yín  jiǔjiā  wánggōng  zhāntuóluóshè  shètīng  huòyántīngjiāoshē  qiètīng  huòyánláitīngzhūqiūshòuchùshí  jiàzhíshíwànliǎngjīn  huòyántīng  huòyánnièpánchángjìng  huòyánnièpánzhíshìjiéjìngèngbiémíngwéinièpán  zhīmíngzhīwéi  huàimíngzhī  shíbiémíng  nièpánzhīshì  shànnán  dāngěrzhīshízhū  zhèngshuōzhěshǎo  xiéshuōzhěduō  shòuzhèngshǎo  shòuxiéduō  shòushǎo  shòuduō


 shànnán  ěrshí  shǎnguóyǒuèr  zhě  luóhàn  èrzhě  jiè  jièzhòngfányǒubǎi  luóhànzhòngshùbǎi  jièzhěshuō :‘ láijìngnièpán  qīncóngwénshì  láisuǒzhìchóngzhī  ruòchí  fànzuì  jīndeāluóhànguǒ  àizhì  érāluóhànfànshìchóngzhī  chóngzhīruòshìshízuì  āluóhànzhězhōngyīngfàn  láizàishìzhìyánjiānchí  línnièpánshíjiēfàngshè 。’ shíāluóhànqiūyán :‘ zhǎnglǎo  yīngshuōláijìngnièpán  zhīláichángbiàn  láizàishìnièpánhòu  fànchóngjìn  zuìchābié  ruòyánluóhànfànchóngjìn  shìrán    tuóhuánrénshàngfànjìn  kuàngāluóhàn  ruòzhǎnglǎoyán  shìluóhàn ’, āluóhànzhězhōngshēngxiǎng  deluóhàn ’。 āluóhànzhěwéishuōshàn  shuōshàn  zhǎnglǎosuǒshuōchúnshìfēi  ruòyǒudejiànshíèrjīng  dìngzhīzhǎnglǎofēiāluóhàn 。’


 shànnán  ěrshí  jièqiūzhònggòngduànshìāluóhànmìng  shànnán  shìshíwángyīnshìèrzhòng忿fènhuìzhīxīn  gònghàishìliùbǎiqiū  ěrshí  fángòngshuōyán :‘ āizāi  shìmièjìn 。’ érzhèngshímiè  ěrshí  guóyǒushíèrwànzhūshànchí  yǘndāngyánmiè  dāngěrshí  yánnèiqiūwèi  ěrshí  xǘnhuǒfénshāoqièsuǒyǒujīngdiǎn  zhōnghuòyǒuzàizhě  zhūluóméngòngtōu  chùchùcǎishíānzhìdiǎn  shì  zhūxiǎowèichūshí  gòngxìnshòuluómén  zhūluóménsuīzuòshìshuō  yǒuzhāijiè ’, érzhūwàidàozhēnshí  zhūwàidàoděngsuīshuōyányǒujìng  érshíjiějìng  zhíèrèr  shuōyándiǎnyǒushì 。”


ěrshí  shīchéngsuōluóshuāngshùjiān  liàngbiānāsēngzhòngwénshì  gòngchàngyán :“ shìjiānkōng  shìjiānkōng !”


jiāgàozhūzhòng :“ děngqiěyōuchóu  shìjiānkōng  láichángzhùyǒubiàn    sēngěr 。”


ěrshí  zhòngwénshì  zhǐ  ānòuduōluósānmiǎosānxīn